24.11.2016.
Sport

Futsal

Pro­mo­ci­ja žen­skog fud­ba­la

U Poslov­no sport­skom cen­tru „Pin­ki“ u Srem­skoj Mitro­vi­ci 20. novem­bra odr­žan je tur­nir u fut­sa­lu za kate­go­ri­je devoj­či­ca 2002. godi­šte i mla­đe. Orga­ni­za­tor tur­ni­ra bio je Žen­ski fud­bal­ski klub Sre­mi­ce, a njima su gosto­va­le eki­pe iz čita­ve Voj­vo­di­ne. Tak­mi­či­lo se šest klu­bo­va, a ovaj sport­ski doga­đaj orga­ni­zo­van je u okvi­ru Novem­bar­skih dana.
Tur­nir je otvo­rio gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sana­der, koji je ista­kao važnost bavlje­nja spor­tom za zdrav život sva­kog dete­ta. Doga­đa­ju je pri­su­stvo­vao i načel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­ja Nedić, koji je izja­vio da tur­nir za cilj ima dru­že­nje devoj­či­ca, afir­mi­sa­nje žen­skog fud­ba­la i popu­la­ri­za­ci­ju spor­ta među mla­đim uzra­sti­ma.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.