29.11.2016.
Kultura

Anđela Nikolić iz Nikinaca

Vir­tu­oz na har­mo­ni­ci

Još od 2011. godi­ne kada je posti­gla odli­čan uspeh u pozna­tom šou pro­gra­mu „Ja imam tala­nat“ gde je, svi­ra­ju­ći na pozam­jlje­noj har­mo­ni­ci, osvo­ji­la tre­će mesto, mla­da Anđe­la Niko­lić iz Niki­na­ca bele­ži samo uspon u bru­še­nju tog svog talen­ta, a posled­nji uspeh je prvo mesto na nedav­no odr­ža­nom među­na­rod­nom tak­mi­če­nju u Gra­cu.
Anđe­la svi­ra har­mo­ni­ku od svo­je osme godi­ne, a sada ima 15 godi­na. Mala i krh­ke gra­đe, do sko­ra je ovaj instru­ment bio tek nešto manji od nje. Sada je uče­ni­ca dru­gog raz­re­da Muzič­ke ško­le „Miha­i­lo Vuk­dra­go­vić“ u Šap­cu, u kla­si pro­fe­so­ra Mla­de­na Kali­ča­ni­na.
– Na tak­mi­če­nju „Ja imam tale­nat“ osvo­ji­la sam tre­će mesto među 5.000 tak­mi­ča­ra, a taj uspeh je skre­nuo pažnju na moj tale­nat i dosta mi pomo­gao da naba­vim odgo­va­ra­ju­ći instru­ment za ško­lo­va­nje – pri­ča Anđe­la Niko­lić kojoj, naža­lost, poro­dič­na mate­ri­jal­na situ­a­ci­ja ne omo­gu­ća­va da radi, svi­ra i tak­mi­či se ono­li­ko koli­ko bi ona žele­la, a što bi joj sva­ka­ko, omo­gu­ći­lo da dodat­no raz­vi­je i pri­ka­že svoj neo­spor­ni tale­nat.
Ipak maj­ka Milan­ka i otac Jovi­ca se tru­de da, i više no što mogu, obez­be­de Anđe­li i dobre uslo­ve za ško­lo­va­nje, ali i uče­šće na tak­mi­če­nji­ma kod nas i u ino­stran­stvu. Pre neko­li­ko godi­na se tak­mi­či­la i u Ita­li­ji, a pre odla­ska u Ita­li­ju je odr­žan kon­cert u Rumi, na kojem su Rumlja­ni mogli svo­jim pri­lo­zi­ma da pomog­nu taj put.
A da tale­nat uspe­šno raz­vi­ja uka­zu­ju i činje­ni­ce da i dalje sa tak­mi­če­nja dola­zi sa osvo­je­nim prvim nagra­da­ma. Ove godi­ne je bila i na repu­blič­kom tak­mi­če­nju u Beo­gra­du, gde je osvo­ji­la prvu nagra­du, a naj­bo­lja je bila i na tak­mi­če­nju „Zve­zda­ne sta­ze“ u Kra­gu­jev­cu.
– Poseb­no mi je dra­go što sam ove godi­ne odr­ža­la i svoj prvi soli­stič­ki kon­cert 23. juna u rum­skom Kul­tur­nom cen­tru. To je bio moj način da se zahva­lim svi­ma koji su me podr­ža­va­li, poseb­no rum­skoj opšti­ni što mi je pomo­gla da naba­vim kva­li­te­tan veći instru­ment na kojem mogu da vežbam i nastu­pam i ubu­du­će – kaže Anđe­la Niko­lić.
Ova mla­da i talen­to­va­na, sada tinej­džer­ka, na naj­bo­lji mogu­ći način zavr­ša­va 2016. godi­nu – prvim mestom na tak­mi­če­nju „Akor­de­on­fest“ koje je kra­jem novem­bra odr­ža­no u Gra­cu.
– Na ovom tak­mi­če­nju sam osvo­ji­la prvu nagra­du u sta­ri­joj kate­go­ri­ji, gde sam se tak­mi­či­la sa uče­sni­ci­ma koji su 1998. i 1999. godi­šte. U godi­na­ma koje dola­ze vole­la bih da ostva­rim sve svo­je sno­ve i da držim kon­cer­te širom sve­ta – otkri­va nam Anđe­la Niko­lić.
Želi­mo da u tome i uspe!

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.