24.11.2016.
Poljoprivreda

Licitacija državnog zemljišta

Naj­sku­plja zemlja u Kuzmi­nu

Nad­me­ta­nje za držav­no poljo­pri­vred­no zemlji­šte na teri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca odr­ža­no je 15. i 16. novem­bra u mitro­vač­koj Grad­skoj kući. U ponu­di je bilo ukup­no 492 hek­ta­ra držav­nog zemlji­šta i to u kata­star­skim opšti­na­ma Bosut, Srem­ska Rača, Laća­rak, Kuzmin, Mar­tin­ci, Čal­ma, Srem­ska Mitro­vi­ca, kao i pašnja­ci u Leži­mi­ru i Man­đe­lo­su.
U zakup je izda­to oko 200 hek­ta­ra, a za dru­gi krug je osta­lo 290 hek­ta­ra, od kojih je 100 hek­ta­ra pod pašnja­ci­ma, za koje nije bilo zain­te­re­so­va­nih poljo­pri­vred­ni­ka. Veći­na držav­ne zemlje je oti­šla po počet­nim cena­ma, naj­ni­ža ponu­đe­na cena izno­si­la je 24.500 dina­ra za hek­tar, dok je naj­vi­ša izli­ci­ti­ra­na cena 49.500 dina­ra po hek­ta­ru i to za zemlju u Kuzmi­nu. Tako da je par­ce­la od 23 hek­ta­ra u Kuzmi­nu pla­će­na 1.156.725 dina­ra.
Načel­nik Grad­ske upra­ve za poljo­pri­vre­du i zašti­tu život­ne sre­di­ne Vla­di­mir Nasto­vić je nakon spro­ve­de­ne lici­ta­ci­je ista­kao da je nakon dve godi­ne pau­ze zavr­šen prvi krug lici­ta­ci­je za zakup držav­ne zemlje, a da sada sle­di pri­pre­ma odlu­ka i dobi­ja­nje sagla­sno­sti Mini­star­stva poljo­pri­vre­de i zašti­te život­ne sre­di­ne za spro­vo­đe­nje dru­gog kru­ga jav­nog nad­me­ta­nja.
– Zain­te­re­so­va­nost poljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča defi­ni­tiv­no posto­ji, lici­ta­ci­ja je pro­te­kla bez bilo kakvih pro­ble­ma. Za dru­gi krug je osta­la zemlja u kata­star­skoj opšti­ni Bosut, zna­mo da je to zemlji­šte naj­sla­bi­jeg kva­li­te­ta i nismo oče­ki­va­li veli­ku zain­te­re­so­va­nost. Ima­mo poten­ci­jal­ne zakup­ce i oče­ku­jem da ćemo te povr­ši­ne u dru­gom kru­gu izda­ti i da će nam osta­ti samo pašnja­ci na oko 100 hek­ta­ra, za njih nema­mo zain­te­re­so­va­nih zaku­pa­ca, a šta ćemo sa njima dalje da radi­mo, to osta­je da vidi­mo – izja­vio je Nasto­vić.
Lici­ta­ci­ja je tre­ba­la da bude zavr­še­na 15. novem­bra, među­tim, kako je tokom lici­ti­ra­nja za par­ce­lu u Kuzmi­nu udvo­stru­če­na počet­na cena, nad­me­ta­nje je pre­ki­nu­to i odlo­že­no za sutra­dan, kako bi zain­te­re­so­va­ni poljo­pri­vred­ni­ci mogli da upla­te osta­tak potreb­nog depo­zi­ta za uče­stvo­va­nje na lici­ta­ci­ji.
– Što se tiče utak­mi­ce koja je bila odlo­že­na za sle­de­ći dan, to je pro­ce­du­ra koja je pre­ci­zno defi­ni­sa­na svim akti­ma Mini­star­stva poljo­pri­vre­de i zašti­te život­ne sre­di­ne. Uko­li­ko se iznos na lici­ta­ci­ji pre­ba­ci pre­ko odre­đe­ne sume, vrši se dopla­ta depo­zi­ta za uče­šće na lici­ta­ci­ji i onda se lici­ta­ci­ja nasta­vlja, te je tako i ura­đe­no – obja­šnja­va Nasto­vić.
Poljo­pri­vred­ni­ci Momir Vuko­lić iz Laćar­ka i Zdrav­ko Babić iz Srem­ske Rače su uče­stvo­va­li u prvom kru­gu lici­ta­ci­je. Vuko­lić je uzeo u zakup na godi­nu dana 11 hek­ta­ra držav­ne zemlje u Laćar­ku, a pla­tio ju je 31.400 dina­ra po hek­ta­ru.
– U pita­nju je zemlja dru­ge kla­se, tako da sam zado­vo­ljan postig­nu­tom cenom. Godi­na­ma sam radio tu zemlju, pa zna­mo kakvog je kva­li­te­ta. Vero­vat­no ću seja­ti kuku­ruz, a zemlja je zaku­plje­na na godi­nu dana. Po meni bi taj vre­men­ski peri­od tre­bao da bude duži – sma­tra Vuko­lić.
Za raz­li­ku od Vuko­li­ća, poljo­pri­vred­nik iz Srem­ske Rače Zdrav­ko Babić nije zado­vo­ljan postig­nu­tom cenom. On sma­tra da je pre­ce­nje­na zemlja u Srem­skoj Rači, s obzi­rom da je pod­vod­no tlo.
– Ta zemlja je loši­jeg kva­li­te­ta, četvr­te i pete kla­se i ima deo pod vodom. Real­no je da cena bude 15.000 dina­ra za hek­tar, više ne vre­di, a ja sam hek­tar pla­tio 28.000 dina­ra. Raz­log za to je što mi nedo­sta­je zemlje, u selu radim oko 10 hek­ta­ra, ima svo­je maši­ne, sve, pa bih lici­ti­rao i više da je bilo. Sav pri­nos sa ovih njiva ću pro­vu­ći kroz hra­nu za svi­nje, jer imam i far­mu svi­nja – rekao je Babić.
Na teri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca po pro­gra­mu zašti­te, ure­đe­nja i kori­šće­nja držav­nog zemlji­šta ima oko 5.000 obra­di­ve zemlje i ove godi­ne među tom koli­či­nom se nala­ze i pašnja­ci. Ta cifra je pod­lo­žna izme­na­ma jer se sva­ke godi­ne para­lel­no sa izda­va­njem držav­ne zemlje, vra­ća držav­na zemlja po osno­vu resti­tu­ci­je.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.