23.02.2017.
Sport

ŽOK "Jedinstvo" pobednik Kupa Srbije

Titu­la za isto­ri­ju!

Odboj­ka­ši­ce „Jedin­stva“ iz Sta­re Pazo­ve pobed­ni­ce su 51. Kupa Srbi­je. One su u fina­lu 19. februara pobe­di­le u Sta­roj Pazo­vi u hali „Park“ „Dina­mo“ iz Pan­če­va sa 3:0 u seto­vi­ma (25:11, 25:21, 25:23) i ostva­ri­le isto­rij­ski uspeh, pošto su prvi put osvo­ji­le vre­dan tro­fej. Pobed­nič­ki pehar kapi­te­nu „Jedin­stva“ Sari Sakra­dži­ji pre­dao je Zoran Gajić, pred­sed­nik Odboj­ka­škog save­za Srbi­je (OSS), a pre toga su igra­či­ca­ma pode­lje­ne zlat­ne meda­lje, a to su uči­ni­li Đor­đe Radi­no­vić, pred­sed­nik Opšti­ne Sta­ra Pazo­va i Bog­dan Mamu­zić, pred­sed­nik Udru­že­nja klu­bo­va Super i Prve lige i prvi čovek klu­ba iz Sta­re Pazo­ve.
Za naj­bo­lju igra­či­cu final­nog tur­ni­ra pro­gla­še­na je Nina Jakić, blo­ker u „Jedin­stvu“, kojoj je pri­zna­nje uru­čio Đula Mešter, pot­pred­sed­nik OSS. Odboj­ka­ši­ce „Dina­ma“ koje su pora­že­ne u fina­lu dobi­le su sre­br­ne meda­lje koje su im uru­či­li Saša Pavlov, gra­do­na­čel­nik Pan­če­va i Vero­ljub Duga­lić, pot­pred­sed­nik OSS, a pehar kapi­te­nu Dra­ga­ni Mar­ko­vić za uče­šće u fina­lu je uru­čio Ivan Kne­že­vić, gene­ral­ni sekre­tar OSS.
Ovaj veli­ki uspeh za „Jedin­stvo“ ostva­ri­le su kapi­ten Sara Sakra­dži­ja, Mari­ja Vuj­no­vić, Nina Jakić, Mili­ca Radi­šić, Iva­na Mrdak, Emi­li­ja Anta­na­si­je­vić, Jele­na Petrov, Jele­na Olu­jić, Jele­na Vulin, Sanja Kali­ča­nin, Mari­ja Ško­rić i Jova­na Đuka­no­vić, koje je uspe­šno sa klu­pe pred­vo­dio tre­ner Jovo Cako­vić.
Utak­mi­cu fina­la u Sta­roj Pazo­vi ispra­ti­lo je više od 1.000 gle­da­la­ca koji su sve vre­me dava­li veli­ku podr­šku igra­či­ca­ma „Jedin­stva“, a na kra­ju nisu kri­li ushi­će­nje zbog veli­kog uspe­ha.
„Jedin­stvo“ je do pobe­de došlo boljom igrom u sva tri seta, naro­či­to su domi­nan­tu igru poka­za­le u prvom setu, kada su posle vođ­stva „Dina­ma“ od 8:6 napra­vi­le seri­ju 10:1 i pre­šle u ube­dlji­vo vođ­stvo i reši­le taj set u svo­ju korist. U dru­gom i tre­ćem setu „Dina­mo“ je pru­ži­lo mno­go jači otpo­re, ali im to nije bilo dovolj­no da se ugro­zi pobe­da „Jedin­stva“. Po zavr­šet­ku utak­mi­ce usle­di­lo je veli­ko sla­vlje, a tre­ner Jovo Cako­vić nije krio zado­volj­stvo zbog veli­kog uspe­ha i ista­kao je da je kru­na dugog i str­plji­vog rada.
Odboj­ka­ši­ca­ma „Jedin­stva“ na veli­kom uspe­hu česti­tao je i Đor­đe Radi­no­vić pred­sed­nik Opšti­ne Sta­ra Pazo­va koji je još jed­nom ista­kao da smo svi zajed­no pono­sni zbog igra­či­ca iz Sta­re Pazo­ve koje su pono­vo poka­za­le da su bez prem­ca u Srbi­ji, uz želju da se usko­ro pro­sla­vi i šam­pi­on­ska titu­la. On je tako­đe ista­kao da će Opšti­na nasta­vi­ti da ula­že u sport, kako bi rezul­ta­ti bili još bolji.
Zoran Gajić prvi čovek Odboj­ka­škog save­za Srbi­je je pohva­lio orga­ni­za­ci­ju final­nog tur­ni­ra, česti­tao „Jedin­stvu“ na osvo­je­nom tro­fe­ju i ista­kao da je ovo još jedan dokaz koli­ko je odboj­ka u Sta­roj Pazo­vi zna­ča­jan i popu­la­ran sport uz dugu i sve­tlu tra­di­ci­ju.
Alek­san­dar Vla­di­sa­vljev, tre­ner „Dina­ma“ je česti­tao „Jedin­stvu“ osvo­jen kup ista­kav­ši da je njego­va eki­pa pru­ži­la koli­ko je mogla u ovom tre­nut­ku, a poseb­no je pohva­lio publi­ku i sja­jan ambi­jent u hali „Park“ u vre­me dok je tur­nir tra­jao.
D. B.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.