23.02.2017.
Poljoprivreda

Sremska Mitrovica

Pre­da­va­nje za po­ljo­pri­vred­ni­ke

U srem­sko­mi­tro­vač­koj Grad­skoj ku­ći, u po­ne­de­ljak, 20. fe­bru­a­ra, Grad­ska upra­va za po­ljo­pri­vre­du, u sa­rad­nji sa Agen­ci­jom za ru­ral­ni raz­voj, or­ga­ni­zo­va­la je edu­ka­ci­ju za po­ljo­pri­vred­ni­ke o mo­guć­no­sti ko­ri­šće­nja sred­sta­va iz IPARD pro­gra­ma. Edu­ka­ci­ju i pre­zen­ta­ci­ju spro­ve­la je Ru­ži­ca Ge­lo, struč­njak za IPARD pro­gram i po­ljo­pri­vred­nu po­li­ti­ku.
– Ide­ja je bi­la da ma­lo po­raz­go­va­ra­mo sa po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma sa te­ri­to­ri­je Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca oko to­ga šta će se de­si­ti sa po­ljo­pri­vred­nim sek­to­rom ula­skom u Evrop­sku uni­ju. Jed­no­stav­no, po­de­li­la sam is­ku­stva Hr­vat­ske oko IPARD pro­gra­ma. Osnov po­ljo­pri­vre­de je po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte, tre­ba pro­na­ći naj­bo­lji na­čin da se ono is­ko­ri­sti a sa­svim je si­gur­no da su re­sur­si tu – re­kla je Ge­lo.
Pe­tar Sa­mar­džić, di­rek­tor Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca is­ta­kao je da je cilj edu­ka­ci­je omo­gu­ća­va­nje mi­tro­vač­kim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma da do­bi­ju od­go­vo­re na sva pi­ta­nja iz do­me­na IPARD pro­gra­ma, od­no­sno pred­pri­stup­ne po­mo­ći za ru­ral­ni raz­voj u pe­ri­o­du od 2014. do 2020. go­di­ne.
S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.