23.02.2017.
Društvo

Srpska napredna stranka u Sremu

Svi za Vuči­ća

Glav­ni odbor Srp­ske napred­ne stran­ke 17. febru­a­ra jed­no­gla­sno je doneo odlu­ku da je njihov kan­di­dat za pred­sed­ni­ka Srbi­je Alek­san­dar Vučić. Za njega je gla­sa­lo svih 600 čla­no­va GO SNS.
Lider SNS Alek­san­dar Vučić se na sed­ni­ci Glav­nog odbo­ra zahva­lio svi­ma na podr­šci.
– Pono­san sam na vas, jer u pret­hod­nih četi­ri ili pet godi­na uspe­li smo da u zemlji koja je bila na ivi­ci ban­krot­stva, zemlji koja nije vide­la svo­ju buduć­nost da se pome­ri­mo sa mrtve tač­ke. Hoću da vam se zahva­lim, jer ste u pret­hod­nom peri­o­du napra­vi­li raz­li­ku izme­đu nas i njih, napra­vi­li ste raz­li­ku koju goto­vo niko nije mogao da napra­vi. Vi ste jedi­na stran­ka koja nije dobi­ja­la gla­so­ve na dema­go­gi­ji, pobe­đi­va­li ste tako što ste radi­li naj­te­že stva­ri, od kojih su svi beža­li. Vero­vat­no mi je ovo posled­nje obra­ća­nje kao pred­sed­ni­ka Vla­de Srbi­je i želim da vam se zahva­lim za podr­šku i da kažem da sam pono­san na vas. Želim da kažem da sam činio sve da zemlju izvu­čem iz kri­ze. Jesam li gre­šio? – Gre­šio sam, ali sam se tru­dio da gre­ške ispra­vljam – rekao je Vučić i dodao da će prvih pet dana svog odmo­ra isko­ri­sti­ti za kam­pa­nju.
– Ulo­ži­li smo mno­go tru­da i napo­ra i važno da ljudi vide da smo se bori­li i vred­no radi­li. Ovi izbo­ri su teški, bre­me­ni­ti i neće biti nima­lo lako i jed­no­stav­no. Neki su u kam­pa­nji dva ili tri mese­ca i veli­ke nov­ce tro­še i niko ih ne pita, a da smo mi to radi­li raza­pe­li bi nas – nagla­sio je lider SNS.
Sed­ni­ci Glav­nog odbo­ra pret­ho­di­le su sed­ni­ce opštin­skih i grad­skih odbo­ra. Svih 185 odbo­ra SNS dalo je podr­šku kan­di­da­tu­ri Alek­san­dra Vuči­ća za pred­sed­ni­ka Srbi­je. Srem­ski odbo­ri tako­đe su jed­no­gla­sno podr­ža­li kan­di­da­tu­ru Vuči­ća za pred­sed­ni­ka države.
Opštin­ski odbor Srp­ske napred­ne stran­ke Ruma je na sed­ni­ci odr­ža­noj 16. febru­a­ra, jed­no­gla­sno doneo odlu­ku kojom se podr­ža­va pred­log Pred­sed­ni­štva SNS da kan­di­dat stran­ke za pred­sed­ni­ka Srbi­je bude Alek­san­dar Vučić.
Svo­jom podr­škom Alek­san­dru Vuči­ću OO SNS Ruma daje podr­šku jedi­nom kan­di­da­tu koji je garant poli­tič­ke sta­bil­no­sti u Srbi­ji – sto­ji u saop­šte­nju koje je obja­vlje­no na fej­sbu­ku Opštin­skog odbo­ra napred­nja­ka u Rumi.
Na sed­ni­ci Opštin­skog odbo­ra Srp­ske napred­ne stran­ke u Šidu koja je odr­ža­na 16. febru­a­ra, done­ta je čvr­sta i jed­no­gla­sna odlu­ka da šid­ski opštin­ski odbor Srp­ske napred­ne  stran­ke bez­re­zer­vno podr­ža­va kan­di­da­tu­ru lide­ra SNS Alek­san­dra Vuči­ća.
Pred­sed­nik opšti­ne Šid i pove­re­nik OO Srp­ske napred­ne stran­ke u Šidu,  Pre­drag Vuko­vić isti­če da će šid­ski odbor na pred­sto­je­ćim izbo­ri­ma ulo­ži­ti veli­ke napo­re, a zahva­lju­ju­ći sna­zi i jedin­stvu posti­ći jedi­ni kraj­nji cilj, pobe­du Alek­san­dra Vuči­ća na pred­sed­nič­kim izbo­ri­ma.
– Šid­ski odbor SNS dao je jed­no­gla­snu i bez­re­zer­vnu podr­šku Alek­san­dru Vuči­ću za kan­di­da­tu­ru – rekao je Pre­drag Vuko­vić, pred­sed­nik opšti­ne Opšti­ne Šid i pove­re­nik SNS Šid i dodao da je podr­ška apso­lut­na i da u stran­ci nika­da nije bilo veće jedin­stvo.
I Opštin­ski odbor Srp­ske napred­ne stran­ke Inđi­ja jed­no­gla­snom odlu­kom pru­žio je apso­lut­nu podr­šku Alek­san­dru Vuči­ću na pred­sto­je­ćim izbo­ri­ma za pred­sed­ni­ka Repu­bli­ke Srbi­je.
– Sma­tra­mo da je Alek­san­dar Vučić, kao pre­mi­jer, poka­zao nešto što nismo ima­li pri­li­ke da vidi­mo u novi­joj srp­skoj isto­ri­ji. Pre sve­ga, jasnu vizi­ju moder­ne i uspe­šne Srbi­je, zemlje koja je lider u jugo­i­stoč­noj Evro­pi , kao i bes­po­šted­nu bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la i korup­ci­je – ista­kao je Vla­di­mir Gak, pove­re­nik OO SNS u Inđi­ji i dodao:
– Ener­gi­ja, zna­nje i posve­će­nost u reša­va­nju svih vrsta pro­ble­ma u celoj Srbi­ji, defi­ni­tiv­no osta­vlja­ju samo jed­nu moguć­nost za pred­sto­je­će izbo­re – Alek­san­dar Vučić je pred­sed­nik Srbi­je ube­dlji­vom pobe­dom u prvom kru­gu.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.