21.07.2016.
Sport

Šahovski turnir u Prhovu

Pehar Ga­jinu

U znak se­ća­nja na jed­nog od naj­ve­ćih po­pu­la­ri­za­to­ra ša­ha na ovim pro­sto­ri­ma, u Pr­ho­vu je 16. ju­la od­i­gran XII Me­mo­ri­jal­ni ša­hov­ski tur­nir „Du­šan Ba­jić“. Na tur­ni­ru je uče­stvo­va­lo 24 igra­ča iz Voj­ke, Ši­ma­no­va­ca, De­ča, Kar­lov­či­ća, Do­njeg To­var­ni­ka, Srem­skih Mi­ha­lje­va­ca, Po­pi­na­ca, Pe­ći­na­ca i Pr­ho­va, a šam­pi­on­ski pe­har je osvo­jio Ni­ko­la Ga­jin iz Voj­ke, ko­jem je ovo še­sti na­stup na ovom tur­ni­ru i še­sta po­be­da. Ga­jin je iz 23 par­ti­je osvo­jio 21,5 po­e­na. Dru­go me­sto osvo­jio je nje­gov su­gra­đa­nin Mi­ro­slav Gru­jić, ko­ji je osvo­jio 21 po­en, a tre­će me­sto je za­u­zeo La­zar Ba­bić iz Srem­skih Mi­ha­lje­va­ca sa 20 osvo­je­nih po­e­na.
Tur­nir je od­i­gran pod po­kro­vi­telj­stvom Sport­skog sa­ve­za „Raz­voj spor­to­va“, a na­gra­de naj­bo­lji­ma uru­či­li su or­ga­ni­za­to­ri Bo­ži­dar Ba­jić i Bo­ži­dar Jo­va­no­vić, i se­kre­tar „Raz­vo­ja spor­to­va“ To­mi­slav Ćir­ko­vić, ko­ji je tom pri­li­kom iz­ja­vio da je, po­sle fud­ba­la, šah mo­žda i naj­po­pu­lar­ni­ji sport u pe­ći­nač­koj op­šti­ni.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.