21.07.2016.
Poljoprivreda

Protivgradna zaštita na teritoriji Sremske Mitrovice

Uvek u pripravnosti

Iako je zva­nič­no se­zo­na od­bra­ne od gra­da po­če­la 15. apri­la, pro­tiv­grad­ni strel­ci na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca naj­vi­še po­sla ima­li su u pr­vim let­njim da­ni­ma. Pro­tiv­grad­ni strel­ci su do 15. ok­to­bra na ras­po­la­ga­nju 24 sa­ta radarskoj službi. Na te­ri­to­ri­ji Srem­ske Mi­tro­vi­ce ima 14 pro­tiv­grad­nih sta­ni­ca, 30 stre­la­ca je tu da za­šti­ti ra­tar­ske use­ve, voć­nja­ke i vi­no­gra­de od gra­do­no­snih obla­ka.
Po­sao strel­ca je te­žak, me­seč­na na­dok­na­da ma­la, ali oni su po­ne­kad sprem­ni da ra­de i bez na­dok­na­de ka­da na­i­đu te­ški gra­do­no­sni obla­ci. Je­dan od njih je i pen­zi­o­ner iz Jar­ka, To­mi­slav Ilić, ko­ji ovaj po­sao ra­di već pet go­di­na.
– Ovo je već pe­ta se­zo­na ka­ko ra­dim ovaj po­sao. Strel­ci i Ra­dar­ski cen­tar „Fru­ška go­ra“ su stal­no u ko­mu­ni­ka­ci­ji, sa­rad­nja je od­lič­na, kao i sa­rad­nja sa Grad­skom upra­vom za po­ljo­pri­vre­du. Što se ti­če ovog po­sla, mi smo ve­za­ni ra­dio – ve­zom 24 ča­sa, uvek mo­ra­mo bi­ti u pri­prav­no­sti, ne sme­mo se uda­lja­va­ti nig­de od ku­će, jer čim nas po­zo­vu mo­ra­mo od­mah u sta­ni­cu. Do sa­da je već bi­lo 24 iz­la­ska na pro­tiv­grad­ne sta­ni­ce na te­ri­to­ri­ji Srem­ske Mi­tro­vi­ce i is­pa­lje­ne su 52 ra­ke­te. Pro­šla go­di­na je što se to­ga ti­če bi­la da­le­ko bo­lja, za­to što je bi­lo oko 12 do 15 iz­la­za­ka a is­pa­lje­no je oko 20 ra­ke­ta – ka­že stre­lac To­mi­slav Ilić i po­ru­ču­je da će od­bra­ni­ti svo­ju te­ri­to­ri­ju u slu­ča­ju even­tu­al­nih ne­po­go­da.
S ob­zi­rom na to da su ta svoj rad pla­će­ni ve­o­ma ma­lo, sve­ga 4.000 di­na­ra me­seč­no, Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca is­pla­ću­je iz svog bu­dže­ta sva­kom strel­cu po 6.500 di­na­ra.
– Od kad su pot­pi­sa­li ugo­vor, pro­tiv­grad­ni strel­ci su u pri­prav­no­sti 24 ča­sa. Oni pri­pa­da­ju ra­dar­skom cen­tru „Fru­ška go­ra“ ko­ji po­kri­va ovaj naš deo te­ri­to­ri­je. Na nji­hov rad ne­ma­mo ne­ke in­ge­ren­ci­je, pra­ti­mo ga, su­fi­nan­si­ra­mo i po­ma­že­mo u ne­kim te­ku­ćim stva­ri­ma i pro­ble­ma­ti­ci ko­ja se ja­vlja. Stal­no smo u kon­tak­tu sa nji­ma i po­ma­že­mo im u lo­gi­sti­ci i odr­ža­va­nju nji­ho­vih obje­ka­ta. Pro­šle go­di­ne smo ima­li ta­kvu si­tu­a­ci­ju da strel­ci ni­su ima­li ne­ka ve­li­ka dej­stva, ta­ko da je osta­lo ra­ke­ta i za ovu go­di­nu. Me­đu­tim ova go­di­na je ta­kva ka­kva je­ste i pri­lič­no su se re­zer­ve pro­tiv­grad­nih ra­ke­ta is­tro­ši­le – re­kao je na­čel­nik Grad­ske upra­ve za po­ljo­pri­vre­du Vla­di­mir Na­sto­vić.
Zbog to­ga je u pla­nu na­bav­ka no­ve ko­li­či­ne ra­ke­ta ko­ju će obez­be­di­ti Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
– Iz­dvo­ji­će­mo, na­kon re­ba­lan­sa bu­dže­ta, dva mi­li­o­na di­na­ra za do­dat­nih 60 ra­ke­ta. Oče­ku­jem da će­mo ima­ti do­volj­no ra­ke­ta do kra­ja se­zo­ne. Do sa­da šte­ta na use­vi­ma ni­je ve­li­ka, spo­ra­dič­no je led po­tu­kao use­ve, a na­ši strel­ci su ade­kvat­no re­a­go­va­li. Bi­lo je do­sta dej­sta­va pa su šte­te go­to­vo za­ne­mar­lji­ve. Osta­je nam da vi­di­mo ka­kva će si­tu­a­ci­ja bi­ti do kra­ja se­zo­ne – is­ti­če Na­sto­vić.
Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, me­sta ko­ja sva­ke go­di­ne bu­du na uda­ru su fru­ško­gor­ska se­la, Mar­tin­ci i Ku­zmin. U sva­kom od tih me­sta na­la­zi se pro­tiv­grad­na sta­ni­ca.
– Pro­tiv­grad­ne sta­ni­ce su uglav­nom ras­po­re­đe­ne na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca rav­no­mer­no. U Jar­ku se na­la­ze dve sta­ni­ce, po jed­na u Gla­cu, Man­đe­lo­su, Di­vo­šu, Čal­mi, Mar­tin­ci­ma, Ku­zmi­nu, u ma­čvan­skom de­lu ima iz­ve­stan broj. Me­đu­tim, dej­stvo sa ra­ke­ta­ma pro­tiv gra­da ni­je sto­po­stot­na za­šti­ta, uvek po­sto­ji šan­sa da one ne od­ra­de po­sao – ka­že Na­sto­vić i do­da­je da je upra­vo zbog to­ga re­sor­na upra­va pre ne­ko­li­ko go­di­na sub­ven­ci­o­ni­sa­la po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma deo po­vra­ta osi­gu­ra­nja od ne­po­go­da.
– Grad je sub­ven­ci­o­ni­sao po­vrat de­la osi­gu­ra­nja use­va i to de­set od­sto za vo­ćar­stvo i po­vr­tar­stvo, a 20 od­sto za osta­li deo po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje. Ta­da smo ima­li uvid da je ma­nje od 10 od­sto po­ljo­pri­vred­ni­ka sa te­ri­to­ri­je Gra­da osi­gu­ra­lo svo­je nji­ve, što je ja­ko ma­lo. Uz svu pro­ble­ma­ti­ku ko­ja na­sta­je pri­li­kom pro­ce­sa na­pla­te šte­te, ipak je pre­po­ruč­lji­vo osi­gu­ra­ti svo­je use­ve. Kao što se i Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca okre­nuo osi­gu­ra­nju od ele­men­tar­nih ne­po­go­da, ta­ko i mi upu­ću­je­mo na­še po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če ka osi­gu­ra­nju – na­po­mi­nje Na­sto­vić.
Sa­nja Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.