06.07.2016.
Aktuelno

Sremska Mitrovica

Mi­tros ra­di pu­nom pa­rom!?

Dva me­se­ca na­kon što je kla­ni­ca Mi­tros u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci zva­nič­no otvo­re­na, por­tal Agro­smart je ob­ja­vio da se u Mi­tro­su za sa­da sa­mo po­vre­me­no ra­di uslu­žno kla­nje za po­tre­be dru­gih kla­ni­ca i da pro­iz­vod­nje još ne­ma, kao i da su do sa­da svi­nje od po­ljo­pri­vred­ni­ka ot­ku­plji­va­ne u mi­ni­mal­nim ko­li­či­na­ma po ce­na­ma ni­žim od tr­ži­šnih.
Ovu vest je pro­šle ne­de­lje de­man­to­vao man­da­tar za sa­stav no­ve Vla­de Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, ko­ji je iz­ja­vio da me­sna in­du­stri­ja Mi­tros u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ra­di pu­nom pa­rom.
– U Mi­tro­su sve pu­ca od ra­da, 500 svi­nja dnev­no ide, iz­van­red­no ra­de. I usko­ro idem ta­mo, da vi­dim po­lut­ke, od­u­vek sam hteo da vi­dim ka­ko se me­so tran­ži­ra – re­kao je Vu­čić.
On je na­veo da je svi­ma u Sr­bi­ji u in­te­re­su da Mi­tros ra­di, da je pi­sa­nje me­di­ja da Mi­tros ne ra­di laž, iz­mi­šlje­na s ci­ljem da se kri­ti­ku­je pre­mi­jer.
– Zar se ne ra­du­ješ uspe­hu ili sa­mo tra­žiš raz­log da ne­što bu­de lo­še – za­pi­tao je pre­mi­jer, te po­ru­čio:
– Pu­sti­te nas da ra­di­mo tri, če­ti­ri go­di­ne, ima­će­te vi­še pa­ra, ne­moj­te da iz­mi­šlja­te da ne ra­di Mi­tros.
Na­ja­vlju­ju­ći po­se­tu kla­ni­ci, pre­mi­jer je re­kao i da će po­ve­sti no­vi­na­re da vi­de da su, ka­ko je re­kao „u la­ži krat­ke no­ge“.
Da li u Mi­tro­su ka­ko pre­mi­jer tvr­di za­i­sta sve pu­ca od ra­da po­ku­ša­li su da sa­zna­ju i no­vi­na­ri M no­vi­na, me­đu­tim osta­li smo us­kra­će­ni za ko­men­tar di­rek­to­ra Ra­me Adro­vi­ća.
Adro­vić je, ka­ko pre­no­si Agro­smart por­tal po­tvr­dio da nul­ta pro­iz­vod­nja ni­je još po­če­la, me­đu­tim, re­kao je da kla­nje je­ste i da se svi­nje uzi­ma­ju od lo­kal­nih far­me­ra.
– Pro­iz­vod­nja ni­je po­če­la, ali kla­nje je­ste. Ko­lje­mo već šest sed­mi­ca, a pro­iz­vod­nja će po­če­ti idu­će ne­de­lje – ka­zao je Adro­vić de­man­tu­ju­ći in­for­ma­ci­je Agro­smar­ta da ot­ku­pa to­vlje­ni­ka od se­lja­ka go­to­vo da i ne­ma.
On je za­tim za N1 ko­ri­go­vao ovo oba­ve­šte­nje, re­kav­ši da je pre šest ne­de­lja po­če­lo kla­nje, ra­se­ca­nje i pa­ko­va­nje sve­žeg me­sa, što je pro­ces pro­iz­vod­nje go­to­vog pro­iz­vo­da. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, me­so iz Mi­tro­sa već od­la­zi u ve­li­ke tr­go­vin­ske lan­ce u Sr­bi­ji.
Osim uslu­žnog kla­nja u „Mi­tro­su“ je ne­dav­no pre­ra­đi­va­na sla­ni­na ko­ja je uve­ze­na iz Ma­đar­ske.
Ka­ko je na­veo por­tal Agro­smart, do sa­da su svi­nje od voj­vo­đan­skih po­ljo­pri­vred­ni­ka ot­ku­plji­va­ne u mi­ni­mal­nim ko­li­či­na­ma po ce­na­ma ni­žim od tr­ži­šnih.
Sto­ča­ri sa te­ri­to­ri­je Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca sa ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li re­kli su za M no­vi­ne da oni svo­je svi­nje ne pro­da­ju Mi­tro­su.
– Ne po­zna­jem ni­kog ko je pro­dao svi­nje Mi­tro­su. Mi­slim da ta­kvih u La­ćar­ku ne­ma – ka­že Bo­ži­dar La­lić, sto­čar iz La­ćar­ka.
Pre­ma re­či­ma Sa­ve Kr­sta­no­vi­ća, Mi­tros ne ot­ku­plju­je nji­ho­ve svi­nje, već ka­ko on ka­že sa­mo vr­ši uslu­žno kla­nje za Agro­pa­puk.
– Ima­mo in­for­ma­ci­je da su lju­di iz Mi­tro­sa po­sti­gli do­go­vor o ot­ku­pu svi­nja iz Hr­vat­ske, a dr­ža­va Sr­bi­ja im je da­la sub­ven­ci­je za re­kon­struk­ci­ju po­go­na – ka­že Kr­sta­no­vić.
Pred­sed­nik Uni­je po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča Zla­tan Đu­rić za M no­vi­ne ka­že da ni­je­dan sto­čar, član Uni­je ni­je svi­nje pro­dao Mi­tro­su.
– La­žu ka­da ka­žu da se ta­mo ra­di, kla­li su uslu­žno za Agro­pa­puk, a sa­da je i to sta­lo. Iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ni­ko svi­nje ni­je pro­dao Mi­tro­su, oni ih na­ba­vlja­ju iz Po­ce­ri­ne – na­vo­di Đu­rić.
Sto­čar iz Ku­zmi­na Dra­ško Da­ni­lo­vić ob­ja­šnja­va da do­kle god pro­iz­vod­nja u Mi­tro­su ne bu­de si­gur­na, da ne­će svo­je svi­nje pro­da­va­ti ovoj kla­ni­ci.
– Ja po­slu­jem go­di­na­ma sa dru­gom kla­ni­com i tu ne­ku si­gur­nost ne bi da iz­gu­bim zbog Mi­tro­sa. Ni­sam ni ostva­rio kon­takt sa nji­ma, ali ču­jem od lju­di da po­sto­ji ne­po­ve­re­nje pre­ma ovoj kla­nič­noj in­du­stri­ji. Mo­ra­mo zna­ti du­go­roč­nu stra­te­gi­ju, ka­ko bi se even­tu­al­no upu­šta­li u du­go­roč­ne kre­di­te za mo­der­ni­za­ci­ju na­še pro­iz­vod­nje – re­kao je Da­ni­lo­vić.
No­vi­na­ri M no­vi­na, ali ni dru­gih lo­kal­nih me­di­ja ni­su us­pe­li da do­bi­ju od di­rek­to­ra Ra­me Adro­vi­ća ni­ka­kvu in­for­ma­ci­ju o pro­iz­vod­nji u Mi­tro­su. Adro­vić je sa­mo pro­ko­men­ta­ri­sao da ne da­je iz­ja­ve za me­di­je. Ono što smo us­pe­li da sa­zna­mo iz ka­bi­ne­ta gra­do­na­čel­ni­ka je da je do sa­da u Mi­tro­su za­kla­no oko 6.100 svi­nja pro­seč­ne ma­se 110 ki­lo­gra­ma, da je pro­da­to oko 500 to­na me­sa i to De­le­zu, Agro­pa­pu­ku, HD La­ko­vi­ću iz Cr­ne Go­re, Nel­tu, kao i da će se ovim kup­ci­ma pro­da­va­ti me­so do do­bi­ja­nja do­zvo­le za iz­voz u Ru­sku fe­de­ra­ci­ju. Kla­nje svi­nja se oba­vlja sva­ki dru­gi dan, ko­lje se po 500 ko­ma­da, a iz­me­đu se vr­ši ob­ra­da. Tre­nut­no je u Mi­tro­su za­po­sle­no 117 lju­di ko­ji ra­de u jed­noj sme­ni. Ka­ko kre­će pro­iz­vod­nja fi­nal­nih pro­iz­vo­da, po­ve­ća­va se broj za­po­sle­nih iz da­na u dan, sa­op­šte­no je iz Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Pod­se­ti­mo, u apri­lu je sve­ča­no otvo­ren po­gon u vla­sni­štvu austrij­ske fir­me Ger­lin­ger i obe­ća­no da će pr­vi pro­iz­vo­di bi­tu u rad­nja­ma u ma­ju. Sve­ča­nom otva­ra­nju fa­bri­ke pri­su­stvo­vao je i pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, ko­ji je po­sle pre­se­ca­nja vrp­ce re­kao da je austrij­skog in­ve­sti­to­ra Vla­da Sr­bi­je po­mo­gla sa 5,8 mi­li­o­na evra „zbog 300 za­po­sle­nih u fa­bri­ci, ali i za oko 700 lju­di s ko­ji­ma će ta fa­bri­ka pot­pi­sa­ti ugo­vo­re za ot­kup me­sa“.
B. Selaković

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.