06.07.2016.
Društvo

(Ne)rešiv problem saobraćajnih gužvi u Irigu

Čekajući tunela

Iako je pro­šlo ne­pu­ne tri go­di­ne od ka­ko je ka­mi­on 21. av­gu­sta 2013. go­di­ne uda­rio u ku­ću po­ro­di­ce Ste­pa­no­vić u Iri­gu, na­kon če­ga su Iri­ža­ni blo­ki­ra­li ma­gi­stral­ni put No­vi Sad – Ša­bac, i da­lje ka­mi­o­ni pro­la­ze kroz glav­nu uli­cu ove srem­ske va­ro­ši­ce. Cilj tadašnjeg pro­te­sta bio je da se uka­že nad­le­žnim re­pu­blič­kim in­sti­tu­ci­ja­ma na du­go­go­di­šnji pro­blem sa ko­jim se su­sre­ću naj­vi­še oni ko­ji ži­ve u Uli­ci Ive Lo­le Ri­ba­ra. Tom iri­škom uli­com da­no­noć­no pro­la­ze te­ški te­ret­nja­ci ko­ji tre­su te­me­lje ku­ća, uče­sta­le su sa­o­bra­ćaj­ne ne­sre­će i ve­li­ka fre­kvent­nost sa­o­bra­ća­ja, ko­ja do­sti­že vi­ken­dom i pre­ko 20.000 vo­zi­la dnev­no. Me­đu­tim, pro­me­ni­le su se vla­sti, ali obi­la­zni­ca oko Iri­ga još uvek ni­je ura­đe­na, iako je to u ne­ko­li­ko na­vra­ta obe­ća­va­no.
Gra­đa­ni se go­di­na­ma ža­le na ošte­će­ne ku­će uz ma­gi­stra­lu, bu­ku i sa­o­bra­ćaj­ne ne­sre­će. De­ce­ni­ja­ma raz­ne vla­sti obe­ća­va­ju da će se u Iri­gu re­ši­ti ovaj pro­blem iz­grad­njom obi­la­zni­ce i tu­ne­la kroz Fru­šku go­ru, ali još uvek od to­ga ne­ma ni­šta. Ne­iz­be­žne gu­žve, ve­li­ka fre­kven­ci­ja sa­o­bra­ća­ja u sva­kom tre­nut­ku sme­ta me­šta­ni­ma na raz­ne na­či­ne, a na­ro­či­to oni­ma ko­ji­ma se ku­će na­la­ze uz sam put.
Ka­ko ob­ja­šnja­va­ju sta­nov­ni­ci Iri­ga si­tu­a­ci­ja se po­bolj­ša­la od ka­ko su po­sta­vlje­ni se­ma­for i le­že­ći po­li­caj­ci. Manje je sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća, ali se nisu sma­nji­le gu­žve. Ka­ko je je­dan od gra­đa­na re­kao za na­še no­vi­ne, naj­te­že je lju­di­ma ko­ji ži­ve po­red tran­zit­nog pu­ta.
– Op­šti­na Irig ima u pla­nu da ra­di obi­la­zni­ce, ali bi­li smo bom­bar­do­va­ni, bi­lo je sru­še­nih mo­sto­va i pu­te­va ko­je je tre­ba­lo po­pra­vi­ti, ko­ji su pri­o­ri­tet. Dr­ža­va zna za ovaj pro­blem, i mi­slim da će re­ši­ti to čim do­đe do ne­kih pa­ra. Ovo sta­nje još uvek mo­že da se pod­ne­se. Oni će kroz ne­ko vre­me na­pra­vi­ti obi­la­zni­cu i tu­nel o ko­ji­ma se pri­ča. Te­ško je lju­di­ma ko­ji ima­ju ku­će uz ivi­cu pu­ta. Ja dnev­no iz­la­zim po ne­ko­li­ko pu­ta na nji­vu i vra­ćam se sa nji­ve. Če­kam da iza­đem iz dvo­ri­šta po 15, 20 mi­nu­ta. Ne­ma mno­go lju­di ko­ji iz­la­ze na glav­ni put, jer zna­ju si­tu­a­ci­ju, pa če­sto iza­đu na spo­red­nu uli­cu i za­o­bi­đu glav­ni put – sma­tra je­dan Iri­ža­nin, ne že­le­ći da mu se ob­ja­vi ime.
Me­šta­ni Mi­tar Ka­sap­ski i Du­šan Pi­sa­re­vić slič­no su nam is­pri­ča­li kao i pret­hod­ni sa­go­vor­nik. Na­vo­de da je te­ško uklju­či­ti se na glav­ni put iz svo­jih dvo­ri­šta i da je gu­žva na ovoj de­o­ni­ci pu­ta kon­stant­na.
– Vi­di­te i sa­mi ko­ja je fre­kven­ci­ja sa­o­bra­ća­ja ov­de u glav­noj uli­ci. Ako iz­la­zi­te na uli­cu po de­set mi­nu­ta če­ka­te da se uklju­či­te u sa­o­bra­ćaj. Tre­ba­lo bi i na ula­sku u Irig da se po­sta­vi se­ma­for, ma­da je lak­še od ka­ko je po­sta­vljen u cen­tru. Ne­zgod­no je i za de­cu. Naj­go­re nam je zbog ka­mi­o­na, jer oni iz­be­ga­va­ju na­pla­tu na auto pu­tu i idu svi pre­ko Iri­ga. Auto­bu­si mo­ra­ju da pro­la­ze, ali mo­že­te mi­sli­ti ka­ko je kad ka­mi­on od 20, 30 to­na pro­đu po­red ku­će. Mi se na­da­mo iz­grad­nji tu­ne­la i obi­la­zni­ce, ali ne zna­mo kad će to bi­ti, ne­ma fi­nan­si­ja – ka­žu ovi me­šta­ni.
Oni is­ti­ču da su do­bro do­šli i le­že­ći po­li­caj­ci ko­ji su po­sta­vlje­ni na ne­ko­li­ko me­sta u Iri­gu, ali se vo­za­či če­sto za­bo­ra­ve i ve­li­kom br­zi­nom ih „pre­le­te“.
– Le­že­ći po­li­caj­ci ni­su us­po­ri­li sa­o­bra­ćaj, jer je je­dan le­že­ći pri­lič­no ni­zak i vo­za­či ga bu­kval­no pre­le­te, bez ob­zi­ra što je 40 ogra­ni­če­nje. Vi­ken­dom na­ro­či­to bu­de stra­šno. Na sa­moj oku­ci ima pe­šač­ki pre­laz i sad da ode­te ni­ko od vo­za­ča vam ne­će sta­ti. Bi­la bi do­bra obi­la­zni­ca, ali zna­te vi ko­ja je in­ve­sti­ci­ja pro­bi­ti tu­nel kroz Fru­šku go­ru. La­ko je obe­ća­ti, tre­ba is­pu­ni­ti obe­ća­nje, ali ne mo­že to sa­ma na­ša Op­šti­na. To mo­ra za­jed­no da se re­ši sa Po­kra­ji­nom. Ne­ma­mo mi ni re­še­nu ka­na­li­za­ci­ju, po­če­la je da se ra­di, ali su ra­do­vi pre­ki­nu­ti – re­kli su na­ši sa­go­vor­ni­ci Mi­tar Ka­sap­ski i Du­šan Pi­sa­re­vić.
De­ka Ili­ja Ra­du­lo­vić pri­ča da se o iz­grad­nji tu­ne­la go­vo­ri­lo još 1954. go­di­ne, ali da ga ne­ma ni dan da­nas.
– Ov­de i ne mo­že bi­ti bo­lje, to je to­li­ki pro­met sa­o­bra­ća­ja da je to stra­šno. Ja sam za taj tu­nel ko­ji tre­ba da se gra­di, čuo pr­vi put 1954. go­di­ne pa još ni­je ura­đen. A mo­žda će ga i bi­ti, ko će zna­ti. Da ima­mo tu­nel ili obi­la­zni­cu bi­lo bi nam lak­še. Lju­di pre sve­ga ne pa­ze, on­da ka­žu na­stra­dao, pa na­stra­da­ćeš ako ne pa­ziš, ne pri­la­go­diš br­zi­nu. Ni­ko ne gle­da, svi jur­ca­ju. Bi­lo nam je lak­še kad ni­je bi­lo se­ma­fo­ra, mo­glo se pre­ći pre­ko, ova­ko i kad ne­ma ko­la, ti sto­jiš i če­kaš da pre­đeš uli­cu, ali le­po je da ih ima­mo – is­pri­čao je Ra­du­lo­vić.
Još je­dan op­ti­mi­sta je i me­šta­nin No­vak Isa­ko­vić. No­vak je re­kao da se o obi­la­zni­ci oko Iri­ga stal­no go­vo­ri i da bi se nje­nom iz­grad­njom mno­go lak­še sa­o­bra­ća­lo. On sma­tra da će do­ći do iz­grad­nje iste, sa­mo je pi­ta­nje vre­me­na.
– Mi­slim da će se ra­di­ti obi­la­zni­ca. Go­vo­ri se stal­no o to­me, gra­đe­vin­ski ra­do­vi će po­če­ti si­gur­no. Fre­kven­ci­ja sa­o­bra­ća­ja bi se tom pri­li­kom sma­nji­la. Ovo je je­dan od ve­ćih pro­ble­ma Iri­ga. Čak su pre ne­ko vre­me sta­nov­ni­ci i blo­ki­ra­li pu­te­ve dok im ni­je obe­ća­na ta obi­la­zni­ca i tu­nel, ali ura­di­će se si­gur­no. Naj­kri­tič­ni­je me­sto je ras­kr­sni­ca u cen­tru, za­to su tu i po­sta­vi­li se­ma­for da se mo­že nor­mal­no pre­ći. Ra­ni­je, dok ni­je bi­lo se­ma­fo­ra, mo­rao si da pro­pu­stiš ce­lu ko­lo­nu vo­zi­la, sad je do­bro. Pro­la­zi naj­vi­še te­ret­nja­ka i naj­ve­će op­te­re­će­nje pu­ta je upra­vo zbog njih, oni i ki­da­ju as­falt – do­da­je No­vak Isa­ko­vić.
Slič­no ka­že i Jo­van Ko­zo­ba­rić. Me­šta­ni­ma sme­ta­ju gu­žve i ve­li­ki pro­met sa­o­bra­ća­ja ko­ji pro­đe kroz Irig u to­ku da­na i no­ću. Ta­ko­đe ka­že, da ako su im iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve obe­ća­li obi­la­zni­cu i tu­nel, da će ta­ko i bi­ti.
U raz­go­vo­ru sa još ne­ko­li­ko sta­nov­ni­ka ove op­šti­ne ču­li smo slič­no. Te­ško se uklju­ču­ju na gla­vi put, a na pe­šač­kom pre­la­zu ve­ći­na vo­za­ča ne­će da sta­ne.
S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.