06.07.2016.
Aktuelno

Nova investicija u Staroj Pazovi

Srem­ci će umesto čvaraka jesti či­zbur­ge­re

Po sve­mu su­de­ći i Srem­ci će ima­ti pri­li­ku da je­du ame­rič­ki či­zbur­ger i to u bli­zi­ni Sta­re Pa­zo­ve. Sve­ča­nom otva­ra­nju re­sto­ra­na pro­šlog pet­ka, 1. ju­la, pri­su­stvo­va­li su Đor­đe Ra­di­no­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, di­rek­tor kom­pa­ni­je Pe­trol Želj­ko Bje­lan i di­rek­tor kom­pa­ni­je Mek­do­nalds u Sr­bi­ji Ve­se­lin Ja­ni­ći­je­vić.
– Ve­li­ko mi je za­do­volj­stvo što smo otvo­ri­li pr­vi Mek­do­nalds re­sto­ran u Sre­mu. Či­nje­ni­ca je da gra­đa­ni ši­rom Sr­bi­je že­le ra­zno­vr­snu hra­nu i ve­ću po­nu­du. Svi zna­mo i sve­sni smo tur­bu­lent­ne eko­nom­ske si­tu­a­ci­je i iza­zo­va ko­je ona kre­i­ra ali na­ša kom­pa­ni­ja na­sta­vlja sa in­ve­sti­ci­ja­ma. Dra­go nam je što di­rekt­no i ak­tiv­no uče­stvu­je­mo u eko­nom­skom raz­vo­ju op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va ko­ja se ve­zu­je za vi­so­ko raz­vi­je­ni pred­u­zet­nič­ki duh – is­ta­kao je Ja­ni­ći­je­vić.
Iako mo­žda na pr­vi po­gled po­me­nu­ta in­ve­sti­ci­ja de­lu­je ma­nje zna­čaj­no u od­no­su na mno­go­broj­na po­stro­je­nja ko­ja su u pro­te­klom pe­ri­o­du iz­gra­đe­na na pod­ruč­ju ove srem­ske op­šti­ne, ni­je ta­ko. U no­vom Mek­do­nalds re­sto­ra­nu za­po­sle­nje će na­ći oko 50 rad­ni­ka, a vred­nost in­ve­sti­ci­je iz­no­si oko mi­li­on evra.
Da bi i Srem­ci je­li či­zbur­gere mo­ra­li su da se udru­že kom­pa­ni­je Mek­do­nalds i slo­ve­nač­ka kom­pa­ni­ja Pe­trol. No­vo­o­tvo­re­ni re­sto­ran po­se­du­je otvo­re­nu i za­sta­klje­nu ba­štu, kao i Mek drajv i na­la­zi se u sklo­pu Pe­trol pum­pe u bli­zi­ni na­plat­ne ram­pe kod Sta­re Pa­zo­ve.
Đor­đe Ra­di­no­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va ka­že da ta lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ula­že na­po­re da što pre do­đe do re­a­li­za­ci­je ova­kvih i slič­nih pro­je­ka­ta.
– Čvr­sto ve­ru­jem da je ovo još je­dan po­ka­za­telj, da smo do­bar i po­u­zdan part­ner uspe­šnim kom­pa­ni­ja­ma vi­so­kog ran­ga, ko­je su se iz­bo­ri­le za svo­je me­sto na ve­li­koj svet­skoj tr­ži­šnoj sce­ni. Naš za­da­tak, kao lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, će i u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti da ula­že­mo na­po­re za da­lji pri­vred­ni raz­voj op­šti­ne, stva­ra­nje još kva­li­tet­ni­je po­slov­ne kli­me, pre sve­ga da omo­gu­ći­mo do­ma­ćim i stra­nim ula­ga­či­ma br­zu i efi­ka­snu ad­mi­ni­stra­ci­ju i od­lič­nu kon­ti­nu­i­ra­nu sa­rad­nju u svim seg­men­ti­ma – po­ru­čio je Đor­đe Ra­di­no­vić.
Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je Mek­do­nalds na­ja­vi­li su otva­ra­nje još jed­nog re­sto­ra­na u Bor­či, ta­ko­đe u sa­rad­nji sa kom­pa­ni­jom Pe­trol. Mek­do­nalds ima 25 re­sto­ra­na u Sr­bi­ji, a pet u Voj­vo­di­ni.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.