17.02.2016.
Sport

NA­GRA­ĐE­NI NAJ­U­SPE­ŠNI­JI SPOR­TI­STI ŠID­SKE OP­ŠTI­NE – Žiri na teškim mukama

U pe­tak, 12. fe­bru­a­ra u sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne Šid odr­ža­na je sve­ča­nost na ko­joj su do­de­lje­na pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim spor­ti­sti­ma i sport­skim klu­bo­vi­ma op­šti­ne Šid za 2015. go­di­nu.
Struč­ni ži­ri, sa­sta­vljen od sport­skih no­vi­na­ra i čla­no­va Sport­skog sa­ve­za Op­šti­ne Šid, imao je te­žak za­da­tak da se u ni­zu naj­u­spe­šni­jih, od­lu­či za naj­bo­lje spor­ti­ste i sport­ske klu­bo­ve u ne­ko­li­ko ka­te­go­ri­ja.
Za naj­u­spe­šni­jeg spor­ti­stu iza­bran je Pre­drag To­mić iz MTB „Jed­no­ta“ Šid. Zo­ra­na Mi­la­no­vić iz KK „Fi­lip Vi­šnjić“ Vi­šnji­će­vo je naj­u­spe­šni­ja spor­tist­ki­nja, dok je Od­boj­ka­ški klub „Šid“ pro­gla­šen za naj­u­spe­šni­ju mu­šku sport­sku eki­pu, a ŽRK „Rad­nič­ki“ Šid bi­la je naj­u­spe­šni­ja žen­ska sport­ska eki­pa u 2015. go­di­ni.
Eki­pa FK „Haj­duk“ Vi­šnji­će­vo pro­gla­še­na je za naj­u­spe­šni­ju eki­pu u me­snim za­jed­ni­ca­ma, a Ško­la fud­ba­la „Jed­no­ta“ Šid i ka­det­ska eki­pa MTB Šid, bi­le su naj­bo­lje ka­det­sko – pi­o­nir­ske eki­pe u 2015. go­di­ni.
Na­gra­de su uru­če­ne i naj­u­spe­šni­jim omla­din­ci­ma. Pre­drag Da­ni­lo­vić iz ŠK „Jed­no­ta“ Šid pro­gla­šen je za naj­u­spe­šni­jeg spor­ti­stu omla­din­ca, dok je Vla­da­na Pe­šić KK „Fi­lip Vi­šnjić“ Vi­šnji­će­vo pro­gla­še­na za naj­u­spe­šni­ju spor­tist­ki­nju omla­din­ku.
Slo­bo­dan Ra­do­va­no­vić iz MTB „Jed­no­ta“ Šid do­bio je pri­zna­nje za naj­u­spe­šni­jeg sport­skog rad­ni­ka, a za naj­u­spe­šni­je sport­ska dru­štva iza­bra­ni su Gim­na­zi­ja „Sa­va Šu­ma­no­vić“ i Osnov­na ško­la „Srem­ski front“ Šid.
Naj­bo­lja rad­nič­ko sport­ska eki­pa u 2015. go­di­na bi­la je OJ „Vu­ča vo­zo­va“ Šid, dok su za or­ga­ni­za­ci­ju sport­ske pri­red­be u 2015. go­di­ni pri­zna­nja do­bi­li KK „Par­ti­zan“ Šid i Du­šan Go­jić BK „Šid“. Za iz­grad­nju sport­skih obje­ka­ta na­gra­da je uru­če­na TK „Sol 022“, a na­gra­da za ži­vot­no de­lo pri­pa­la je Mir­ja­ni Ba­tu­ti iz Ši­da. Pri­zna­nje je uru­če­no i naj­mla­đem uče­sni­ku an­ke­te, še­sto­go­di­šnjem Lu­ki Voj­no­viću iz KK „Šid“, a spe­ci­jal­ne na­gra­de do­bi­li su i Pla­ni­nar­sko smu­čar­sko dru­štvo „Že­le­zni­čar“ Šid, OFK „Bi­kić“ Bi­kić Do, Zdrav­ko Bi­je­lić KBK „Voj­vo­di­na“ No­vi Sad, Ma­ti­ja Še­re­met OAK No­vi Sad i Mi­ro­slav Pa­vlo­vić KK „Šo­gun“ Šid.
O do­stig­nu­ći­ma i re­zul­ta­ti­ma spor­ti­sta i sport­skih klu­bo­va u pret­hod­noj go­di­ni go­vo­rio je pred­sed­nik struč­nog ži­ri­ja Pe­tar Vej­no­vić, is­ti­ču­ći tom pri­li­kom, da 2015. go­di­na što se spor­ta ti­če, ni­je bi­la spek­ta­ku­lar­na po re­zul­ta­ti­ma ali je ipak u pr­vi plan iz­ba­ci­la ne­ko­li­ko uspe­šnih spor­ti­sta, na ko­je Op­šti­na Šid tre­ba da bu­de po­no­sna.
Svim na­gra­đe­nim spor­ti­sti­ma na po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma če­sti­tao je Vu­ja­din Va­sić, pred­sed­nik Ko­mi­si­je za do­de­lu sred­sta­va sport­skim klu­bo­vi­ma.
– I ove go­di­ne mo­že­mo bi­ti po­no­sni i za­do­volj­ni sa re­zul­ta­ti­ma ko­je su po­sti­gli na­ši spor­ti­sti. Po­ka­za­li su da su pra­vi re­pre­zent ove op­šti­ne. Po­no­vo ima­mo re­pre­zen­ta­tiv­ce i osva­ja­če me­da­lja ka­ko na dr­žav­nom ta­ko i na me­đu­na­rod­nom ni­vou, što po­ka­zu­je da se mu­ko­trp­nim ra­dom i za­la­ga­njem mo­že po­sti­ći mno­go. Po­seb­no su spor­ti­sti svo­jim us­pe­si­ma uči­ni­li mno­go, da se do­bar glas o na­šoj op­šti­ni ču­je na­da­le­ko. Ovim pu­tem im se za­hva­lju­jem i iskre­no se na­dam da će spor­ti­sti na­sta­vi­ti da ni­žu uspe­he. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va se tru­di­la u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma da im svi­ma pod­jed­na­ko po­mog­ne, a ta­ko će bi­ti i ubu­du­će – is­ta­kao je Vu­ja­din Va­sić.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.