17.02.2016.
Poljoprivreda

SA­VE­TO­VA­NJE ZA PO­LJO­PRI­VRED­NI­KE IZ PE­ĆI­NACA – Priprema zemljišta za prolećnu setvu

Po­ljo­pri­vred­ni­ci iz pe­ći­nač­ke op­šti­ne su to­kom pro­šle ne­de­lje ima­li pri­li­ku da sa struč­nim sa­rad­ni­ci­ma iz Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe (PSS) Srem­ska Mi­tro­vi­ca raz­go­va­ra­ju o ne­ko­li­ko ak­tu­el­nih po­ljo­pri­vred­nih te­ma, me­đu ko­ji­ma i o pri­hra­ni pše­ni­ce, pri­pre­mi ze­mlji­šta za pro­leć­nu se­tvu i sto­čar­stvu. Tro­dnev­nom sa­ve­to­va­nju, odr­ža­nom u Pe­ćin­ci­ma, Ku­pi­no­vu i Do­njem To­var­ni­ku, u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­že­nja po­ljo­pri­vred­ni­ka Op­šti­ne Pe­ćin­ci i pe­ći­nač­ke Agen­ci­je za raz­voj, pri­su­stvo­va­li su po­ljo­pri­vred­ni­ci iz svih 15 na­se­lja ove op­šti­ne, a po­red se­zon­skih te­ma ima­li su pri­li­ku da se bli­že upo­zna­ju sa EU pro­gra­mom IPARD 2, kroz ko­ji će do 2020. go­di­ne u ru­ral­ni raz­voj bi­ti pla­si­ra­no 175 mi­li­o­na evra.
Po­red to­ga, pred­stav­ni­ci PSS Srem­ska Mi­tro­vi­ca na­ja­vi­li su da će i ove go­di­ne bi­ti or­ga­ni­zo­va­no pri­ku­plja­nje am­ba­la­že od sred­sta­va za za­šti­tu bi­lja.
– Ovu ak­ci­ju, kao i pro­šle go­di­ne, or­ga­ni­zu­je­mo u sa­rad­nji sa udru­že­njem ino­stra­nih pro­iz­vo­đa­ča sred­sta­va za za­šti­tu bi­lja SEC­PA. Ape­lu­je­mo na po­ljo­pri­vred­ni­ke da ču­va­ju upo­tre­blje­nu am­ba­la­žu od he­mij­skih sred­sta­va, a do kra­ja fe­bru­a­ra bi­će ob­ja­vljen ta­čan da­tum i sat­ni­ca pri­ku­plja­nja am­ba­la­žnog ot­pa­da po na­se­lji­ma – ob­ja­sni­la je Sen­ka Mi­ško­vić, sa­mo­stal­ni struč­ni sa­rad­nik u PSS Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Pred­sed­nik pe­ći­nač­kog Udru­že­nja po­ljo­pri­vred­ni­ka Mi­tar Ri­sti­vo­je­vić ka­že da se udru­že­nje tru­di da sa­ve­to­va­nja ko­ja or­ga­ni­zu­je bu­du ak­tu­el­na i u skla­du sa ka­len­da­rom se­zon­skih ra­do­va u po­ljo­pri­vre­di.
– Ta­ko smo se ovo­ga pu­ta opre­de­li­li za pri­pre­mu ze­mlji­šta za pro­leć­nu se­tvu i za pri­hra­nu pše­ni­ce. Na­sto­ji­mo da po­ljo­pri­vred­ni­ke usme­ri­mo da se pri upo­tre­bi mi­ne­ral­nih đu­bri­va pri­dr­ža­va­ju pre­po­ru­ka do­bi­je­nih na osno­vu ana­li­ze ze­mlji­šta, a za­hva­lju­ju­ći fi­nan­sij­skoj po­dr­šci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve broj­nim ga­zdin­stvi­ma smo obez­be­di­li i bes­plat­nu ana­li­zu ze­mlji­šta. Mi­slim da ova­kav pri­stup kod nas još uvek ni­je za­stu­pljen u do­volj­noj me­ri, ali da će­mo stal­nim ra­dom na te­re­nu do­ći do to­ga da vi­še ne „ba­ca­mo“ đu­bri­vo, već da pri­hra­nju­je­mo use­ve – iz­ja­vio je Ri­sti­vo­je­vić.

Du­šan Sreć­kov

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.