Hronika

STE­JA­NOV­ČAN­KA BI­LJA­NA JEF­TIĆ UHAP­ŠE­NA ZBOG UBI­STVA – Hlad­no­krv­no ubistvo novinarke Do­bre­nov

Još jed­no bru­tal­no ubi­stvo, ovaj put u No­vom Sa­du, no­vi­nar­ke Ja­ro­sla­ve Du­go­ši­je Do­bre­nov (77) za­u­ze­lo je na­slov­ne stra­ne me­di­ja, a zbog osno­va­ne sum­nje da je iz­vr­ši­la po­me­nu­to ubi­stvo uhap­še­na je Bi­lja­na Jef­tić iz Ste­ja­no­va­ca.
Ovo svi­re­po ubi­stvo po­či­nje­no pr­vo sta­kle­nom bo­com, a po­tom i pa­njem, upu­ći­va­lo je pr­vo one ko­ji su iz­vr­ši­li uvi­đaj, da ga je po­či­nio mu­ška­rac.
Me­đu­tim, efi­ka­snom ak­ci­jom no­vo­sad­ske po­li­ci­je pro­na­đen je, sve­ga dva sa­ta po ot­kri­ću te­la ne­sreć­ne že­ne po­či­ni­lac, Bi­lja­na Jef­tić, a kod nje i nov­ča­nik i mo­bil­ni ubi­je­ne Ja­ro­sla­ve.
Ka­ko se sa­op­šta­va, Bi­lja­na je pri­zna­la ubi­stvo i is­pri­ča­la ka­ko ga je po­či­ni­la.
Za osum­nji­če­nom je bi­la ras­pi­sa­na i cen­tral­na po­ter­ni­ca Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci zbog, bar jed­nog, imo­vin­skog kri­vič­nog de­la.
Ina­če, kćer­ka osum­nji­če­ne Bi­lja­ne je sta­no­va­la kao pod­sta­nar­ka u dvo­ri­šnom sta­nu žr­tve na na­ve­de­noj adre­si oko go­di­nu da­na.
Ja­ro­sla­va Du­go­ši­ja Do­bre­nov bi­la je du­go­go­di­šnja no­vi­nar­ka i ured­ni­ca Ra­dio-te­le­vi­zi­je Voj­vo­di­ne, po­zna­ta po emi­si­ji za po­ljo­pri­vred­ni­ke „Bra­zde“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.