27.01.2016.
Kultura

GA­LE­RI­JA SLI­KA „SA­VA ŠU­MA­NO­VIĆ“ – Pro­sla­va Sa­vi­nog ro­đen­da­na

Otva­ra­njem no­ve stal­ne po­stav­ke Ga­le­ri­ja sli­ka „Sa­va Šu­ma­no­vić“ u Ši­du, u de­li­mič­no re­no­vi­ra­nom pro­sto­ru, pro­šlog pet­ka 22. ja­nu­a­ra sve­ča­no je obe­le­ži­la 120 go­di­na od ro­đe­nja Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća.
Po­red mno­go­broj­nih Ši­đa­na ko­ji su te ve­če­ri pri­su­stvo­va­li otva­ra­nju no­ve po­stav­ke, sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li i po­kra­jin­ski se­kre­tar za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje Sla­vi­ša Gru­jić, pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nja, Ga­le­ri­je Ma­ti­ce srp­ske, Po­kra­jin­skog za­vo­da za za­šti­tu kul­tu­re, rod­bi­na Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća, pred­stav­ni­ci Op­šti­ne Šid, kao i pred­stav­ni­ci mno­gih in­sti­tu­ci­ja, or­ga­ni­za­ci­ja i me­dij­skih ku­ća, ko­ji po­dr­ža­va­ju i pro­mo­vi­šu rad i ak­tiv­no­sti ga­le­ri­je u Ši­du.
– Ima­mo sre­ću da je Sa­va Šu­ma­no­vić ro­đen u ugled­noj šid­skoj po­ro­di­ci u Ši­du. Nje­go­va maj­ka Per­si­da po­klo­ni­la je na­šem gra­du im­po­zant­nu zbir­ku sli­ka i ku­ću u ko­joj su sli­ke iz­lo­že­ne, sa že­ljom da sli­ke nje­nog si­na za­u­vek bu­du do­stup­ne svim lju­bi­te­lji­ma i po­što­va­o­ci­ma umet­no­sti. Na­ša du­žnost, pri­vi­le­gi­ja i de­lat­nost je da stva­ra­la­štvo Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća pred­sta­vi­mo u pot­pu­no­sti obe­le­ža­va­njem pri­god­nih da­tu­ma. Od tih da­tu­ma ko­je Ga­le­ri­ja tra­di­ci­o­nal­no obe­le­ža­va je ro­đen­dan Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća. Ove go­di­ne će­mo se po­tru­di­ti da tu go­di­šnji­cu obe­le­ži­mo do­sto­jan­stve­no i ka­ko do­li­ku­je – is­ta­kla je di­rek­to­ri­ca Ga­le­ri­je sli­ka „Sa­va Šu­ma­no­vić“ Ve­sna Bu­ro­je­vić.
Tom pri­li­kom di­rek­to­ri­ca je pod­se­ti­la pri­sut­ne o ak­tiv­no­sti­ma ga­le­ri­je u pro­te­klom pe­ri­o­du. Ka­ko je is­ta­kla, Ga­le­ri­ja je pro­šle go­di­ne uspe­šno re­a­li­zo­va­la pla­ni­ra­ne pro­gra­me, iz­lo­žbu sli­ka u Cen­tru za kul­tu­ru Mla­de­no­vac, a ima­la je i iz­u­zet­no za­pa­že­no uče­šće na ma­ni­fe­sta­ci­ji „Mu­ze­ji Sr­bi­je 10 da­na od 10 do 10“ ko­je je or­ga­ni­zo­va­lo Mi­ni­star­stvo kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja. Pod­se­ti­la je da je Ga­le­ri­ja pro­šle go­di­ne ob­ja­vi­la i knji­gu „Pi­sma iz Ši­da“, dra­go­cen auten­ti­čan ma­te­ri­jal gde je pred­sta­vljen ži­vot po­ro­di­ce Šu­ma­no­vić u naj­te­žim rat­nim da­ni­ma. Ve­li­ka za­in­te­re­so­va­nost po­se­ti­la­ca je po­seb­no bi­la na iz­lo­žbi sli­ka „Do­bro­vić, Šu­ma­no­vić, Ko­njo­vić, Šu­put – evrop­ski kon­tek­sti“, gde je bio za­be­le­žen broj od 3.000 po­se­ti­la­ca.
Ka­ko je is­ta­kla Ve­sna Bu­ro­je­vić, pred­u­ze­ti su i ko­ra­ci na po­bolj­ša­nju uslo­va ču­va­nja i iz­la­ga­nja sli­ka. Sre­đi­va­nje ga­le­ri­je sa spo­lja­šnje i unu­tra­šnje stra­ne, pro­stor ko­ji se na­zi­va ve­zni hod­nik je po­stao mul­ti­funk­ci­o­na­lan i tu je sa­da mo­gu­će odr­ža­va­ti ra­di­o­ni­ce i kok­te­le. Ta­ko­đe je po­pra­vljen i ob­no­vljen par­ket, a po­ve­ćan je i iz­lo­žbe­ni pro­stor uvo­đe­njem pre­grad­nih zi­do­va gde je tre­nut­no iz­lo­že­no 116 Sa­vi­nih de­la ko­je kroz raz­li­či­te seg­men­te pri­ča­ju pri­ču o Sa­vi Šu­ma­no­vi­ću.
Ve­li­ku po­dr­šku, ka­ko u pro­mo­vi­sa­nju ra­da Ga­le­ri­je u Ši­du, ta­ko i u adap­ta­ci­ji nje­nog pro­sto­ra, pru­žio je Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje.
– Dra­go mi je što mo­že­mo da po­ma­že­mo u ra­du i raz­vit­ku ove va­žne Ga­le­ri­je sli­ka. Sa­va Šu­ma­no­vić je­ste je­dan od naj­ve­ćih umet­ni­ka sa na­ših pro­sto­ra, ne­ko ko je ste­kao i me­đu­na­rod­nu sla­vu ali isto­vre­me­no i deo ve­li­ke umet­no­sti isto­ri­je ove ze­mlje. Mi ima­mo ve­li­ke raz­lo­ge da po­ma­že­mo rad ove ga­le­ri­je i za­do­volj­stvo je što vi­di­mo da ta na­ša po­moć na­i­la­zi na plod­no tle i da ta­mo gde smo ulo­ži­li no­vac vi­di­mo da se na pra­vi na­čin i vra­ti­lo. Na­dam se da će­mo i sle­de­ćih go­di­na ima­ti pri­li­ku da po­ma­že­mo Ga­le­ri­ju još vi­še. Sa ne­kim pro­jek­ti­ma smo od­re­đe­na sred­stva opre­de­li­li pro­šle go­di­ne i oče­ku­jem da će se u na­red­noj go­di­ni još do­sta to­ga do­dat­no ura­di­ti i da će to bi­ti i na ve­li­ku ko­rist ne sa­moj Ga­le­ri­ji i gra­đa­ni­ma Ši­da, Voj­vo­di­ne i Sr­bi­je, ne­go na­dam se i ce­loj re­gi­ji. A to je upra­vo ono što Sa­va Šu­ma­no­vić za­slu­žu­je – is­ta­kao je Sla­vi­ša Gru­jić, po­kra­jin­ski se­kre­tar za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje.
No­va po­stav­ka za­po­či­nje de­li­ma na­sta­lim u Pa­ri­zu 1929. go­di­ne, da­lje pra­ti rad umet­ni­ka od po­čet­ka ra­da u Ši­du, sve do po­sled­nje sli­ke ko­ju je za­vr­šio dva da­na pred hap­še­nje. Ce­lom du­ži­nom od 31 me­tra iz­lo­žbe­nog pro­sto­ra, pri­ka­zan je ci­klus Ši­di­jan­ke, a po mi­šlje­nju li­kov­nih kri­ti­ča­ra ali i pu­bli­ke, u no­voj po­stav­ci iz­lo­že­na su naj­zna­čaj­ni­ja Sa­vi­na de­la. Na sve­ča­no­sti su uru­če­ne za­hval­ni­ce pred­stav­ni­ci­ma Mi­ni­star­stva kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja, po­kra­jin­skom se­kre­ta­ru za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje Sla­vi­ši Gru­ji­ću, pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, kao i svim pred­stav­ni­ci­ma in­sti­tu­ci­ja, or­ga­ni­za­ci­ja i me­dij­skih ku­ća, ko­ji po­dr­ža­va­ju i pra­te ak­tiv­no­sti Ga­le­ri­je u Ši­du. Iz­me­đu osta­lih, za­hval­ni­ca je od stra­ne di­rek­to­ri­ce Ve­sne Bu­ro­je­vić uru­če­na i na­šoj me­dij­skoj ku­ći.

M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.