27.01.2016.
Društvo

ANDREJ VUČIĆ SA PEĆINAČKIM NAPREDNJACIMA – Cilj ube­dlji­va po­be­da na iz­bo­ri­ma

Sa­stan­ku Op­štin­skog od­bo­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke Pe­ćin­ci, odr­ža­nom 18. ja­nu­a­ra u stra­nač­koj kan­ce­la­ri­ji u Ši­ma­nov­ci­ma, pri­su­stvo­va­li su i vi­so­ki stra­nač­ki funk­ci­o­ne­ri iz Be­o­gra­da i No­vog Sa­da, a cen­tral­na te­ma su bi­li pred­sto­je­ći po­kra­jin­ski i par­la­men­tar­ni iz­bo­ri.
Da­mir Zo­be­ni­ca, pot­pred­sed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra SNS, tim po­vo­dom je re­kao da Srem mo­ra bi­ti lo­ko­mo­ti­va iz­bor­nih re­zul­ta­ta Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Voj­vo­di­ni.
– Pe­ćin­ci su do­bro or­ga­ni­zo­van op­štin­ski od­bor i to što ne do­la­zi­mo pre­vi­še kod vas je za­to što sma­tra­mo da je u va­šem op­štin­skom od­bo­ru za­i­sta do­bra si­tu­a­ci­ja – na­gla­sio je Zo­be­ni­ca.
Član Pred­sed­ni­štva stran­ke i gra­do­na­čel­nik No­vog Sa­da Mi­loš Vu­če­vić re­kao je da je od­lu­kom o odr­ža­va­nju van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra pred­sed­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke i pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić do­ka­zao da se SNS ne pla­ši iz­bo­ra, za raz­li­ku od ak­tu­el­ne po­kra­jin­ske vla­sti na če­lu sa De­mo­krat­skom stran­kom, ko­ja odu­go­vla­či sa ras­pi­si­va­njem iz­bo­ra do po­sled­njeg da­na i do po­sled­njeg sa­ta man­da­ta, či­me se­be do­vo­de u tra­gi­ko­mič­nu si­tu­a­ci­ju.
An­drej Vu­čić je kon­sta­to­vao da je pri­jat­no iz­ne­na­đen ka­ko iz­gle­dom stra­nač­kih pro­sto­ri­ja, ta­ko i bro­jem lju­di oku­plje­nih oko Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Pe­ćin­ci­ma. On je pod­se­tio da je SNS u op­šti­ni Pe­ćin­ci na mar­tov­skim iz­bo­ri­ma 2014. ostva­ri­la naj­ve­ću iz­la­znost i naj­ve­ći pro­ce­nat gla­so­va u Voj­vo­di­ni.
– Ja­sno vam je da će se na­ši po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci uje­di­ni­ti, pri­ča­ti na­ro­du baj­ke i na­sto­ja­ti da obo­re po­pu­lar­nost na­še stran­ke na sve mo­gu­će na­či­ne. Na na­ma je da im od­go­vo­ri­mo ra­dom i od­go­vor­no­šću i da na­sta­vi­mo da raz­vi­ja­mo na­šu ze­mlju – re­kao je Vu­čić.
Po­ve­re­nik pe­ći­nač­kog od­bo­ra Mi­lo­rad Pan­tić iz­ja­vio je da je od­lu­ka Alek­san­dra Vu­či­ća da se odr­že van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri na­i­šla na bez­re­zer­vnu po­dr­šku, ka­ko čla­no­va Glav­nog od­bo­ra ko­ji su ovu od­lu­ku jed­no­gla­sno po­dr­ža­li, ta­ko i na po­dr­šku ce­lo­kup­nog član­stva.
– Na­ši pro­tiv­ni­ci, ko­ji su se u pret­hod­nom pe­ri­o­du zdu­šno za­la­ga­li i spre­ma­li za iz­bo­re, sa­da će ima­ti pri­li­ku da se po­ka­žu i da pro­ve­re šta gra­đa­ni mi­sle o nji­ma. Srp­ska na­pred­na stran­ka je na mar­tov­skim iz­bo­ri­ma 2014. u op­šti­ni Pe­ćin­ci ostva­ri­la ve­li­ku po­be­du i osvo­ji­la 63 od­sto gla­so­va. Na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma cilj će nam bi­ti što ube­dlji­vi­ja po­be­da. Oku­pi­li smo kva­li­tet­ne lju­de i si­gu­ran sam da ovaj cilj mo­že­mo da ostva­ri­mo – re­kao je Pan­tić i iz­ra­zio uve­re­nje da će na­kon po­be­de SNS na po­kra­jin­skim iz­bo­ri­ma, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma i sa po­kra­jin­skom Vla­dom ima­ti od­lič­nu sa­rad­nju ka­kvu sa­da ima sa Vla­dom Sr­bi­je, što će do­ne­ti no­ve in­ve­sti­ci­je i bo­lji ži­vot gra­đa­ni­ma pe­ći­nač­ke op­šti­ne.

Du­šan Sreć­kov

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.