23.12.2015.
Ekonomija

SKUP­ŠTI­NA OP­ŠTI­NE IRIG – Bi­će nov­ca za sve

Od­bor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Irig na odr­ža­noj sed­ni­ci par­la­men­ta pro­šle sre­de, 16. de­cem­bra usvo­ji­li su bu­džet za 2016. go­di­nu. Bu­džet Op­šti­ne pla­ni­ran je u ukup­nom iz­no­su od 714.719.000 di­na­ra. Pred­lo­že­nom od­lu­kom oče­ki­va­ni te­ku­ći pri­ho­di i pri­ma­nja bu­dže­ta pla­ni­ra­ni su u iz­no­su od 665.571.000 di­na­ra, a do­dat­ni pri­ho­di bu­džet­skih ko­ri­sni­ka pla­ni­ra­ni su u iz­no­su od 49.148.000 di­na­ra, dok su pla­ni­ra­na pri­ma­nja od do­ma­ćih za­du­ži­va­nja u iz­no­su od 25.000.000 di­na­ra.
– Za fi­nan­si­ra­nje vi­še­na­men­skih raz­voj­nih pro­je­ka­ta opre­de­lje­no je 4.600.000 di­na­ra, za pre­voz uče­ni­ka osnov­nih ško­la pla­ni­ra­no je osam mi­li­o­na di­na­ra. Kod osnov­nih ško­la u Iri­gu i Vrd­ni­ku pla­ni­ran je uku­pan iz­nos od 35.414.000 di­na­ra. Za pro­gram so­ci­jal­ne za­šti­te iz­dvo­je­no je 68.302.000 di­na­ra, dok je kod me­snih za­jed­ni­ca pla­ni­ra­no je ukup­no 36.040.000 di­na­ra – is­ta­kao je iz­me­đu osta­log Ili­ja Jo­cić, šef slu­žbe bu­dže­ta op­šti­ne Irig.
Na pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu od­bor­nič­ka gru­pa De­mo­krat­ska stran­ka – Li­be­ral­no de­mo­krat­ska par­ti­ja – Sa­vez voj­vo­đan­skih Ma­đa­ra pod­ne­la je osam amand­ma­na, je­dan od njih od­no­sio se da se sred­stva Agen­ci­ji za ru­ral­ni raz­voj u iz­no­su od 4,5 mi­li­o­na di­na­ra sma­nje na iz­nos od 2,5 mi­li­o­na di­na­ra, a osta­tak sred­sta­va ras­po­de­li Fon­du za po­ljo­pri­vre­du. Me­đu­tim, Op­štin­sko ve­će ni­je pri­hva­ti­lo amand­man, kao ni od­bor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne.
Na ovoj sed­ni­ci od­bor­ni­ci su ime­no­va­li Sil­va­nu La­ća­rac, dipl. psi­ho­lo­ga iz In­đi­je za di­rek­to­ra Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Op­šti­ne Irig.

S. Ko­stić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.