23.12.2015.
Ekonomija

SREMSKA MITROVICA – Sastanak u Komori

Pro­šlog če­tvrt­ka, 17. de­cem­bra u pro­sto­ri­ja­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re odr­ža­na za­jed­nič­ka sed­ni­ca Od­bo­ra Udru­že­nja za agrar i Sa­ve­ta Gru­pa­ci­je re­gi­stro­va­nih po­ro­dič­nih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re. Na sed­ni­ci je iz­ne­ta in­for­ma­ci­ja o ostva­re­noj bilj­noj pro­iz­vod­nji i je­se­njoj se­tvi u ovoj go­di­ni, kao i okvir­ni plan se­tve ja­rih use­va na pro­le­će 2016. go­di­ne. Usvo­je­ni su pro­gra­mi ra­da Udru­že­nja za agrar i Gru­pa­ci­je re­gi­stro­va­nih po­ro­dič­nih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va za 2016. go­di­nu. Pri­sut­ni su in­for­mi­sa­ni o no­vom Za­ko­nu o ko­mo­ra­ma u Sr­bi­ji, ko­ji tre­ba da bu­de usvo­jen kra­jem ove go­di­ne ili po­čet­kom na­red­ne.
Na sa­stan­ku je bi­lo re­či i o lo­šem sta­nju u sto­čar­stvu, na­ro­či­to u svi­njar­stvu i mleč­nom go­ve­dar­stvu. Na sma­nje­nje bro­ja svi­nja i go­ve­da naj­vi­še uti­ču ni­ske ce­ne i gu­bi­ci u ovim pro­iz­vod­nja­ma. Otva­ra­nje na­ših gra­ni­ca je uti­ca­lo na ve­li­ki uvoz to­vlje­ni­ka, me­sa, mle­ka i mleč­nih pro­iz­vo­da iz Evrop­ske uni­je po ni­žim sub­ven­ci­o­ni­sa­nim ce­na­ma. Ova­kvo sta­nje uti­če na sve ve­ći od­liv mla­dih sa se­la, sta­re­nju na­ših se­la, već sa­da mo­že da se kon­sta­tu­je da u na­šim se­li­ma ima oko 30 od­sto pra­znih ku­ća.
– Kraj­nje je vre­me da dr­ža­va re­a­gu­je, da pro­gra­mi­ma raz­vo­ja i sti­mu­la­tiv­ni me­ra­ma uti­če na za­u­sta­vlja­nje ovog od­li­va i pri­vla­če­nje mla­dih da se ba­ve po­ljo­pri­vred­nom pro­iz­vod­njom ko­ja će bi­ti pro­fi­ta­bil­na i do­volj­na za nor­ma­lan ži­vot po­ro­di­ca – ne­ki su od za­klju­ča­ka sa ovog sa­stan­ka.

V. V.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.