Intervju

DU­BRAV­KA KO­VA­ČE­VIĆ SU­BO­TIČ­KI – PR­VA ŽE­NA OP­ŠTI­NE PE­ĆIN­CI – Ni­jed­na go­di­na ni­je la­ka ka­da od­go­va­ra­te za 20.000 lju­di

Go­di­na na iz­ma­ku je dru­ga go­di­na ka­ko je Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki na če­lu Op­šti­ne Pe­ćin­ci. Na po­čet­ku man­da­ta, u pro­le­će 2014. go­di­ne, do­če­ka­le su je ne­za­pam­će­ne po­pla­ve i taj test je uspe­šno po­lo­ži­la. Ovu go­di­nu ni­su obe­le­ži­le pri­rod­ne ka­ta­stro­fe, ali sva­ka­ko ni­je bi­la la­ka, jer ka­ko sa­ma ka­že, ni­jed­na go­di­na ni­je la­ka ka­da se ose­ća­te od­go­vor­nim za do­bro­bit bli­zu 20.000 lju­di, ko­li­ko u ovom tre­nut­ku pe­ći­nač­ka op­šti­na bro­ji sta­nov­ni­ka.
Na pi­ta­nje ka­ko oce­nju­je 2015. go­di­nu, ka­že da je bi­la op­te­re­će­na šted­njom, bor­bom sa na­sle­đe­nim du­go­va­nji­ma i te­škim od­lu­ka­ma, ali da ka­da se okre­ne iza se­be, po­red ne­da­ća vi­di i re­zul­ta­te ko­ji su bi­li vred­ni tru­da.
– Upr­kos pro­ble­mi­ma, us­pe­li smo da za­vr­ši­mo ne­ko­li­ko ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta, ko­ji će u zna­čaj­noj me­ri una­pre­di­ti kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na na­še op­šti­ne. Tu pre sve­ga mi­slim na pre­či­stač ot­pad­nih vo­da u Ši­ma­nov­ci­ma, vre­dan 200 mi­li­o­na di­na­ra, ko­ji smo iz­gra­di­li za­hva­lju­ju­ći sred­stvi­ma do­bi­je­nim od Vla­de Sr­bi­je. Ovo je dru­gi ka­na­li­za­ci­o­ni pre­či­stač u na­šoj op­šti­ni i u zna­čaj­noj me­ri će do­pri­ne­ti za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne, po­seb­no ka­da se u ob­zir uzme či­nje­ni­ca da je u ši­ma­no­vač­kim rad­nim zo­na­ma kon­cen­tri­san naj­ve­ći broj in­du­strij­skih po­go­na. Za­vr­ši­li smo i sport­sku ha­lu u Do­njem To­var­ni­ku, ko­ja je tre­nut­no u fa­zi prob­nog ra­da. Ovaj obje­kat de­ci i omla­di­ni iz ce­le op­šti­ne obez­be­đu­je uslo­ve za ba­vlje­nje spor­tom ka­kve do sa­da ni­ka­da ni­su ima­li. Pri kra­ju su i ra­do­vi na iz­grad­nji fa­bri­ke vo­de u Ši­ma­nov­ci­ma, pr­vog ova­kvog po­stro­je­nja u pe­ći­nač­koj op­šti­ni, ko­jim će­mo traj­no obez­be­di­ti kva­li­tet­no vo­do­snab­de­va­nje ka­ko gra­đa­na Ši­ma­no­va­ca, ta­ko i in­du­strij­ske zo­ne. To­kom ove go­di­ne iz­gra­di­li smo i ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu u ši­ma­no­vač­koj ju­žnoj rad­noj zo­ni. Sve su to ve­li­ki in­fra­struk­tur­ni pro­jek­ti, ko­je ni­je bi­lo la­ko re­a­li­zo­va­ti, ali ko­ji će ima­ti du­go­ro­čan po­zi­ti­van uti­caj na sta­nov­ni­ke op­šti­ne Pe­ćin­ci – kaže Dubravka Kovačević Subotički.

M NOVINE: Po­me­nu­li ste šted­nju. Da li su me­re šted­nje uti­ca­le na sma­nje­nje sred­sta­va ko­ja se iz­dva­ja­ju za so­ci­jal­na da­va­nja i za pro­gra­me po­dr­ške po­ro­di­ci po ko­ji­ma je op­šti­na Pe­ćin­ci već po­zna­ta?
DU­BRAV­KA KO­VA­ČE­VIĆ SU­BO­TIČ­KI: Šte­de­li smo na tro­ško­vi­ma re­pre­zen­ta­ci­je, na go­ri­vu, dnev­ni­ca­ma…, a me­re šted­nje su us­po­ri­le i re­a­li­za­ci­ju ne­kih ma­njih pro­jek­ta, ali ni­smo šte­de­li na gra­đa­ni­ma ko­ji­ma je na­ša po­moć bi­la po­treb­na. I ove go­di­ne smo rad­no spo­sob­nim gra­đa­ni­ma lo­ši­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­nja omo­gu­ći­li da dru­štve­no ko­ri­snim ra­dom pre­ko op­štin­ske Kan­ce­la­ri­je za sma­nje­nje si­ro­ma­štva za­ra­de za naj­o­snov­ni­je po­tre­be, a pru­ža­li smo jed­no­krat­nu po­moć i gra­đa­ni­ma ko­ji­ma su sred­stva bi­la neo­p­hod­na za ku­po­vi­nu le­ko­va, ogre­va i slič­no. Ta­ko­đe ni­smo uki­nu­li ni jed­nu me­ru po­dr­ške po­ro­di­ci. I ove go­di­ne smo iz­dvo­ji­li po 40.000 di­na­ra za sva­ko no­vo­ro­đen­če na te­ri­to­ri­ji na­še op­šti­ne, sva­ki uče­nik če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le je na po­klon od lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve do­bio ra­ču­nar, sti­pen­di­ra­mo stu­den­te i re­gre­si­ra­mo tro­ško­ve pre­vo­za stu­den­ti­ma i sred­njo­škol­ci­ma, na­gra­đu­je­mo vu­kov­ce i uče­ni­ke ge­ne­ra­ci­je, a od ne­dav­no od­lu­kom Op­štin­skog ve­ća pla­ća­mo i uži­nu osnov­ci­ma sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­nja. Či­ni­mo sve ka­ko bi­smo po­ro­di­ca­ma olak­ša­li po­di­za­nje i ško­lo­va­nje de­ce, jer je bor­ba pro­tiv be­le ku­ge ne­što što ni­ka­ko ne sme­mo za­ne­ma­ri­ti.

Ne za­ne­ma­ru­je­te ni zdrav­stvo. Iako oba­vlja­te funk­ci­ju pred­sed­ni­ce Op­šti­ne, ra­di­te i kao le­kar u pe­ći­nač­kom Do­mu zdra­vlja. Ka­ko uspe­va­te da uskla­di­te ove dve oba­ve­ze?
U Do­mu zdra­vlja vo­lon­ti­ram, jer to sma­tram du­gom pre­ma svo­jim pa­ci­jen­ti­ma i pre­ma pro­fe­si­ji. Po­red to­ga, sva­ko­dnev­ni rad sa pa­ci­jen­ti­ma mi omo­gu­ća­va da kao pred­sed­ni­ca Op­šti­ne ne iz­gu­bim kon­takt sa gra­đa­ni­ma. Uz to što mi po­ve­ra­va­ju svo­je zdrav­stve­ne te­go­be, mno­gi od njih is­ko­ri­ste pri­li­ku i da mi is­pri­ča­ju pro­ble­me ko­je ima­ju u svo­jim na­se­lji­ma, ta­ko da sam do­bro upo­zna­ta sa tim šta ti­šti na­še su­gra­đa­ne. Sma­tram da je za ne­ko­ga ko oba­vlja jav­nu funk­ci­ju ja­ko va­žno da se ne uda­lji od gra­đa­na i nji­ho­vih sva­ko­dnev­nih pro­ble­ma. I kao pred­sed­ni­ca i kao le­kar na­sto­jim da una­pre­dim kva­li­tet zdrav­stve­nih uslu­ga u na­šoj op­šti­ni. To­kom je­se­ni or­ga­ni­zo­va­li smo ba­za­re zdra­vlja u svim na­se­lji­ma. Ba­za­ri su zna­čaj­ni sto­ga što na nji­ma na­ši su­gra­đa­ni ima­ju pri­li­ku da bes­plat­no i bez za­ka­zi­va­nja oba­ve zdrav­stve­ne pre­gle­de i, što je ja­ko va­žno, na ba­za­ri­ma svo­je zdrav­stve­no sta­nje mo­gu da pro­ve­re i su­gra­đa­ni ko­ji ne­ma­ju zdrav­stve­nu knji­ži­cu, pa im zdrav­stve­na za­šti­ta ni­je uvek do­stup­na.

Šta oče­ku­je­te od 2016. go­di­ne?
Oče­ku­jem da u na­red­noj go­di­ni ima­mo sta­bil­ni­ji bu­džet, ko­ji će nam omo­gu­ći­ti da br­že re­a­li­zu­je­mo za­cr­ta­ne pro­jek­te. Na pret­hod­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne smo do­ne­li od­lu­ku o re­fi­nan­si­ra­nju za­du­že­nja pod znat­no po­volj­ni­jim uslo­vi­ma od do­sa­da­šnjih, či­me smo ras­te­re­ti­li op­štin­ski bu­džet. Na is­toj sed­ni­ci smo usvo­ji­li i Plan ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je na­se­lja Ši­ma­nov­ci i na taj na­čin smo una­pre­di­li uslo­ve za do­la­zak no­vih in­ve­sti­to­ra, jer će pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja ko­je do­no­se no­va rad­na me­sta bi­ti je­dan od pri­o­ri­te­ta op­štin­skog ru­ko­vod­stva i u na­red­noj go­di­ni. Na evi­den­ci­ji Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje u na­šoj op­šti­ni je tre­nut­no ma­nje od hi­lja­du ne­za­po­sle­nih i po­zi­tiv­no je to što smo to­kom ove go­di­ne ima­li sma­nje­nje bro­ja ne­za­po­sle­nih, ali ja sma­tram da uvek mo­že bo­lje i da na sma­nje­nju ne­za­po­sle­no­sti mo­ra­mo kon­ti­nu­i­ra­no ra­di­ti.

Ovih da­na je ak­tu­el­na pri­ča o vi­šku rad­ni­ka u jav­nom sek­to­ru. Ima li u pe­ći­nač­koj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi vi­ška za­po­sle­nih?
Op­šti­na Pe­ćin­ci ni­je ne­kon­tro­li­sa­no upo­šlja­va­la rad­ni­ke u jav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na­ša op­šti­na ima sa­mo 18 pre­ko­broj­nih za­po­sle­nih, što ni­je za­bri­nja­va­ju­ća ci­fra. Ni one ko­ji bu­du mo­ra­li da odu ne­će­mo osta­vi­ti na ce­di­lu i tra­ži­će­mo naj­bo­lji na­čin da im po­mog­ne­mo.

Po če­mu će­te naj­vi­še pam­ti­ti 2015. go­di­nu?
Ovu go­di­nu ću naj­vi­še pam­ti­ti po to­me što smo za­jed­no sa broj­nim lju­di­ma do­bre vo­lje, u jed­noj ve­li­koj hu­ma­ni­tar­noj ak­ci­ji, us­pe­li da po­ro­di­ci Gr­ko­vić iz Obre­ža iz­gra­di­mo no­vi dom i pru­ži­mo im na­du u bo­lju bu­duć­nost. Grad­nja ku­će pe­to­čla­noj po­ro­di­ci ni bli­zu ni­je ni naj­ve­ća, ni naj­zna­čaj­ni­ja ovo­go­di­šnja in­ve­sti­ci­ja u na­šoj op­šti­ni, ali ose­ćaj ko­ji ima­te dok gle­da­te iz­raz ne­ve­ri­ce, sre­će i no­ve na­de na li­ci­ma tro­je de­ce ko­ja pr­vi put ula­ze u no­vi dom, za ko­ji pre sa­mo go­di­nu da­na ni­su ve­ro­va­la da će ika­da ima­ti, taj ose­ćaj ni­šta ne mo­že da nad­ma­ši.

Du­šan Sreć­kov

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.