23.12.2015.
Aktuelno

U Sremskoj Mitrovici usvojen budžet za 2016. godinu

Po­či­nje grad­nja ško­le u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci

Naj­va­žni­ja tač­ka dnev­nog re­da o ko­joj se ras­pra­vlja­lo na po­sled­njem skup­štin­skog za­se­da­nju mi­tro­vač­kog par­la­men­ta u ovoj go­di­ni je bu­džet za 2016. go­di­nu. Ve­ći­nom gla­so­va na sed­ni­ci Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, ko­ja je odr­ža­na 23. de­cem­bra, usvo­jen je grad­ski bu­džet za na­red­nu go­di­nu. Bu­džet Gra­da je pla­ni­ran u iz­no­su od 3.150.662.000 di­na­ra. Pla­ni­ra­ni pri­ho­di iz­no­se 2.535.630.894 di­na­ra, ras­ho­di su 3.150.662.000 di­na­ra, a bu­džet­ski de­fi­cit iz­no­si 615.031.105 di­na­ra. Po­treb­na sred­stva za fi­nan­si­ra­nje bu­džet­skog de­fi­ci­ta obez­be­di­će se iz ne­ras­po­re­đe­nog vi­ška pri­ho­da iz ra­ni­jih go­di­na u iz­no­su od 217.975.951 di­na­ra i iz kre­di­ta u iz­no­su od 397.055.154 di­na­ra.
Od ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja ko­je će se ra­di­ti u na­red­noj go­di­ni su iz­grad­nja ba­ze­na i pod­vo­žnja­ka, za šta su sred­stva obez­be­đe­na iz kre­di­ta, za­tim na­sta­vak iz­grad­nje ka­na­li­za­ci­je u La­ćar­ku, za šta je pred­vi­đe­no iz bu­dže­ta Gra­da 18,5 mi­li­o­na di­na­ra. Pla­ni­ra­na je re­kon­struk­ci­ja i adap­ta­ci­ja pro­sto­ri­ja me­snih za­jed­ni­ca, iz­grad­nja ka­pe­le u Jar­ku (tri mi­li­o­na di­na­ra) i Ku­zmi­nu (4,5 mi­li­o­na di­na­ra), iz­grad­nja zgra­de osnov­ne ško­le u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, za šta je opre­de­lje­no 80 mi­li­o­na di­na­ra, kao i iz­grad­nja me­sne kan­ce­la­ri­je Man­đe­los (osam mi­li­o­na di­na­ra). U na­red­noj go­di­ni bi tre­ba­la da bu­de za­vr­še­na am­bu­lan­ta u Be­še­no­vu, či­ja je grad­nja po­če­la još 2013. go­di­ne. U okvi­ru pro­jek­ta par­ti­ci­pa­tiv­nog bu­dže­ti­ra­nja, gra­đa­ni su gla­sa­li za pro­je­kat ko­ji bi že­le­li da se re­a­li­zu­je na­red­ne go­di­ne. Pre­ma mi­šlje­nju Mi­trov­ča­na, gra­du je naj­po­treb­ni­ji azil za pse, te je no­vac za nje­go­vu iz­grad­nju u iz­no­su od pet mi­li­o­na di­na­ra pro­jek­to­van u bu­dže­tu za 2016. Opo­zi­ci­ja je po­hva­li­la to što je bu­džet za po­ljo­pri­vre­du uve­ćan i iz­no­si 105.147.000 di­na­ra, a pla­ni­ra­no je da se na­red­ne go­di­ne po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma sub­ven­ci­o­ni­šu ka­ma­te za kre­di­te, kao i da im se pru­ži po­dr­ška pri po­ljo­pri­vred­noj pro­iz­vod­nji.
Za re­a­li­za­ci­ju Ak­ci­o­nog pla­na za­po­šlja­va­nja Gra­da u 2016. go­di­ni je pla­ni­ra­no 29.063.000 di­na­ra i sred­stva će bi­ti opre­de­lje­na za pro­gram jav­nih ra­do­va – 19 mi­li­o­na di­na­ra i za struč­nu prak­su 10.063.000 di­na­ra.
To­kom ras­pra­ve o pred­lo­gu bu­dže­ta za 2016. pred­sed­nik opo­zi­ci­o­ne od­bor­nič­ke gru­pe „Za bo­lju Mi­tro­vi­cu“ Alek­san­dar Pro­da­no­vić je re­kao da bu­džet za 2016. ni­je iz­ba­lan­si­ran, da pri­ho­di ni­su re­al­no pro­ce­nje­ni, te da je bu­džet ne­re­al­no pla­ni­ran.
– In­ten­ci­ja Re­pu­bli­ke je da se sma­nju­ju pri­ho­di lo­kal­nom bu­dže­ti­ma, jer se lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma sma­nju­ju pri­ho­di od po­re­za na za­ra­du. Zbog to­ga ovaj bu­džet ni­je re­al­no pla­ni­ran – sma­tra Pro­da­no­vić.
Pre­ma re­či­ma Du­ška Ša­ro­ško­vi­ća, na­čel­ni­ka Grad­ske upra­ve za bu­džet i fi­nan­si­je iz­vor­ni pri­ho­di bu­dže­ta za 2016. go­di­nu su na ni­vou 2015. go­di­ne i oni iz­no­se ne­što is­pod 2,5 mi­li­jar­di di­na­ra, osta­la sred­stva su obez­be­đe­na iz na­men­skih tran­sfe­ra i kre­di­ta ko­ji je po­dig­nut za re­a­li­za­ci­ju dva ka­pi­tal­na in­fra­struk­tur­na pro­jek­ta, iz­grad­nju pod­vo­žnja­ka i ba­ze­na.
– U 2016. go­di­ni za­dr­ža­va se ni­vo in­ve­sti­ci­ja, za­dr­ža­va se ni­vo i osta­lih tro­ško­va u smi­slu te­ku­ćeg odr­ža­va­nja i po­prav­ki obje­ka­ta usta­no­va ko­je su u na­šoj nad­le­žno­sti, kao što su ško­le, objek­ti Pred­škol­ske usta­no­ve „Pče­li­ca“ i slič­no. Za iz­grad­nju no­ve ško­le u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci iz­dvo­je­no je 80 mi­li­o­na, što ni­je ko­nač­na ci­fra, ali su to zna­čaj­na sred­stva za pr­vu fa­zu re­a­li­za­ci­je tog pro­jek­ta. Na­red­ne go­di­ne će se na­sta­vi­ti i in­ve­sti­ra­nje u pri­mar­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu i za to su iz­dvo­je­na sred­stva u vi­si­ni od oko 41 mi­li­on di­na­ra – re­kao je Ša­ro­ško­vić.
Pred­sed­nik Skup­šti­ne Mi­lan Ko­va­če­vić is­ti­če da su Gra­du po­treb­ne ove dve ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je, pod­vo­žnjak i ba­zen, kao i da je kre­dit uzet za nji­ho­vu re­a­li­za­ci­ju ve­o­ma po­vo­ljan što se ti­če ka­mat­ne sto­pe, te da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mo­ći ko­mot­no da fi­nan­si­ra nje­go­vo vra­ća­nje.
Po­red bu­dže­ta za na­red­nu go­di­nu, pri­hva­će­na je od­lu­ka o fi­nan­si­ra­nju pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te iz bu­dže­ta Gra­da, ko­jom je pred­vi­đe­no da se u bu­dže­tu obez­be­de sred­stva za pla­te za jed­nog di­plo­mi­ra­nog far­ma­ce­u­ta u je­di­ni­ci za me­di­cin­sko snab­de­va­nje le­ko­vi­ma i sa­ni­tet­skim ma­te­ri­ja­lom i za jed­nog di­plo­mi­ra­nog far­ma­ce­u­ta – me­di­cin­skog bi­o­he­mi­ča­ra u la­bo­ra­to­ri­ji Do­ma zdra­vlja.
Usvo­je­ne su i od­lu­ke o auto tak­si pre­vo­zu put­ni­ka, iz­me­nje­na i do­pu­nje­na od­lu­ka o od­vo­đe­nju i pre­či­šća­va­nju at­mos­fer­skih i ot­pad­nih vo­da, ko­jom is­klju­či­vo pra­vo odr­ža­va­nja za­tvo­re­ne at­mos­fer­ske ka­na­li­za­ci­je na te­ri­to­ri­ji Gra­da ima JKP „Vo­do­vod“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Od­bor­ni­ci su da­li i ze­le­no sve­tlo na iz­me­ne pro­gra­ma po­slo­va­nja za 2015. go­di­nu bu­džet­skih ko­ri­sni­ka iz obla­sti kul­tu­re, spor­ta i tu­ri­zma, kao i na od­lu­ke o pra­vi­ma u obla­sti so­ci­jal­ne za­šti­te, u ko­joj se uvo­de tri no­ve uslu­ge: pra­ti­lac za lič­nu po­moć de­te­tu i uče­ni­ku (do sa­da je ova uslu­ga bi­la u nad­le­žno­sti Upra­ve za obra­zo­va­nje), pri­vre­me­ni sme­štaj u si­gur­nu ku­ću za žr­tve na­si­lja u po­ro­di­ci i bes­pla­tan obrok u Na­rod­noj ku­hi­nji, do sa­da fi­nan­si­ran u okvi­ru do­ta­ci­ja udru­že­nji­ma gra­đa­na.
Pri­hva­će­na je od­lu­ka o us­po­sta­vlja­nju sa­rad­nje iz­me­đu Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Gra­da Po­loc­ka u Be­lo­ru­si­ji, kao i pro­gra­mi po­slo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća za 2016. go­di­nu i to: JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, JKP „Vo­do­vod“, JKP „Ko­mu­na­li­je“, JKP „To­pli­fi­ka­ci­ja“, JP „Srem-Gas“, JKP Re­gi­o­nal­na de­po­ni­ja „Srem-Ma­čva“.
Po­le­mi­ka se vo­di­la oko po­slo­va­nja JKP To­pli­fi­ka­ci­ja. Alek­san­dar Pro­da­no­vić je i ovo­ga pu­ta za skup­štin­skom go­vor­ni­com is­ta­kao da je ce­na da­ljin­skog gre­ja­nja u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pre­vi­so­ka, kao i da pro­blem pred­sta­vlja sve ve­ći broj zah­te­va za is­klju­če­nje sa mre­že.
– Lju­di su ne­za­do­volj­ni gre­ja­njem i ce­nom gre­ja­nja, pa se is­klju­ču­ju sa To­pla­ne – tvr­di Pro­da­no­vić.
Di­rek­tor mi­tro­vač­ke To­pli­fi­ka­ci­je Slav­ko Sla­do­je­vić ka­že da je ce­na gre­ja­nja po me­tru kva­drat­nom me­đu ni­žim u Sr­bi­ji.
– Što se ti­če is­klju­če­nja, ni­je u pi­ta­nju ni ce­na ni uslu­ga, ne­go so­ci­jal­na si­tu­a­ci­ja u dru­štvu, jer gra­đa­ni ni­su u mo­guć­no­sti da pla­ća­ju te uslu­ge. Ce­na gre­ja­nja po me­tru kva­drat­nom iz­no­si 84 di­na­ra bez PDV-a, a u osta­lim gra­do­vi­ma je ce­na od 93 di­na­ra pa na­vi­še, po kva­drat­nom me­tru – na­vo­di Sla­do­je­vić.
Na ovom skup­štin­skom za­se­da­nju usvo­je­ni su pro­gra­mi ra­da za 2016. go­di­nu i Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Skup­šti­ne Gra­da.
Pri­hva­ćen je pro­gram raz­vo­ja spor­ta Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca za pe­ri­od od 2016. do 2018. go­di­ne, pro­gram po­sta­vlja­nja ma­njih mon­ta­žnih obje­ka­ta na jav­noj po­vr­ši­ni za na­red­nu go­di­nu, Lo­kal­ni ak­ci­o­ni plan i iz­me­nje­na od­lu­ka o grad­skim ad­mi­ni­stra­tiv­nim tak­sa­ma.
Po­sled­nja tač­ka dnev­nog re­da bi­la je iz­bo­ri i ime­no­va­nja, u okvi­ru ko­je je Va­silj Še­vo, di­plo­mi­ra­ni me­na­džer iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ime­no­van za di­rek­to­ra Po­slov­no sport­skog cen­tra „Pin­ki“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na pe­ri­od od 4 go­di­ne, a pri­ma­ri­jus dok­tor Du­ško Ma­džić, spe­ci­ja­li­sta gi­ne­ko­log aku­šer iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ime­no­van je za vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra Do­ma zdra­vlja u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.