23.12.2015.
Sport

U SREM­SKOJ MI­TRO­VI­CI PO­ČEO ME­ĐU­NA­ROD­NI FUT­SAL TUR­NIR – Pri­ja­vlje­no 120 eki­pa, na­gra­da 600.000 di­na­ra

Me­đu­na­rod­ni fut­sal tur­nir, 28. po re­du, u or­ga­ni­za­ci­ji Po­slov­no sport­skog cen­tra „Pin­ki“ i uz po­dr­šku Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, otvo­ren je u ne­de­lju, 20. de­cem­bra.
Utak­mi­com u kon­ku­ren­ci­ji se­ni­o­ra iz­me­đu eki­pa „Ža­be i dru­ga­ri“ i FK „Rad­nič­ki“ po­čeo je ovo­go­di­šnji tur­nir. Po­be­di­la je eki­pa FK „Rad­nič­ki“ re­zul­ta­tom 5:3.
Istog da­na je od­i­gra­na re­vi­jal­na utak­mi­ca iz­me­đu pi­o­ni­ra ŠF „Sir­mi­jum“, kao i po­lu­fi­nal­na utak­mi­ca Ku­pa Voj­vo­di­ne u fut­sa­lu iz­me­đu GKMF „De­us rol­plast Mo­šić“ i KMF „Vr­šac“ iz Vr­šca.
U fo­a­jeu PSC „Pin­ki“ 18. de­cem­bra odr­ža­no je iz­vla­če­nje pa­ro­va, a ka­ko se mo­glo ču­ti od or­ga­ni­za­to­ra, ove go­di­ne na tur­ni­ru uče­stvu­je ukup­no 120 eki­pa ko­je će se tak­mi­či­ti u šest ka­te­go­ri­ja. Pa­ro­vi su se iz­vla­či­li za ka­te­go­ri­je omla­di­na­ca, se­ni­o­ra, mla­đih i sta­ri­jih ve­te­ra­na, dok će iz­vla­če­nje pa­ro­va za mla­đe se­lek­ci­je, pi­o­ni­re i ka­de­te, bi­ti odr­ža­no 25. de­cem­bra, za vre­me zim­skog ras­pu­sta.
U kon­ku­ren­ci­ji se­ni­o­ra pri­ja­vlje­no je 42 eki­pe ko­je će bi­ti po­de­lje­ne u gru­pe od po tri eki­pe. Igra se po prin­ci­pu sva­ko sa sva­kim, a pr­ve dve eki­pe idu u da­lji rang tak­mi­če­nja.
Nov­ča­ne na­gra­de bi­će do­de­lje­ne za osvo­je­no pr­vo me­sto u svim ka­te­go­ri­ja­ma sem pi­o­ni­ra. U svim ka­te­go­ri­ja­ma bi­će do­de­lje­ni i pe­ha­ri za naj­bo­ljeg igra­ča, strel­ca, gol­ma­na. Nov­ča­na na­gra­da za osvo­je­no pr­vo me­sto u kon­ku­ren­ci­ji se­ni­o­ra je 600.000 di­na­ra. Ce­na dnev­ne ula­zni­ce iz­no­si­će 100 di­na­ra, dok je ce­na ula­zni­ce za sve da­ne tur­ni­ra 1.500 di­na­ra.

Ž. P.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.