23.12.2015.
Poljoprivreda

SA­STA­NAK STO­ČA­RA, PRED­STAV­NI­KA OP­ŠTI­NE I VOJ­VO­DI­NA­ŠU­MA – Nedopustivo pro­te­ri­va­nje sto­ča­ra sa Obed­ske ba­re

Na­kon ne­dav­nog pro­te­sta Udru­že­nja sto­ča­ra iz Ku­pi­no­va i Obre­ža, ko­ji su usta­li pro­tiv to­ga što Voj­vo­di­na­šu­me iz go­di­ne u go­di­nu sma­nju­ju pro­stor za is­pa­šu sto­ke u Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Obed­ska ba­ra, pred­stav­ni­ci Udru­že­nja i pred­stav­ni­ci JP Voj­vo­di­na­šu­me sa­sta­li su se 15. de­cem­bra, a sa­stan­ku odr­ža­nom u ku­pin­skom lo­vač­kom do­mu pri­su­stvo­va­li su i pred­stav­ni­ci Op­šti­ne Pe­ćin­ci, ko­ja je od sa­mog po­čet­ka sta­la na stra­nu sto­ča­ra, sma­tra­ju­ći da ne po­sto­je osno­va­ni raz­lo­zi da se sto­ča­ri pro­te­ru­ju sa pro­sto­ra ko­je ve­ko­vi­ma ko­ri­ste za is­pa­šu sto­ke i da je mo­gu­će po­sti­ći kom­pro­mi­sno re­še­nje.
Pred­sed­nik Udru­že­nja sto­ča­ra Lju­bo­mir Đu­ri­čić iz­neo je stav da je in­ter­nim pla­nom Voj­vo­di­na­šu­ma za pa­ša­re­nje na­me­nje­no ne­u­po­re­di­vo ma­nje po­vr­ši­na od po­treb­nih.
– Osim to­ga, ni­je u pi­ta­nju sa­mo po­vr­ši­na već i me­sto na ko­jem se te po­vr­ši­ne na­la­ze. Na­ša sto­ka ne­ma či­me da se hra­ni u za­sa­di­ma ka­nad­ske to­po­le, za­to pro­stor za pa­ša­re­nje mo­ra da bu­de u hra­sto­vim šu­ma­ma. Za ta­ko ne­što ne po­sto­je ni­ka­kve za­kon­ske pre­pre­ke, a tvrd­nje Voj­vo­di­na­šu­ma da na­ša sto­ka pra­vi šte­tu na za­sa­di­ma ni­su tač­ne, jer su svi za­sa­di ogra­đe­ni zbog di­vljih svi­nja – re­kao je Đu­ri­čić i na­gla­sio da ce­la dru­ga i tre­ća zo­na za­šti­te u Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Obed­ska ba­ra tre­ba da bu­de do­stup­na za is­pa­šu sto­ke.
Pred­stav­ni­ci Voj­vo­di­na­šu­ma – Đor­đe Cvet­ko­vić, ru­ko­vo­di­lac slu­žbe pla­ni­ra­nja ga­zdo­va­nja šu­ma­ma, Ži­van Žu­pun­ski, šef slu­žbe ko­ri­šće­nja šu­ma Šum­skog ga­zdin­stva Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Alek­san­dar Ja­nja­to­vić, uprav­nik Šum­ske upra­ve Ku­pi­no­vo, zah­te­va­li su od Udru­že­nja sto­ča­ra da pri­pre­mi ured­nu evi­den­ci­ju o to­me ko­li­ko tre­nut­no gr­la sto­ke čla­no­vi Udru­že­nja ima­ju u svom po­se­du, ka­ko bi se sa­gle­da­le re­al­ne po­tre­be za po­vr­ši­na­ma na­me­nje­nim is­pa­ši sto­ke. Sto­ča­ri su se slo­ži­li da do sle­de­ćeg sa­stan­ka pri­pre­me tra­že­ne po­dat­ke, ali i na­gla­si­li da ne­će od­u­sta­ti od svo­jih zah­te­va, jer od is­pa­še sto­ke za­vi­si eg­zi­sten­ci­ja nji­ho­vih po­ro­di­ca.
Is­pred lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li za­me­nik pred­sed­ni­ce Op­šti­ne Pe­ćin­ci Zo­ran Voj­kić, di­rek­tor op­štin­ske Agen­ci­je za raz­voj Mi­lan Alek­sić i Op­štin­ski pra­vo­bra­ni­lac Na­ta­li­ja Ba­šić. Na kra­ju sa­stan­ka Voj­kić je iz­ra­zio uve­re­nje da kom­pro­mis mo­že bi­ti po­stig­nut i obe­ćao da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va sto­ča­ri­ma pru­ži­ti svu po­treb­nu prav­nu i sva­ku dru­gu po­dr­šku, jer Op­šti­na Pe­ćin­ci sma­tra ne­do­pu­sti­vim pro­te­ri­va­nje sto­ča­ra iz Obed­ske ba­re.

D. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.