Sport

FS Grada Sremska Mitrovica

Ostavka Aleksandra Umetića: Spo­rt u ra­lja­ma po­li­ti­ke?

Na­kon osam go­di­na uspe­šnog ra­da, Alek­san­dar Ume­tić pod­neo je ostav­ku na funk­ci­ju pred­sed­ni­ka Fud­bal­skog sa­ve­za Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ostav­ka je pod­ne­ta pod tač­kom „ra­zno“ na Skup­šti­ni FS, ko­ja je odr­ža­na u ne­de­lju 12. fe­bru­a­ra u Grad­skoj ku­ći, ka­ko je re­če­no „iz lič­nih raz­lo­ga“, na­kon što je usvo­jen iz­ve­štaj o ra­du. Ni­je tra­že­no, ni­ti da­va­no bi­lo ka­kvo ob­ja­šnje­nje, kao da su svi če­ka­li da se sa­sta­nak što pre okon­ča, ali u ku­lo­a­ri­ma je bi­lo raz­li­či­tih pri­ča, ka­kve se uo­sta­lom mo­gu ču­ti i u čar­šij­skim go­vor­ka­nji­ma. Bez na­me­re da se ba­vi­mo spe­ku­la­ci­ja­ma, „lič­ni raz­lo­zi“ su če­sto „ob­ja­šnje­nje“ za ne­što što se ne sme ili ne že­li re­ći.
Alek­san­dar Ume­tić, ina­če pro­fe­sor fi­zič­kog obra­zo­va­nja po škol­skoj spre­mi, za­po­slen u Osnov­noj ško­li u „Bran­ko Ra­di­če­vić“ Ku­zmi­nu, gde već 11 go­di­na oba­vlja funk­ci­ju di­rek­to­ra. Svo­je­vre­me­no je bio član DSS, gde je pre­stao da bu­de ak­ti­van ka­da je pred­sed­nik mi­tro­vač­ke fi­li­ja­le Ne­nad Le­ma­jić prak­tič­no de­mon­ti­rao Gradski odbor, uta­pa­ju­ći ga pr­vo u Mi­tro­vi­cu evrop­sku re­gi­ju (MER), za­tim u Vred­nu Mi­tro­vi­cu i ko­nač­no u Srp­sku na­pred­nu stran­ku (SNS). Iz­gle­da da du­go­go­di­šnji pred­sed­nik Fud­bal­skog sa­ve­za ni­je na­šao za­jed­nič­ki je­zik sa no­vom lo­kal­nom vla­šću, pa je za­to sme­njen. Na nje­go­vo me­sto je iza­bran Dra­gan Ko­vić, član SNS.
V. Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.