16.02.2017.
Hronika

Saopštenja PU Sremska Mitrovica

Zaplen­a duvana

Ope­ra­tiv­nim radom, pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va u Rumi pre­se­kli su još jedan lanac trgo­vi­ne akci­znom robom, zaple­ni­li šest tona i 200 kilo­gra­ma duva­na u listu i uhap­si­li osum­nji­če­nog A. L. (36) sa pod­ruč­ja Rume. Duvan je pro­na­đen u pomoć­nim pro­sto­ri­ja­ma pri­vat­ne kuće u oko­li­ni gra­da. Zbog posto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je izvr­šio kri­vič­no delo nedo­zvo­ljen pro­met akci­znih pro­iz­vo­da, po nalo­gu nad­le­žnog tuži­la­štva A. L. je odre­đe­no zadr­ža­va­nje do 48 časo­va, nakon čega će biti dove­den na saslu­ša­nje u Osnov­no jav­no tuži­la­štvo u Rumi.

Poku­ša­j ubi­stva

Pri­pad­ni­ci Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va u Srem­skoj Mitro­vi­ci su uhap­si­li, Ž. D. (29), zbog posto­ja­nja osno­va sum­nje da je izvr­šio kri­vič­na dela ubi­stvo u poku­ša­ju i nedo­zvo­lje­no drža­nje, noše­nje i pro­met oruž­ja i eks­plo­ziv­nih mate­ri­ja. On se tere­ti da je u ugo­sti­telj­skom loka­lu u Srem­skoj Mitro­vi­ci, kra­jem janu­a­ra ove godi­ne pucao u mla­di­ća i ranio ga u nogu. Po nalo­gu nad­le­žnog tuži­o­ca osum­nji­če­nom Ž. D. je odre­đe­no zadr­ža­va­nje do 48 časo­va nakon čega će uz kri­vič­nu pri­ja­vu biti dove­den na saslu­ša­nje u Više jav­no tuži­la­štvo u Srem­skoj Mitro­vi­ci.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.