Društvo

Podrška vlade Japana opštini Šid

Do­na­ci­ja vred­na 175.500 evra

Vla­da Ja­pa­na obez­be­di­la je 175.500 evra op­šti­ni Šid za na­bav­ku am­bu­lant­nog vo­zi­la, ka­mi­o­na sme­ća­ra i ka­mi­o­na ci­ster­ne za vo­du, kao po­dr­šku una­pre­đe­nju zdrav­stve­ne za­šti­te i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne u lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji po­go­đe­nim iz­be­glič­kom i mi­grant­skom kri­zom.
Tim po­vo­dom pro­šlog če­tvrt­ka, 2. fe­bru­a­ra u Op­šti­ni Šid odr­ža­na je ce­re­mo­ni­ja pri­mo­pre­da­je do­na­ci­je Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Sr­bi­ji u okvi­ru pro­jek­ta „Opre­ma­nje Op­šti­ne Šid am­bu­lant­nim vo­zi­lom i spe­ci­jal­nim vo­zi­li­ma za jav­na ko­mu­nal­na pred­u­ze­će“. Do­ga­đa­ju su pri­su­stvo­va­li po­red pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih pred­u­ze­ća Op­šti­ne Šid, pr­vi se­kre­tar Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji Ma­sa­jo­ši Ja­ma­ta i dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu za rad za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja Ne­na­d Iva­ni­še­vić.
Pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić za­hva­lio se pred­stav­ni­ci­ma Am­ba­sa­de Ja­pa­na na vred­noj do­na­ci­ji.
– U to­ku mi­grant­ske kri­ze, Ja­pan je do­sta po­mo­gao mno­gim in­sti­tu­ci­ja­ma u Sr­bi­ji. Mo­gu da ka­žem pri­ja­te­lji­ma iz Ja­pa­na da su oni ugra­di­li deo se­be u sve ono što su do­ni­ra­li, a svo­ju ze­mlju su ugra­di­li u na­ša sr­ca. Na­gla­sio bih ve­li­ku po­sve­će­nost sa­rad­ni­ka ja­pan­ske vla­de u svim ovim pro­jek­ti­ma. U vi­še na­vra­ta u Šid su do­la­zi­li pred­stav­ni­ci Ja­pa­na, bez no­vi­na­ra i bez že­lje za pu­bli­ci­te­tom, ali sa že­ljom da po­mog­nu. To je za nas ve­li­ka stvar. Jed­no je fi­nan­sij­ska po­moć, a dru­go je lep gest i le­pa reč i to ne mo­že nov­cem da se ku­pi. Za­to Šid ni­ka­da ne­će za­bo­ra­vi­ti šta je Ja­pan uči­nio za nas – is­ta­kao je Vu­ko­vić.
Uklju­ču­ju­ći i ovu do­na­ci­ju, uku­pan iz­nos ja­pan­ske po­mo­ći kroz pro­jek­te za osnov­ne po­tre­be sta­nov­ni­štva u Sr­bi­ji (POPOS) od 1999. go­di­ne do­se­gao je 12 mi­li­o­na evra. Uku­pan iz­nos ja­pan­ske po­mo­ći u Sr­bi­ji u to­ku istog pe­ri­o­da pre­ma­šu­je 500 mi­li­o­na evra.
– Na­dam se da će bu­duć­nost mi­gra­na­ta i iz­be­gli­ca bi­ti pu­na na­de, kao i da će se u bu­duć­no­sti stvo­ri­ti uslo­vi za nji­hov bez­be­dan po­vra­tak u do­mo­vi­nu – is­ta­kao je Ma­sa­jo­ši Ja­ma­ta, pr­vi se­kre­tar Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji.
Dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu za rad, za­po­šlja­va­nje, so­ci­jal­na i bo­rač­ka pi­ta­nja Ne­nad Iva­ni­še­vić je iz­ja­vio da ako ima ne­što do­bro u iz­be­glič­koj kri­zi, to je on­da sva­ka­ko po­ve­zi­va­nje lju­di.
– Ja­pan je hi­lja­da­ma ki­lo­me­ta­ra da­le­ko od mi­grant­ske kri­ze i ona baš i ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa Ja­pa­nom. Me­đu­tim i upr­kos toj či­nje­ni­ci, Ja­pan je u svim ne­sreć­nim si­tu­a­ci­ja­ma u ko­ji­ma se Sr­bi­ja do sa­da na­šla, ne­se­bič­no po­ma­gao. Upra­vo u to­me i je­ste ve­li­či­na pra­vih pri­ja­te­lja, da po­mog­nu i ka­da ne mo­ra­ju i da se se­te i po­mog­nu ka­da je Sr­bi­ji te­ško. U mi­grant­skoj kri­zi je va­žno da po­ka­že­mo hu­ma­nost. Če­sto za­bo­ra­vlja­mo na iz­raz ko­ji je Sr­bi­ju ka­rak­te­ri­sao de­ve­de­se­tih go­di­na, a to su iz­be­gli­ce. No­ve iz­be­gli­ce su sa­da ov­de na­šle svo­je uto­či­šte i va­žno je da sa­da po­ka­že­mo da smo hu­ma­ni. S dru­ge stra­ne, va­žno je i ka­ko se od­no­si­mo pre­ma tim lju­di­ma. Ja sam po­no­san ka­ko je Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je vo­di­la po­li­ti­ku pre­ma ovoj mi­grant­skoj si­tu­a­ci­ji i ka­ko će je vo­di­ti ubu­du­će. Za­hva­lju­jem se Vla­di Ja­pa­na na po­mo­ći u svim seg­men­ti­ma. Ne­ma te kri­ze i tog pro­ble­ma ko­ji se ne mo­že pre­va­zi­ći ka­da ima­te ova­ko od­go­vor­nu lo­kal­nu sa­mo­u­pra­va ka­kva je u Ši­du i ka­da ima­te ova­kve pri­ja­te­lje kao što su pri­ja­te­lji iz Ja­pa­na – is­ta­kao je Iva­ni­še­vić.
PO­POS do­na­ci­je ima­ju za cilj da po­dr­že so­ci­jal­ni raz­voj kroz pro­jek­te za osnov­ne po­tre­be sta­nov­ni­štva, a Vla­da Ja­pa­na pru­ža fi­nan­sij­sku po­moć neo­p­hod­nu za im­ple­men­ta­ci­ju pro­je­ka­ta ko­ji će do­pri­ne­ti eko­nom­skom i so­ci­jal­nom raz­vo­ju ze­mlje. Ži­vot­na sre­di­na, so­ci­jal­na i zdrav­stve­na za­šti­ta, obra­zo­va­nje i so­ci­jal­na za­šti­ta su glav­ne obla­sti in­te­re­so­va­nja Vla­de Ja­pa­na. Od 1999. go­di­ne, 199 PO­POS pro­je­ka­ta je re­a­li­zo­va­no u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.