Sport

Atletski klub "Sirmijum"

Uspe­šna go­di­na

Sa šest re­pre­zen­ta­ti­va­ca atle­ti­ča­ri mi­tro­vač­kog „Sir­mi­ju­ma“ u go­di­ni na iz­ma­ku do­stoj­no su pre­zen­to­va­li Srem­sku Mi­tro­vi­cu ši­rom Evro­pe i sve­ta. Naj­u­spe­šni­ja je sva­ka­ko Dra­ga­na To­ma­še­vić, ko­ja je uče­stvo­va­la na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju, naj­ve­ćoj svet­skoj sport­skoj smo­tri. Ovo je nje­na če­tvr­ta Olim­pi­ja­da zare­dom, či­me je zlat­nim slo­vi­ma upi­sa­na u isto­ri­ju mi­tro­vač­kog spor­ta. Sa svo­jim tre­ne­rom Da­ni­lom Kr­ti­ni­ćem spre­ma se za Pr­ven­stvo sve­ta za se­ni­o­re, ko­je će na­red­ne go­di­ne bi­ti odr­ža­no u To­ki­ju.
Po­red Dra­ga­ne još pet mo­ma­ka „Sir­mi­ju­ma“ je u re­pre­zen­ta­ci­ji Sr­bi­je. Og­njen Sto­ja­no­vić uče­snik je Pr­ven­stva Evro­pe za mla­đe ju­ni­o­re u Tbi­li­si­ju i ima osvo­je­no zla­to na Pr­ven­stvu Bal­ka­na sa šta­fe­tom Sr­bi­je, sa ko­jom je uknji­žio i dva dr­žav­na re­kor­da. Sa­ša Ba­bić je no­vi vi­ce­šam­pi­on Bal­ka­na za ju­ni­o­re i to u de­se­to­bo­ju u Is­tan­bu­lu i pra­vi je na­sled­nik Mi­ha­i­la Du­da­ša. Ne­ma­nja Jor­gić ima zlat­nu me­da­lju na Pr­ven­stvu Bal­ka­na za mla­đe ju­ni­o­re i ta­ko­đe na­ci­o­nal­ni re­kord sa šta­fe­tom. Po­red njih za na­ci­o­nal­ni tim Sr­bi­je za ju­ni­o­re na­stu­pa­li su i Uroš Pe­trić i Ne­ma­nja Ko­vi­ljac, ko­ji je i se­ni­or­ski pr­vak Sr­bi­je u tro­sko­ku.
Šest me­da­lja na se­ni­or­skom Pr­ven­stvu Sr­bi­je ni­je ma­li uspeh. Po­seb­no ra­du­je zlat­na za Du­nju Spa­jić u sko­ku u vis, a po­red nje me­da­lja su se oki­ti­li i Na­ta­ša Ži­va­no­vić na 800 me­ta­ra, So­fi­ja Ba­bić na 100 me­ta­ra pre­po­ne, Mi­loš Kr­sma­no­vić u ba­ca­nju ko­plja. „Sir­mi­jum“ je osvo­jio i osam me­da­lja sa dr­žav­nog pr­ven­stva od če­ga je pet zlat­nih za ju­ni­o­re, što go­vo­ri o kva­li­te­tu ce­le eki­pe. Po­seb­no su se is­ta­kle obe šta­fe­te če­ti­ri pu­ta 100 i če­ti­ri pu­ta 400 me­ta­ra, sa ube­dlji­vim po­be­da­ma. Ste­fan Mi­lić, Alek­san­dar Ma­ca­no­vić, Mar­ko Bla­go­je­vić, Ne­ma­nja Mi­lo­še­vić go­di­na­ma osva­ja­ju me­da­lje.
Po­red njih do­la­zi i je­dan no­vi ta­las pi­o­ni­ra ko­je pred­vo­di Og­njen De­spić, naj­bo­lji ko­pljaš u ze­mlji, Sa­ra Kiš u sprin­tu kao i Alek­san­dar Se­ku­lić, Mi­loš Dži­brić, Ne­ma­nja Pi­u­no­vić. Ve­li­ke na­de se po­la­žu u ko­plja­ša Ni­ko­lu Pr­vu­lo­vi­ća, ko­ji ko­plje ba­ca pre­ko 70 me­ta­ra.
Tre­ne­ri u klu­bu Da­ni­lo Kr­ti­nić, Go­ran Pa­vlo­vić, Alek­san­dar Spa­jić, Slo­bo­dan Ma­ca­no­vić i Go­ran Ho­do­ba pra­vi su maj­sto­ri sa stva­ra­nje re­zul­ta­ta. Ipak naj­ve­ći uspeh klu­ba je za­jed­ni­štvo, slo­ga i to što je klub ško­la ži­vo­ta i ne­is­crp­na po­zi­tiv­na ener­gi­ja, sa po­no­som is­ti­če sport­ski di­rek­tor Go­ran Pa­vlo­vić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.