22.12.2016.
Aktuelno

Stara Pazova

Budžetskim sredstvima zaposleno 45 lica

Kao jed­na od aktiv­nih mera zapo­šlja­va­nja mla­dih neza­po­sle­nih lica sa višom i viso­kom struč­nom spre­mom, Opšti­na Sta­ra Pazo­va uz teh­nič­ku podr­šku Naci­o­nal­ne slu­žbe za zapo­šlja­va­nje, petu godi­nu zare­dom rea­li­zu­je kon­kurs za uče­šće u finan­si­ra­nju struč­nog ospo­so­blja­va­nja neza­po­sle­nih lica – pri­prav­ni­ka. Ovaj put zahva­lju­ju­ći finan­sij­skoj podr­šci Opšti­ne, kroz kon­kurs je odre­đe­no 12 mla­dih pri­prav­ni­ka sa teri­to­ri­je sta­ro­pa­zo­vač­ke opšti­ne, koji će nared­nih godi­nu dana biti zapo­sle­ni kod 11 poslo­da­va­ca.
Ugo­vo­re je u ime Opšti­ne Sta­ra Pazo­va 13. decem­bra pot­pi­sao pred­sed­nik Đor­đe Radi­no­vić, dok je dru­ga stra­na ugo­vo­ra pred­vi­đe­na za poslo­dav­ce koji su ispu­ni­li uslo­ve kon­kur­sa.
Za ostva­ri­va­nje svih aktiv­nih mera zapo­šlja­va­nja Opšti­na Sta­ra Pazo­va, u ovoj godi­ni je iz budže­ta izdvo­ji­la oko sedam mili­o­na dina­ra, a kroz lokal­ni akci­o­ni plan zapo­šlja­va­nja, samo u 2016. anga­žo­va­no je 45 neza­po­sle­nih lica sa evi­den­ci­je Naci­o­nal­ne slu­žbe za zapo­šlja­va­nje.
– Naša Opšti­na je stra­te­ški opre­de­lje­na ka kon­ti­nu­i­ra­nom sma­nje­nju bro­ja neza­po­sle­nih. Ne samo da se, kao što je u ovom slu­ča­ju bori­mo da obez­be­di­mo zapo­sle­nja za mla­de ljude, već i za gra­đa­ne, koji su u pro­te­klom peri­o­du, sti­ca­jem okol­no­sti nakon pri­va­ti­za­ci­ja neo­če­ki­va­no osta­li bez svo­jih dota­da­šnjih rad­nih mesta. Zato već neko­li­ko godi­na izdva­ja­mo zna­čaj­na sred­stva za finan­si­ra­nje raz­li­či­tih mera aktiv­ne poli­ti­ke zapo­šlja­va­nja. Dobre vesti, koji­ma se radu­je­mo, jesu da smo svo­jim anga­žma­nom uspe­li da pri­vu­če­mo nove inve­sti­to­re, što je sigu­ran put ka želje­nom pove­ća­nju bro­ja zapo­sle­nih u našoj opšti­ni. Želim da česti­tam i poslo­dav­ci­ma i pri­prav­ni­ci­ma, sa nadom da će im nared­nih godi­nu dana biti odlič­na odskoč­na daska u rad­nom veku koji zapo­či­nju – poru­čio je pred­sed­nik Opšti­ne Đor­đe Radi­no­vić.
Ovim pro­jek­tom pri­prav­ni­ci se ospo­so­blja­va­ju za samo­sta­lan rad u stru­ci, sti­ču rad­no isku­stvo i moguć­nost pola­ga­nja struč­nog ispi­ta, što će im biti od veli­kog zna­ča­ja za dalji pro­fe­si­o­nal­ni i lič­ni raz­voj. Isto­vre­me­no poslo­da­vac, bez sop­stve­nog ula­ga­nja, ima na ras­po­la­ga­nju kva­li­te­tan i obra­zo­va­ni mla­di kadar uz moguć­nost da po iste­ku pred­vi­đe­nog peri­o­da, obu­če­nog i ospo­so­blje­nog rad­ni­ka zadr­ži u stal­nom rad­nom odno­su. Zahva­lju­ju­ći Opšti­ni Sta­ra Pazo­va na dosa­da­šnjoj uspe­šnoj rea­li­za­ci­ji, uz osvrt na zajed­nič­ki dopri­nos podr­ške u bor­bi za sta­bil­ni­je i sna­žni­je trži­šte rada, sve poslo­dav­ce, pri­prav­ni­ke i pred­stav­ni­ke medi­ja pozdra­vi­li su i Mari­ja­na Gra­bić, direk­tor­ka Naci­o­nal­ne slu­žbe za zapo­šlja­va­nje, fili­ja­la Srem­ska Mitro­vi­ca i Milen­ko Vuči­no­vić, pred­sed­nik opštin­skog Save­ta za zapo­šlja­va­nje. Dode­li ugo­vo­ra pri­su­stvo­va­la je i načel­ni­ca Ode­lje­nja za pri­vre­du Suza­na Ilić.
Nakon zva­nič­nog dela pri­stu­pi­lo se pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra i raz­me­ni istih izme­đu uklju­če­nih stra­na. Poslo­dav­ci pot­pi­sni­ci ugo­vo­ra nakon ovo­go­di­šnjeg kon­kur­sa su: „G&P PRO – ING“, Vete­ri­nar­ska sta­ni­ca Sta­ra Pazo­va, Medi­us mesa­ra, Panons, „Con­si­gli­e­re“, advo­kat Dejan Sta­nić, advo­kat Vla­di­mir Mar­ko­vić, advo­kat Bilja­na Đurić, Velj­ko komerc, Sta­mev­ski, „Reis­swolf Ser­bia“.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.