22.12.2016.
Kultura

Izložba u šidskom "Ilijanumu"

Gva­še­vi Ili­je Bo­si­lja

U Mu­ze­ju na­iv­ne umet­no­sti „Ili­ja­num“ u Ši­du pro­šlog če­tvrt­ka, 15. de­cem­bra otvo­re­na je iz­lo­žba „Gva­še­vi Ili­je Bo­si­lja“. Po­stav­kom sli­ka i pu­bli­ko­va­njem pra­te­ćeg ka­ta­lo­ga ci­klu­sa G (gva­še­vi) „Ili­ja­num“ je za­o­kru­žio pri­ču za­po­če­tu 2010. go­di­ne, ko­ja je za cilj ima­la da se jav­no­sti pre­zen­tu­je ce­lo­ku­pan umet­nič­ki fond Ili­je Ba­ši­če­vi­ća Bo­si­lja ko­ji su ču­va u šid­skom mu­ze­ju.
Iz­lo­že­no je 37 sli­ka ura­đe­nih pre­te­žno teh­ni­kom gva­ša na pa­pi­ru ili kar­to­nu (32 sli­ke), dok su dve ra­đe­ne tu­šem, dve olov­kom, a jed­na kom­bi­na­ci­jom tu­ša i olov­ke.
– Tre­nut­no iz­la­že­mo mo­žda naj­ma­nje atrak­ti­van ci­klus Ili­je Ba­ši­če­vi­ća, ali ove sli­ke su ne­ras­ki­di­vi deo nje­go­vog stva­ra­la­štva. Gva­še­vi se ret­ko iz­la­žu jer su ose­tlji­vi na sve­tlo, oni ni­su ski­ce već sa­mo­stal­na umet­nič­ka de­la – re­kla je di­rek­to­ri­ca Mu­ze­ja na­iv­ne umet­no­sti „Ili­ja­num“ Lju­bin­ka Pan­tić.
Naj­pot­pu­ni­ji po­pis kom­plet­nog stva­ra­la­štva Ili­je Ba­ši­če­vi­ća na­la­zi se u mo­no­gra­fi­ji „Moj otac Ili­ja – na­crt za an­ti­mo­no­gra­fi­ju“. U nje­mu su po­pi­sa­na ukup­no 502 de­la svr­sta­na u ci­klus G – Gva­še­vi i cr­te­ži. Po tom po­pi­su naj­ve­ći broj sli­ka iz ovog ci­klu­sa na­stao je 1964. go­di­ne. Ovi po­da­ci po­tvr­đu­ju, ka­ko is­ti­ču iz „Ili­ja­nu­ma“, da kod Ili­je va­ži pra­vi­lo da ne­ma pra­vi­la. On je stva­rao po ne­kom svom rit­mu, u skla­du sa tre­nut­nim po­tre­ba­ma da od­re­đe­ne te­me na­sli­ka u od­re­đe­noj teh­ni­ci.
Iz­lo­žba sli­ka bi­će otvo­re­na na­red­ne dve ne­de­lje.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.