03.11.2016.
Društvo

Opština Stara Pazova

Kuće za izbe­gli­ce

Četr­na­est poro­di­ca izbe­glih lica, koja su beže­ći od rat­nih suko­ba tokom 90-ih godi­na, za svoj novi dom oda­bra­la neka od nase­lja u opšti­ni Sta­ra Pazo­va, usko­ro će ima­ti reše­na stam­be­na pita­nja, zahva­lju­ju­ći rea­li­za­ci­ji „Pot­pro­jek­ta 2“ iz Regi­o­nal­nog stam­be­nog pro­gra­ma.
U novem­bru pro­šle godi­ne u Novom Sadu, pred­sed­ni­ku Opšti­ne Sta­ra Pazo­va Đor­đu Radi­no­vi­ću, uru­čen je ugo­vor o rea­li­za­ci­ji tri pot­pro­jek­ta Regi­o­nal­nog stam­be­nog pro­gra­ma Repu­bli­ke Srbi­je. Zahva­lju­ju­ći opre­de­lje­nim sred­stvi­ma, izbe­glim i prog­na­nim lici­ma će biti obez­be­đe­na traj­na i odr­ži­va stam­be­na reše­nja.
U tu svr­hu, 14 pred­stav­ni­ka poro­di­ca izbe­glih i rase­lje­nih lica pot­pi­sa­lo je u petak, 28. okto­bra ugo­vo­re o dode­li bes­po­vrat­ne pomo­ći za kupo­vi­nu seo­ske kuće sa okuć­ni­com sa Opšti­nom Sta­ra Pazo­va.
– Opšti­na Sta­ra Pazo­va, kao i naša drža­va, otvo­ri­la je svo­ja vra­ta za sve one ljude koji su u rat­nom viho­ru mora­li da odu sa svo­jih ognji­šta. Mno­gi od njih su uspe­li da reše svo­je stam­be­no pita­nje, ali, naža­lost, oni naj­si­ro­ma­šni­ji, to nisu uspe­li bez pomo­ći lokal­ne samo­u­pra­ve. Ovo nije jedi­ni pro­je­kat naše opšti­ne koji za cilj ima reša­va­nje pro­ble­ma ove kate­go­ri­je gra­đa­na. Mi ćemo i dalje nasta­vi­ti da im poma­že­mo, a ovim poro­di­ca­ma, koje su pot­pi­sa­le ugo­vo­re, česti­tam i želim im da uspe­šno nasta­ve život u Opšti­ni Sta­ra Pazo­va – poru­čio je pred­sed­nik Opšti­ne Sta­ra Pazo­va Đor­đe Radi­no­vić, nakon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.
Opštin­sko pove­re­ni­štvo za izbe­gli­ce i migra­ci­je je u zakon­skom roku kon­ku­ri­sa­lo sa pro­jek­tom na jav­ni poziv koji je ras­pi­sa­la Jedi­ni­ca za upra­vlja­nje pro­jek­ti­ma, i zahva­lju­ju­ći bla­go­vre­me­nom apli­ci­ra­nju, uspe­lo da za ove potre­be obez­be­di potreb­na nov­ča­na sred­stva. Vred­nost dona­tor­skih sred­sta­va u ovom pro­jek­tu je 154.000 evra.
– Vred­nost seo­skih kuća koje mi dode­lju­je­mo, pot­pi­som ovog ugo­vo­ra, je 9.500 evra. Nakon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra sada sle­di dono­še­nje odlu­ke o zabra­ni otu­đe­nja otku­plje­ne seo­ske kuće u roku od pet godi­na i na osno­vu toga pot­pi­si­va­nje glav­nog kupo­pro­daj­nog ugo­vo­ra, nakon čega će se kre­nu­ti u pro­ces pre­no­sa apso­lut­nih pra­va odno­sno pra­va vla­sni­štva kod nad­le­žnog Kata­stra. Kada nam pot­pi­sni­ci ugo­vo­ra dosta­ve pisa­nu potvr­du o pokre­nu­tom pro­ce­su pre­no­sa pra­va vla­sni­štva sa pro­dav­ca na kup­ca, tada ćemo mi u roku od 12 rad­nih dana ispla­ti­ti vred­nost kuće na teku­ći račun pro­dav­ca – izja­vio je opštin­ski pove­re­nik za izbe­gla i rase­lje­na lica Sve­to­zar Klič­ko­vić.
Sve pri­ja­vlje­ne seo­ske kuće pret­hod­no je obi­šla Komi­si­ja opšti­ne Sta­ra Pazo­va i nači­ni­la izve­šta­je u koji­ma je oce­ni­la uslov­nost i vred­nost nekret­ni­na.
N. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.