Društvo

Kolektivno venčanje u Sremskoj Mitrovici

Sud­bo­no­sno „Da!“ izgo­vo­ri­će 19 paro­va

Dru­go po redu kolek­tiv­no ven­ča­nje u Srem­skoj Mitro­vi­ci biće odr­ža­no u subo­tu, 12. novem­bra sa počet­kom u 13 časo­va. Za ven­ča­nje o tro­šku Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca pri­ja­vi­lo se 19 paro­va, sa koji­ma je sasta­nak oko pri­pre­ma za njihov naj­va­žni­ji dan u živo­tu odr­žan pro­šle sre­de, 26. okto­bra.
Jed­ni od bu­du­ćih mla­de­na­ca su Ivan i Je­le­na Mi­lu­ti­no­vić. Ivan je iz Ku­zmi­na, a bu­du­ću su­pru­gu upo­znao je u Be­o­gra­du.
– Bu­du­ću su­pru­gu sam upo­znao u Be­o­gra­du, gde sam ra­dio u jed­noj fir­mi i ži­vi­mo već go­di­nu da­na za­jed­no. Po­što je ona osta­la u dru­gom sta­nju, od­lu­či­li smo da se ven­ča­mo. Še­ta­li smo gra­dom i vi­de­li fla­jer za ko­lek­tiv­no ven­ča­nje i pri­ja­vi­li se. Ven­ča­nje će iz­gle­da­ti pre­div­no, bi­će mno­go lju­di i pa­ro­va. U bu­duć­no­sti oče­ku­jem sta­bi­lan brak i po­ro­di­cu – ka­že tri­de­set­pe­to­go­di­šnji Ivan, a nje­go­va bu­du­ća su­pru­ga Je­le­na, do­da­je da se zbog lju­ba­vi pre­se­li­la iz ve­li­kog u ma­li grad.
– Ja sam se zbog lju­ba­vi pre­se­li­la ov­de i za sad mi se ve­o­ma do­pa­da i Srem­ska Mi­tro­vi­ca i ži­vot u Mi­tro­vi­ci. Usko­ro nam i be­bi­ca sti­že, isto će se ro­di­ti u Mi­tro­vi­ci, ta­ko da će bi­ti ma­li Sre­mac. Što se ti­če sa­mog ven­ča­nja bi­će pre­le­po, mla­de će bi­ti div­ne i svi smo tu sa istim ci­ljem, da se le­po pro­ve­de­mo i za­poč­ne­mo za­jed­nič­ki ži­vot na pra­vi na­čin. Bit­no je sa kim ste, ni­je bit­no gde ste. Ako ste sa onim ko­ga vo­li­te, pot­pu­no je ne­bit­no da li ste u Be­o­gra­du, Mi­tro­vi­ci, Ku­zmi­nu, Sa­ha­ri, sve je to isto – is­ti­če Je­le­na.
Ovaj par će se istog da­tu­ma ven­ča­ti i u cr­kvi i pro­sla­vi­će svad­bu sa naj­u­žom rod­bi­nom.
Naj­mla­đi par na ovo­go­di­šnjem ko­lek­tiv­nom ven­ča­nju su Dra­gi­ša Ču­galj i La­za­re­la Ga­će­ša. On ima 22, a bu­du­ća su­pru­ga 20 go­di­na.
– Mo­ja bu­du­ća su­pru­ga i ja išli smo za­jed­no u ško­lu i ta­ko smo se upo­zna­li. Du­go smo bi­li u ve­zi i pro­šle go­di­ne nam se do­pa­lo ko­lek­tiv­no ven­ča­nje i od­lu­či­li smo i mi da se pri­ja­vi­mo ove go­di­ne. Oče­ku­jem da se tog da­na za­ba­vi­mo i da nam bu­de le­po – ka­že Dra­gi­ša.
Cere­mo­ni­ja ven­ča­nja biće odr­ža­na u holu Grad­ske kuće sa počet­kom u 13 časo­va, a nakon toga uko­li­ko bude lepo vre­me, mla­den­ci će pro­še­ta­ti cen­trom gra­da i na Trgu biće orga­ni­zo­va­no baca­nje bider­ma­je­ra.
Svi mla­den­ci će na poklon od Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca dobi­ti šam­pa­njac i vikend mede­ni mesec u Soko­ba­nji. Mla­de će od Gra­da na poklon dobi­ti još i ven­ča­ni­cu po izbo­ru, fri­zu­ru, šmin­ku i bider­ma­jer.
S. Stanetić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.