03.11.2016.
Aktuelno

Slobodan Stokanović

Sramota je kako se ponaša univerzitetski profesor

U Pre­kr­šaj­nom sudu u Srem­skoj Mitro­vi­ci u uto­rak, 25. okto­bra odr­ža­no je prvo roči­šte povo­dom pokre­ta­nja pre­kr­šaj­nog postup­ka od stra­ne Mini­star­stva unu­tra­šnjih poslo­va, Poli­cij­ske upra­ve Srem­ska Mitro­vi­ca, pro­tiv Slo­bo­da­na Sto­ka­no­vi­ća.
Kako sto­ji u činje­nič­nom opi­su pre­kr­ša­ja „posto­ji osno­va­na sum­nja da je dana 17.8.2016. godi­ne u 9.50 časo­va u Srem­skoj Mitro­vi­ci u ul. Trg Sve­tog Dimi­tri­ja naspram bro­ja 13, ispred zgra­de Skup­šti­ne Opšti­ne Srem­ska Mitro­vi­ca, Sto­ka­no­vić Slo­bo­dan izvr­šio pre­kr­šaj Zako­na o jav­nom redu i miru iz čl. 9 st. 1 vrše­njem nasi­lja nad dru­gim. Nave­de­nog dana i vre­me­na pri­ja­vlje­ni Sto­ka­no­vić Slo­bo­dan je došao u ver­bal­ni sukob sa Lema­jić Nena­dom, na taj način što mu se prvo obra­tio reči­ma: „Kud na tebe bak­su­ze da nale­tim!“, a zatim mu je nakon kra­će ver­bal­ne ras­pra­ve zadao jedan uda­rac otvo­re­nom šakom desne ruke u pre­de­lu leve stra­ne lica. Lice Lema­jić Nenad se javio u Medi­cin­ski cen­tar u Srem­skoj Mitro­vi­ci gde su mu kon­sta­to­va­ne lak­še tele­sne povre­de. Lice Sto­ka­no­vić Slo­bo­dan je alko­te­sti­ran i tom pri­li­kom je utvr­đe­no da isti ima 0,00 pro­mi­la alko­ho­la u orga­ni­zmu“, sto­ji u zah­te­vu za pokre­ta­nje pre­kr­šaj­nog postup­ka.
Sedam­de­set­še­sto­go­di­šnji Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić, neka­da­šnji načel­nik mitr­o­vač­ke Poli­ci­je, koji je prvi saslu­šan u Pre­kr­šaj­nom sudu u Srem­skoj Mitro­vi­ci, je negi­rao da je nave­de­nog dana na nave­de­nom mestu uda­rio Nena­da Lema­ji­ća.
– Tokom saslu­ša­nja sam rekao sve, šta je bio povod, da se nisam obra­tio njemu lič­no, jer on nije dosto­jan da spo­mi­njem njego­vo ime. Nisam rekao bak­suz Lema­jić, već sam rekao gde nale­te na bak­su­za, to je mogao biti bilo ko, tamo je bilo naro­da. A na to je on meni pri­šao i rekao mi marš u tri p…. mate­ri­ne i ule­teo u zgra­du. Ja sam bio zapre­pa­šćen njego­vim pona­ša­njem, nisam pošao za njim, pro­du­žio sam svo­jim putem, a on je oti­šao u zgra­du. Za sada je to bio pred­met saslu­ša­nja, dalje ćemo pri­ča­ti kada se i osta­li saslu­ša­ju. I dalje sam zapre­pa­šćen sa jed­nim pro­stač­kim pona­ša­njem ošte­će­nog Lema­jić Nena­da, jer tako ne bi tre­bao da se pona­ša uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor, koji pre­da­je na dva fakul­te­ta – izja­vio je nepo­sred­no nakon prvog roči­šta Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić.
Pod­se­ti­mo, ispred Grad­ske kuće u Srem­skoj Mitro­vi­ci 17. avgu­sta izme­đu 9.30 i 10 časo­va uju­tru dogo­dio se inci­dent na oči­gled broj­nih pro­la­zni­ka. Uče­sni­ci ovog doga­đa­ja bili su funk­ci­o­ner Demo­krat­ske stran­ke i odbor­nik DS u mitro­vač­koj Skup­šti­ni Nenad Lema­jić i Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić, neka­da­šnji načel­nik Poli­ci­je.
Pre­ma navo­di­ma Slo­bo­da­na Sto­ka­no­vi­ća on je tog 17. avgu­sta na ste­pe­ni­ca­ma ispred Uslu­žnog cen­tra u Srem­skoj Mitr­o­vi­ci sreo Nena­da Lema­ji­ća, sa kojim kako kaže ima nera­šči­šće­ne raču­ne, i na glas pro­ko­men­ta­ri­sao više za sebe „Gde nale­tih na bak­su­za“, ne misle­ći pri tom na Lema­ji­ća. Zatim mu je Nenad Lema­jić pri­šao i ote­rao ga u tri p…. mate­ri­ne i pobe­gao u Uslu­žni cen­tar. Sto­ka­no­vić je pro­du­žio dalje.
– Kasni­je smo se pono­vo sre­li ispred ula­za u Grad­sku kuću, ja sam pro­la­zio tuda, a on je izla­zio iz Grad­ske kuće. Pro­fe­sor Lema­jić je nešto mumlao, pro­vo­ci­rao me je i išao pre­ma meni. Mislio sam da će me uda­ri­ti, pa sam ja rea­go­vao. Odmah je podi­gao frku, zvao poli­ci­ju, napra­vio haos. Došla je poli­ci­ja, radi­li su mi alko­test, nisam ništa nadu­vao, sve sam lepo ispri­čao kako je bilo – ispri­čao je za M novi­ne tog 17. avgu­sta nakon suko­ba sa Lema­ji­ćem Sto­ka­no­vić.
Nenad Lema­jić se nakon inci­den­ta javio u Medi­cin­ski cen­tar gde su mu kon­sta­to­va­ne lak­še tele­sne povre­de. Pre­ma nezva­nič­nim info­r­ma­ci­ja­ma do kojih smo došli, lekar­sko uve­re­nje je Nena­du Lema­ji­ću pot­pi­sao njegov stra­nač­ki drug dr Miro­slav Kedri­šić, koji je spe­ci­ja­li­sta oto­ri­nola­rin­go­lo­gi­je.
Slo­bo­dan Sto­ka­no­vić je na prvom roči­štu, u postup­ku koji se vodi pro­tiv njega, naveo da se za sve­do­ka na sle­de­će roči­šte pozo­ve dr Miro­slav Ken­dri­šić, koji je pot­pi­sao lekar­sko uve­re­nje Nena­du Lema­ji­ću.
Osta­je da se vidi da li će na Sudu dokaz koji pri­lo­ži Nenad Lema­jić u vidu lekar­skog izve­šta­ja biti vali­dan, s obzi­rom da se može reći da je u pita­nju sukob inte­re­sa, jer su i dr Miro­slav Ken­dri­šić i Nenad Lema­jić funk­ci­o­ne­ri iste stran­ke.
Postu­pak vodi sudi­ni­ca Desan­ka Obra­do­vić.
Bilja­na Sela­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.