22.09.2016.
Društvo

Mitrovačko udruženje "Daun"

Če­ti­ri me­da­lje na Svet­skom ku­pu

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mir Pet­ko­vić i na­čel­nik Grad­ske upra­ve za zdrav­stve­nu i so­ci­jal­nu za­šti­tu Vo­ji­slav Mir­nić, pro­šlog če­tvrt­ka, 15. sep­tem­bra, ugo­sti­li su čla­no­ve Udru­že­nja oso­ba sa Da­u­no­vim sin­dro­mom „Da­un“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, ko­ji su osvo­ji­li me­da­lje na dru­gom po re­du Svet­skom ku­pu u mo­to­ri­ci za de­cu i mla­de sa auti­zmom i te­ško­ća­ma „Liks open“.
Tri čla­na srem­sko­mi­tro­vač­kog Udru­že­nja „Da­un“ je ove go­di­ne na­stu­pi­lo na tak­mi­če­nju i osvo­je­ne su ukup­no če­ti­ri na­gra­de. Tak­mi­če­nje je odr­ža­no pret­pro­šlog vi­ken­da na Adi u Be­o­gra­du, a Srem­sku Mi­tro­vi­cu su pred­sta­vlja­li Alek­san­dar Ko­va­če­vić, ko­ji je pro­gla­šen za naj­ta­len­to­va­ni­jeg uče­sni­ka tak­mi­če­nja, Je­le­na Ke­kić i Fi­lip Bo­ja­nić.
– Mo­ram da ka­žem da sam po­no­san na rad i re­zul­ta­te ko­je su ostva­ri­li Alek­san­dar, Fi­lip i Je­le­na, jer sva­ki nji­hov uspeh je uspeh i Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Že­lim im da u na­stav­ku i da­lje na­pre­du­ju, ra­de i po­stig­nu još mno­go do­brih re­zul­ta­ta, da nam do­ne­su još mno­go pe­ha­ra i uči­ne nas po­no­snim kao što su da­nas – re­kao je gra­do­na­čel­nik Pet­ko­vić na pri­je­mu.
Na­čel­nik Mir­nić je na­gla­sio da je od­la­zak čla­no­va ovog Udru­že­nja na Svet­ski kup pot­po­mog­nut upra­vom za so­ci­jal­nu za­šti­tu i da je to sa­mo još je­dan pri­mer do­bre sa­rad­nje Upra­ve sa ne­vla­di­nim sek­to­rom iz obla­sti so­ci­jal­ne za­šti­te. On je is­ta­kao da će se i u bu­du­će na­sta­vi­ti fi­nan­si­ra­nje ovih udru­že­nja, jer je va­žno da udru­že­nja ova­kve vr­ste po­sto­je i ra­de zbog in­klu­zi­je nji­ho­vih čla­no­va u dru­štvu.
Ra­do­van Ke­kić, se­kre­tar Udru­že­nja „Da­un“ re­kao je da osvo­je­ne na­gra­de i pri­jem kod gra­do­na­čel­ni­ka za osva­ja­če me­da­lja ima­ju ne­mer­ljiv zna­čaj.
Ovom pri­li­kom, gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mir Pet­ko­vić do­de­lio je pri­god­ne po­klo­ne za osva­ja­če od­lič­ja.
S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.