22.09.2016.
Ekonomija

Opština Stara Pazova dodelila bespovratna sredstva

Pomoć pred­u­zet­nicima

Po jav­nom kon­kur­su za 2016. go­di­nu Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va do­de­li­la je bes­po­vrat­na sred­stva pred­u­zet­ni­ci­ma sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne, ukup­ne vred­no­sti dva i po mi­li­o­na di­na­ra. Pe­de­se­to­ro pred­u­zet­ni­ka i za­na­tli­ja, ko­ji su is­pu­ni­li kri­te­ri­ju­me kon­kur­sa, do­bi­lo je po 50 hi­lja­da di­na­ra, a u če­tvr­tak, 15. sep­tem­bra su pot­pi­sa­ni i ugo­vo­ri.
Da­li­bor Brač­ko, vla­snik knji­go­vod­stve­ne agen­ci­je „Brač­ko­ne DB“ iz Sta­re Pa­zo­ve, ko­ji sa­mo­stal­no po­slu­je već go­di­na­ma, pr­vi put je kon­ku­ri­sao za bes­po­vrat­na sred­stva lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ko­ja će mu, ka­že, zna­či­ti.
– Ja ću kon­kret­no ova sred­stva upo­tre­bi­ti naj­vi­še za re­pro­ma­te­ri­jal, za pa­pi­re za ma­tič­ni i la­ser­ski štam­pač, za sit­ne ma­te­ri­ja­le ko­je ko­ri­sti­mo, jer za ne­ka ve­ća ula­ga­nja kao što su ra­ču­na­ri, štam­pa­či ni­je do­volj­no sred­sta­va, ali i ovo će pu­no zna­či­ti, ja se na­dam da ću sa ovim re­pro­ma­te­ri­ja­lom iz­dr­ža­ti do po­sle No­ve go­di­ne – re­kao je Da­li­bor Brač­ko, vla­snik knji­go­vod­stve­ne agen­ci­je „Brač­ko­ne DB“.
Pe­de­set hi­lja­da di­na­ra bes­po­vrat­ne po­mo­ći lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve do­bi­lo je pe­de­se­to­ro pred­u­zet­ni­ka i za­na­tli­ja, ko­ji su is­pu­ni­li kri­te­ri­ju­me kon­kur­sa. Cilj je da se na­red­ne go­di­ne fond ovog kon­kur­sa za raz­voj pred­u­zet­ni­štva, mi­kro i ma­lih pred­u­ze­ća udvo­stru­či i da se po­ve­ća broj ko­ri­sni­ka.
– Ovo je­su za­i­sta skrom­na sred­stva, ovo je vi­še do­kaz da ne­ko raz­mi­šlja o ovim lju­di­ma ko­ji ima­ju ma­le za­nat­ske rad­nje, ali ko­ji ipak do­pri­no­se i da se lju­di za­po­šlja­va­ju i da se pu­ni bu­džet op­šti­ne, ta­ko da mi ose­ća­mo po­tre­bu da ko­li­ko mo­že­mo kao lo­kal­na upra­va po­mog­ne­mo nji­ma i uop­šte ge­ne­ral­no po­mog­ne­mo raz­vo­ju pri­vre­de u na­šoj op­šti­ni. Sva­ke na­red­ne go­di­ne očekujemo da ćemo pomoći još većem broju preduzetnika. Kre­nu­li smo skrom­no sa 10, 20 za­nat­skih rad­nji sa­da smo na 50, sle­de­će go­di­ne pla­ni­ra­mo da to bu­de 100 za­nat­skih rad­nji – na­veo je Đor­đe Ra­di­no­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va.
Pri­vre­da sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne te­me­lji se upra­vo na ma­lim pred­u­ze­ći­ma, za­to lo­kal­na sa­mo­u­pra­va već ne­ko­li­ko go­di­na opre­de­lju­je sub­ven­ci­je i za njih, ka­ko bi una­pre­di­li svo­ju de­lat­nost, a ka­sni­je i za­po­sli­li vi­še rad­ni­ka.
– Kao op­šti­na ko­ja spa­da u pr­vu gru­pu raz­vi­je­no­sti ima­mo li­mi­ti­ra­na sred­stva, u stva­ri li­mi­ti­ra­ne mo­guć­no­sti za sub­ven­ci­ju pri­vre­de, mi smo ne­ka­ko us­pe­li da do­bi­je­mo do­zvo­lu od Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja i Mi­ni­star­stva pri­vre­de da ova­kva sred­stva bu­du opre­de­lje­na iz na­šeg bu­dže­ta za ma­le pri­vred­ni­ke – is­ta­kla je Ma­ri­na Sa­vić, po­moć­ni­ca pred­sed­ni­ka Op­šti­ne i pred­sed­ni­ca Ko­mi­si­ja za do­de­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va.
No­vac se do­de­lju­je za sub­ven­ci­je tro­ško­va na­bav­ke no­ve ili po­lov­ne opre­me, ma­ši­na, de­lo­va za ma­ši­ne, re­pro­ma­te­ri­ja­la i si­ro­vi­na.
Ja­ro­sla­va Klin­ko

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.