22.09.2016.
Aktuelno

Druga investicija kompanije IPB u Opštini Pećinci

Po­sao za stotinu rad­ni­ka

U Ši­ma­nov­ci­ma je pro­šle sre­de, 14. sep­tem­bra sve­ča­no otvo­ren no­vi pro­iz­vod­no – di­stri­bu­tiv­ni cen­tar slo­ve­nač­ko – srp­ske kom­pa­ni­je IPB, dru­gi ko­ji je ova kom­pa­ni­ja iz­gra­di­la za dve go­di­ne. Obje­kat vre­dan če­ti­ri i po mi­li­o­na evra, ko­ji se pro­sti­re na 11.300 kva­drat­nih me­ta­ra, otvo­rio je pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de Igor Mi­ro­vić, ko­ji je tom pri­li­kom iz­neo po­da­tak da je u pe­ri­o­du od 2014. do 2016. go­di­ne u Sr­bi­ji otvo­re­no 124.000 no­vih rad­nih me­sta, sko­ro sva u pri­vat­nom sek­to­ru, i oce­nio da je to naj­zna­čaj­ni­ji re­zul­tat po­bolj­ša­nja in­ve­sti­ci­o­ne kli­me i po­kre­ta­nja zna­čaj­nih pri­vred­nih re­for­mi.
– Po­kra­jin­ska vla­da je kao je­dan od svo­jih pri­o­ri­te­ta od­re­di­la raz­voj svih op­šti­na u Voj­vo­di­ni, po­seb­no ma­nje raz­vi­je­nih. Pe­ćin­ci ne spa­da­ju u ma­nje raz­vi­je­nu op­šti­nu, ali i ta­mo gde se stva­ri do­bro od­vi­ja­ju tre­ba po­mo­ći. Pred­nost Voj­vo­di­ne je što sa­da za­jed­nič­kim sna­ga­ma, na na­ci­o­nal­nom ni­vou, po­kra­jin­skom i na ni­vou lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve mo­že­mo pla­ni­ra­ti još ova­kvih in­ve­sti­ci­ja u Pe­ćin­ci­ma, i sa ovim in­ve­sti­to­rom i sa mno­gim dru­gi­ma ko­ji tek tre­ba da do­đu – re­kao je Mi­ro­vić.
Di­rek­to­ri IPB-a Vu­kaj­lo La­i­no­vić i Ste­van Ro­gić iz­ne­li su po­da­tak da će u no­vom di­stri­bu­tiv­nom cen­tru po­sao na­ći sto­ti­nak rad­ni­ka, na­kon če­ga su uru­či­li klju­če­ve Ni­ko­li To­do­ro­vi­ću, jed­nom od di­rek­to­ra kom­pa­ni­je Mil­šped ko­ja je za­ku­pac oba IPB-ova objek­ta. Čel­ni­ci kom­pa­ni­je IPB su na­ja­vi­li da već za me­sec da­na po­či­nje iz­grad­nja tre­ćeg objek­ta u vla­sni­štvu ove kom­pa­ni­je.
Sve­ča­nom otva­ra­nju su pri­su­stvo­va­li am­ba­sa­dor Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je u Sr­bi­ji Vla­di­mir Ga­spa­rič, slo­ve­nač­ki part­ne­ri u kom­pa­ni­ji IPB Mi­ha Zu­panc i Želj­ko Mi­klič i pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki, ko­ja je tom pri­li­kom iz­ja­vi­la da je raz­voj in­du­strij­skih zo­na i pri­vla­če­nje in­ve­sti­to­ra je­dan od stra­te­ških ci­lje­va Op­šti­ne Pe­ćin­ci i da je sva­ka no­va re­a­li­zo­va­na in­ve­sti­ci­ja ko­rak na­pred ka ostva­re­nju tog ci­lja.
– Ovo je dru­gi obje­kat ko­ji je kom­pa­ni­ja IPB otvo­ri­la za dve go­di­ne. Čast nam je što u na­šoj op­šti­ni ima­mo ova­kve in­ve­sti­to­re, ko­ji ula­žu u no­ve po­go­ne i u no­va rad­na me­sta – iz­ja­vi­la je pr­va že­na pe­ći­nač­ke op­šti­ne i do­da­la da, iako op­šti­na Pe­ćin­ci sa 1.100 ne­za­po­sle­nih li­ca ima naj­ma­nju sto­pu ne­za­po­sle­no­sti u Srem­skom okru­gu, 100 no­vih rad­nih me­sta pred­sta­vlja zna­ča­jan ko­rak na­pred.
Slo­ve­nač­ko – srp­ska kom­pa­ni­ja IPB osno­va­na je 2007. go­di­ne i u vla­sni­štvu ima 180 hek­ta­ra ko­mu­nal­no opre­mlje­ne in­du­strij­ske zo­ne u Ši­ma­nov­ci­ma u ko­joj po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma nu­di naj­ra­zli­či­ti­je mo­guć­no­sti ula­ga­nja, od kla­sič­nog za­ku­pa već iz­gra­đe­nog objek­ta, pre­ko ku­po­vi­ne ze­mlji­šta, do za­jed­nič­kog ula­ga­nja.
D. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.