25.08.2016.
Intervju

Borislav Babić, direktor JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica

Si­stem funk­ci­o­ni­še bez pro­ble­ma

Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca na sed­ni­ci odr­ža­noj 26. ju­la za no­vog vr­ši­o­ca du­žno­sti di­rek­to­ra JKP Vo­do­vod Srem­ska Mi­tro­vi­ca ime­no­van je ma­ster eko­no­mi­je Bo­ri­slav Ba­bić iz Čal­me. Ovaj mla­di Čal­ma­nac pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne oba­vljao je funk­ci­ju po­moć­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka.
Na po­čet­ku raz­go­vo­ra za M no­vi­ne, Ba­bić na­vo­di da Vo­do­vod nor­mal­no funk­ci­o­ni­še, plan i pro­gram pred­vi­đen za ovu go­di­nu se ostva­ru­je i ni­ka­kvih pro­ble­ma ne­ma.
– U JKP Vo­do­vod u to­ku su ak­tiv­no­sti na re­a­li­za­ci­ji pla­na i pro­gra­ma za ovu go­di­nu. Isto­vre­me­no, od­vi­ja se i re­do­van po­sao na hit­nim in­ter­ven­ci­ja­ma i sa­na­ci­ji kva­ro­va na vo­do­vod­noj mre­ži. Sve struč­ne slu­žbe, kao i za­po­sle­ni, usme­re­ni su ka po­sti­za­nju sta­bil­no­sti vo­do­snab­de­va­nja i od­vo­đe­nja ot­pad­nih vo­da – ka­že Bo­ri­slav Ba­bić.
On is­ti­če da je to­kom let­njeg pe­ri­o­da naj­va­žni­je da po­tro­ša­či ima­ju ured­no vo­do­snab­de­va­nje, s ob­zi­rom na po­ve­ća­nu po­tro­šnju.
– Za sa­da ni­je bi­lo ve­ćih pro­ble­ma i na­da­mo se da će ta­kva si­tu­a­ci­ja osta­ti do kra­ja le­ta. Na vre­me su svi ka­pa­ci­te­ti pri­pre­mlje­ni, si­stem funk­ci­o­ni­še nor­mal­no, sa naj­vi­šim ste­pe­nom po­u­zda­no­sti. Le­ti se tro­ši iz­me­đu 25 i 30 od­sto vi­še vo­de ne­go što je uobi­ča­je­no za osta­le me­se­ce, ali ove go­di­ne je ta po­tro­šnja zbog ne ta­ko vre­log le­ta za 15 do 20 od­sto vi­ša ne­go uobi­ča­je­no. Mi­tro­vi­ca ima do­volj­ne ko­li­či­ne vo­de, ipak sa­ve­tu­je se ra­ci­o­nal­na po­tro­šnja, jer je vo­da re­surs ko­ji se tro­ši br­zo, spo­ro se ob­na­vlja i ni­je do­bro tro­ši­ti vo­du ne­na­men­ski – sma­tra no­vi di­rek­tor.
Ba­bić ka­že da će po­se­ban ak­ce­nat i da­lje bi­ti sta­vljen na kva­li­tet vo­de za pi­će. Mi­trov­ča­ni pi­ju zdrav­stve­no is­prav­nu vo­du po svim pro­pi­sa­nim kri­te­ri­ju­mi­ma. Kva­li­tet vo­de se re­dov­no ana­li­zi­ra, ra­di se sva­ko­dnev­no uzor­ko­va­nje vo­de sa svih ta­ča­ka vo­do­snab­de­va­nja, ana­li­zi­ra­ju uzor­ci u la­bo­ra­to­ri­ji Vo­do­vo­da i vr­ši se ne­sme­ta­na di­stri­bu­ci­ja do po­tro­ša­ča.
Što se ti­če ra­do­va na iz­grad­nji i re­kon­struk­ci­ji vo­do­vod­ne mre­že, i oni se od­vi­ja­ju po pla­nu.
– Sva­ko­dnev­no pra­tim te­ku­će ra­do­ve na iz­grad­nji vo­do­vod­ne mre­že u No­ća­ju i tu je si­tu­a­ci­ja za­do­vo­lja­va­ju­ća. Zbog pri­o­ri­te­ta ko­ji se ja­vlja­ju u sa­mom gra­du, kao i pri­pre­me ra­do­va u La­ćar­ku u sklo­pu iz­grad­nje put­ne in­fra­struk­tu­re, taj po­sao od­vi­ja se ne­što sma­nje­nim in­ten­zi­te­tom. Do sa­da je u No­ća­ju iz­gra­đe­no oko se­dam ki­lo­me­ta­ra pri­mar­ne i se­kun­dar­ne di­stri­bu­tiv­ne mre­že od pla­ni­ra­nih oko 10 ki­lo­me­ta­ra i to u uli­ca­ma: Lu­ke Sre­te­no­vi­ća, Alek­san­dra Mar­ko­vi­ća, Sto­ja­na Pan­du­ro­vi­ća, Mi­la­di­na Par­ma­ko­vi­ća i Alek­san­dra Mi­ja­i­lo­vi­ća. Ra­do­vi se tre­nut­no iz­vo­de u Uli­ci Ra­di­vo­ja Bog­da­no­vi­ća. Pri­klju­če­njem na vo­do­vod­nu mre­žu me­šta­ni No­ća­ja do­bi­ja­ju bak­te­ri­o­lo­ški is­prav­nu vo­du za pi­će, ima­će vo­du u sva­kom mo­men­tu i ne­će mo­ra­ti da bri­nu ni za kva­li­tet ni za ko­li­či­nu – ka­že Ba­bić.
Upo­re­do sa iz­grad­njom mre­že u No­ća­ju u to­ku je i pri­klju­če­nje po­tro­ša­ča na jav­ni si­stem vo­do­snab­de­va­nja. In­te­re­so­va­nje me­šta­na je ve­li­ko, a do sa­da bli­zu 100 do­ma­ćin­sta­va ima iz­gra­đen pri­klju­čak. Do kra­ja go­di­ne bi ovaj po­sao u No­ća­ju tre­bao bi­ti za­vr­šen. Pod­se­ća­mo, vred­nost ra­do­va je oko osam mi­li­o­na di­na­ra, pro­je­kat fi­nan­si­ra Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca sred­stvi­ma ko­je obez­be­đu­je Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za po­ljo­pri­vre­du, šu­mar­stvo i vo­do­pri­vre­du u iz­no­su od oko šest mi­li­o­na di­na­ra, a za ko­je je Grad kon­ku­ri­sao u pret­hod­nom pe­ri­o­du. Deo ra­do­va fi­nan­si­ra i JKP Vo­do­vod iz sop­stve­nih sred­sta­va.
– Na­ši rad­ni­ci ra­di­će i pri­klju­če­nja na no­vo­i­zgra­đe­nu ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku. Reč je o or­ga­ni­zo­va­nom po­slu či­ji je no­si­lac Grad­ska upra­va za in­fra­struk­tu­ru i imo­vi­nu. Od osta­lih po­slo­va po­me­nuo bih i re­dov­nu i pla­ni­ra­nu za­me­nu vo­do­me­ra. Ono što su na­še sva­ko­dnev­ne ak­tiv­no­sti, hit­ne in­ter­ven­ci­je na mre­ži i na mer­nim me­sti­ma po­tro­ša­ča, i da­lje osta­ju pri­o­ri­tet i mi će­mo se tru­di­ti da od­go­vo­ri­mo svim zah­te­vi­ma na­ših ko­ri­sni­ka u što br­žem ro­ku – za­klju­ču­je na kra­ju raz­go­vo­ra Bo­ri­slav Ba­bić, v.d. di­rek­tor JKP Vo­do­vod Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
B. Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.