25.08.2016.
Ekonomija

Kazneno popravni zavod Sremska Mitrovica

Or­ga­ni­za­ci­ja HELP ku­pi­la opre­mu za me­tal­ski po­gon

U če­tvr­tak, 18. av­gu­sta pred­stav­ni­ci ne­mač­ke ne­vla­di­ne hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je „HELP“ i Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ma­ša Bu­banj i Alek­san­dar Alim­pić, pot­pi­sa­li su ugo­vor o sa­rad­nji u okvi­ru pro­jek­ta „Po­dr­ška raz­vo­ju mi­kro bi­zni­sa u Sr­bi­ji II“.
Ovim ugo­vo­rom, po­red na­bav­ke i in­sta­la­ci­je opre­me ukup­ne vred­no­sti 40.000 evra za me­tal­ski po­gon KPZ-a, bi­će re­a­li­zo­van i pro­gram struč­nog ospo­so­blja­va­nja osu­đe­nih li­ca i obu­ka za­po­sle­nih u KPZ-u.
Uprav­nik KPZ-a Alek­san­dar Alim­pić je is­ta­kao zna­čaj ove do­na­ci­je, ko­ja bi tre­ba­la da do­dat­no upo­sli 250 osu­đe­ni­ka i na­ja­vio otva­ra­nje li­ni­je za pro­iz­vod­nju po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je, pa­le­ta i na­me­šta­ja, kao i iz­grad­nju i otva­ra­nje iz­lo­žbe­nog pro­sto­ra po­čet­kom sle­de­će go­di­ne u kom će za­in­te­re­so­va­ni gra­đa­ni ima­ti pri­li­ku da ku­pe pro­iz­vo­de.
Op­šti cilj ovog pro­jek­ta za­po­če­tog 2014. go­di­ne je una­pre­đe­nje si­ste­ma iz­vr­še­nja kri­vič­nih sank­ci­ja i post­pe­nal­nog pri­hva­ta, re­so­ci­ja­li­za­ci­je i re­in­te­gra­ci­je osu­đe­nih li­ca u dru­štve­nu za­jed­ni­cu. Pro­jek­tom je pred­vi­đe­no i kre­i­ra­nje no­vih rad­nih me­sta kroz raz­voj start ap bi­zni­sa i pred­u­zet­ni­štva, gran­to­vi­ma u opre­mi za 16 osu­đe­nih li­ca sa te­ri­to­ri­je Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, na­kon iz­vr­še­nja ka­zne. Struč­nim ospo­so­blja­va­njem i rad­nim an­ga­žo­va­njem, osu­đe­no li­ce sti­če neo­p­hod­no is­ku­stvo, do­bi­ja ve­ri­fi­ko­van ser­ti­fi­kat, ima bo­lji tret­man u pe­ri­o­du iz­dr­ža­va­nja ka­zne i pri­pre­ma se za post­pe­nal­ni pri­hvat, za­vr­šnu fa­zu re­so­ci­ja­li­za­ci­je.
U. R.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.