18.08.2016.
Ekonomija

JKP "Čistoća" Stara Pazova

Re­vi­zi­ja kva­dra­tu­re i bro­ja po­tro­ša­ča

U to­ku je kom­plet­na re­vi­zi­ja kva­dra­tu­re i bro­ja ko­ri­sni­ka uslu­ga JKP „Či­sto­ća“ u Sta­roj Pa­zo­vi. Re­vi­zi­ja se od­no­si na sva prav­na i fi­zič­ka li­ca ko­ja ni­su pri­ja­vi­la stvar­nu kva­dra­tu­ru obje­ka­ta u ko­ji­ma ži­ve ili po­slov­nog pro­sto­ra, evi­den­ti­ra­nje onih li­ca ko­ja do sa­da ni­su iz­mi­ri­va­la oba­ve­ze pre­ma po­me­nu­tom pred­u­ze­ću, ka­da je u pi­ta­nju od­no­še­nje sme­ća.
Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va 2004. go­di­ne iz­vr­ši­la je na­bav­ku, a za­tim i di­stri­bu­ci­ju 16 hi­lja­da kan­ti za od­la­ga­nje sme­ća ka­da su, ka­ko ka­že Jo­vi­ca Ga­gri­ca, di­rek­tor JKP „Či­sto­ća“, gra­đa­ni sa­mi, u od­re­đe­noj me­ri pro­iz­volj­no, pri­ja­vlji­va­li kva­dra­tu­ru do­ma­ćin­sta­va po ko­joj se vr­ši­la na­pla­ta od­no­še­nja sme­ća.
– Je­dan broj ko­ri­sni­ka ni­je pri­ja­vio tač­nu kva­dra­tu­ru obje­ka­ta, te je u ci­lju efi­ka­sni­je na­pla­te neo­p­hod­no iz­vr­ši­ti re­vi­zi­ju – ka­že Ga­gri­ca i do­da­je da je na te­re­nu pet eki­pa ko­je utvr­đu­ju stvar­no sta­nje na osno­vu ko­jeg će gra­đa­ni­ma sti­za­ti no­vi ra­ču­ni.
Od­re­đen broj prav­nih li­ca od­bi­ja da iz­mi­ri svo­je oba­ve­ze pre­ma JKP „Či­sto­ća“ i ra­di se o fir­ma­ma ko­je po­slu­ju na te­ri­to­ri­ji Sta­re i No­ve Pa­zo­ve. Raz­log re­vi­zi­je je­ste da se i ta­kva prav­na li­ca uve­du u si­stem na­pla­te, jer se de­ša­va­lo da ko­mu­nal­ni ili am­ba­la­žni ot­pad osta­vlja­ju na me­sti­ma ko­ja za to ni­su pred­vi­đe­na.
Ka­ko na­vo­de nad­le­žni, do re­vi­zi­je je mo­ra­lo do­ći jer do­sta nov­ca od­la­zi i na či­šće­nje di­vljih de­po­ni­ja, a ko­je upra­vo stva­ra­ju oni po­je­din­ci ko­ji ne pla­ća­ju od­no­še­nje sme­ća.
– Ta­ko­đe, na taj na­čin se stva­ra lo­ša sli­ka o na­šem gra­du iako, tvr­dim, ima­mo je­dan od naj­či­sti­jih put­nih po­ja­se­va u ce­loj na­šoj ze­mlji – do­da­je Ga­gri­ca.
Pro­ce­ne su da će se na­kon iz­vr­še­ne re­vi­zi­je pri­ho­di JKP „Či­sto­ća“ po­ve­ća­ti za 15 do 20 mi­li­o­na di­na­ra na go­di­šnjem ni­vou. Za­hva­lju­ju­ći tim sred­stvi­ma pla­ni­ra se na­bav­ka no­ve me­ha­ni­za­ci­je za od­no­še­nje sme­ća, no­vih ka­mi­o­na kao i za odr­ža­va­nje po­sto­je­će me­ha­ni­za­ci­je.
Ga­gri­ca uka­zu­je i na po­da­tak da se dnev­no iz do­ma­ćin­sta­va i raz­li­či­tih pred­u­ze­ća pri­ku­pi iz­me­đu 110 i 130 to­na sme­ća, što je iz­u­zet­no ve­li­ka ko­li­či­na ko­ja uka­zu­je još jed­nom na či­nje­ni­cu da je Sta­ra Pa­zo­va vi­so­ko eko­nom­ski raz­vi­je­na op­šti­na.
– Ima­mo iz­u­zet­no raz­vi­je­nu eko­no­mi­ju i in­du­strij­ske zo­ne. Ma­ga­ci­ni „De­le­za“ i osta­lih ve­li­kih in­ve­sti­to­ra pra­ve do­sta ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Neo­p­hod­no je da sve fir­me – in­ve­sti­to­re uve­de­mo u si­stem na­pla­te ka­ko bi se po­ve­ća­la na­pla­ta, ali i ka­ko bi omo­gu­ći­li svi­ma kva­li­tet­ni­ju uslu­gu – na­vo­di Jo­vi­ca Ga­gri­ca.
Pred­stav­ni­ci JKP „Či­sto­ća“ Sta­ra Pa­zo­va is­ti­ču da su mo­gu­će gre­ške pri utvr­đi­va­nju stvar­ne kva­dra­tu­re ka­ko stam­be­nih ta­ko i po­slov­nih obje­ka­ta, te je mo­gu­će pod­no­še­nje žal­bi na­kon če­ga će struč­na ko­mi­si­ja iza­ći na te­ren i utvr­di­ti stvar­no sta­nje.
U per­spek­ti­vi je i na­bav­ka če­ti­ri kon­tej­ne­ra za odva­ja­nje pet ama­ba­la­že, pa­pi­ra i sta­kla ko­ji će bi­ti ras­po­re­đe­ni na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u Sta­roj Pa­zo­vi uz vid­na obe­lež­ja. Za sa­da su u funk­ci­ji bok­so­vi za odva­ja­nje pet ama­ba­la­že i pa­pi­ra na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u gra­du. Sve to se ra­di ka­ko bi se una­pre­di­la eko­lo­ška sli­ka na te­ri­to­ri­ji ce­le op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.