18.08.2016.
Društvo

Manastir Krušedol

Do­če­ka­ne mo­šti Maj­ke An­ge­li­ne

Is­pred ma­na­stir­ske ka­pi­je Kru­še­do­la do­če­ka­ne su 11. av­gu­sta ne­tru­le­žne mo­šti Maj­ke An­ge­li­ne, ko­je su iz ma­na­sti­ra iz­ne­te 20. mar­ta da bi kre­nu­le na ho­do­ča­šće po Sre­mu.
Ovo pu­to­va­nje sve­tih mo­šti­ju obe­le­ži­lo je tri zna­čaj­na ju­bi­le­ja u ži­vo­ti­ma sve­to­rod­ne lo­ze Bran­ko­vi­ća. Na­i­me, ho­do­ča­šćem i sa­mim po­vrat­kom sve­tih mo­šti­ju u svo­ju po­stoj­bi­nu, uz pri­go­dan pro­gram u ma­na­sti­ru Kru­še­dol, pro­sla­vlje­no je 530 go­di­na od do­la­ska Maj­ke An­ge­li­ne u Srem sa svo­jim si­no­vi­ma Đor­đem (vla­di­ka Mak­sim) i Jo­va­nom (1486. go­di­ne), 500 go­di­na od upo­ko­je­nja vla­di­ke Mak­si­ma (1516. go­di­ne) i 300 go­di­na od spa­lji­va­nja nji­ho­vih sve­tih mo­šti­ju od stra­ne Tu­ra­ka u ma­na­sti­ru Kru­še­dol 1716. go­di­ne.
Po ula­sku mo­šti­ju u ma­na­stir, li­ti­ja, na če­lu sa Nje­go­vim pre­o­sve­šten­stvom epi­sko­pom srem­skim Va­si­li­jem, na­sta­vi­la se do Hra­ma, gde je za­po­če­to sve­noć­no bde­ni­je.
Umet­nič­ki pro­gram pod na­zi­vom „Ra­duj se“ u sla­vu de­spo­ti­ce i sve­ti­ce An­ge­li­ne Bran­ko­vić otvo­ri­la je po­zna­ta glu­mi­ca Lji­lja­na Bla­go­je­vić, pred­sta­vlja­ju­ći lik Maj­ke An­ge­li­ne, s Bi­bli­jom u ru­ci i uz zvuč­nu za­ve­su ho­ra Epar­hi­je srem­ske Sve­ti Ni­ko­laj. U pro­gra­mu je uče­stvo­vao i „Bi­strik“ na če­lu sa Bi­lja­nom Kr­stić, ko­ji su iz­ve­li Zlat­nu pe­smu Maj­ke An­ge­li­ne.
U na­stav­ku pro­gra­ma, Lji­lja­na Bla­go­je­vić je go­vo­ri­la o tri žen­ske lič­no­sti, sve­op­štim maj­ka­ma srp­sko­ga ro­da, me­đu ko­ji­ma je i An­ge­li­na Bran­ko­vić. Lik vla­di­ke Mak­si­ma, si­na An­ge­li­ni­nog, tu­ma­čio je glu­mac Vik­tor Sa­vić. U pro­gra­mu su uče­stvo­va­li i na­ši is­tak­nu­ti pe­sni­ci – Ma­ti­ja Beć­ko­vić, Raj­ko Pe­trov No­go, Mi­li­ca Jef­ti­mije­vić Li­lić, Ivan Ne­gri­šo­rac i Đor­đo Sla­do­je, a pred kraj, pu­bli­ka je uži­va­la u na­stu­pu po­pu­lar­ne rum­ske gru­pe Vre­lo. Pro­gram je za­tvo­ren Zlat­nom pe­smom Maj­ke An­ge­li­ne u iz­ved­bi ho­ro­va Sve­ti Ni­ko­laj.
Pro­sla­va da­na Sve­te Maj­ke An­ge­li­ne, 12. av­gu­sta, po­če­la je ju­tar­njom li­tur­gi­jom u Hra­mu ma­na­sti­ra Kru­še­dol, ko­jom je na­čal­stvo­vao pro­to­je­rej sta­vro­for Ve­li­zar Ži­va­no­vić, uz sa­slu­ži­va­nje vi­še sve­šte­ni­ka. Epi­skop srem­ski go­spo­din Va­si­li­je je, za­jed­no s vi­še ar­hi­je­re­ja, sve­šte­ni­ka i đa­ko­na, kao i broj­ni gra­đa­ni 12. av­gu­sta, uju­tro do­če­kao pred ka­pi­jom ma­na­sti­ra Kru­še­dol Nje­go­vu sve­tost go­spo­di­na Iri­ne­ja, pa­tri­jar­ha srp­skog. Špa­lir, či­ji deo su bi­li i pred­stav­ni­ci voj­ske i po­li­ci­je Sr­bi­je, pro­te­zao se duž por­te ma­na­sti­ra, pa sve do sa­mog ula­ska u Hram. Ne­du­go za­tim ot­po­če­la je sve­ta ar­hi­je­rej­ska li­tur­gi­ja na bi­ni ko­ja je po­sta­vlje­na u cen­tral­nom de­lu ma­na­stir­ske por­te.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.