11.08.2016.
Društvo

Prkošenje novoj vlasti u Vojvodini

Paj­ti­ćev ka­dar dr Ma­lo­ba­bić gu­ra prst u oko SNS-u!!!

Po­li­tič­ka Mi­tr­o­vi­ca se pi­ta: Za­što SNS ne sme da sme­ni „žu­tog“ dok­to­ra?! Ka­ko to Paj­ti­ćev ka­dar dr Dra­gan Ma­lo­ba­bić gu­ra prst u oko SNS-u, ne že­le­ći da pod­ne­se ostav­ku na me­sto za­me­ni­ka di­rek­to­ra Op­šte bol­ni­ce u Srem­skoj Mi­tr­o­vi­ci!!! Iako je do­šlo do sme­ne po­li­tič­ke gar­ni­tu­re u Voj­vo­di­ni, iako je za no­vog di­rek­to­ra po­sta­vljen no­vi čo­vek, dr Dra­gan Ma­lo­ba­bić otvo­re­no pr­ko­si no­voj vla­sti.
Ka­ko su M no­vi­ne već ob­ja­vi­le, na če­lu mi­tr­o­vač­ke Op­šte bol­ni­ce ko­nač­no je do­šlo do sme­ne. Za no­vog di­rek­to­ra je ume­sto dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća po­sta­vljen dr Živ­ko Vr­celj, dok za­me­nik di­rek­to­ra dr Dra­gan Ma­lo­ba­bić ne že­li da pod­ne­se ostav­ku, re­šen da se za sop­stve­ne pri­vi­le­gi­je bo­ri do po­sled­njeg da­ha.
Ume­sto Paj­ti­će­vih ka­dr­o­vi­ka dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća i dr Dra­ga­na Ma­lo­ba­bi­ća, ko­ji­ma kao da su par­tij­ska pri­pad­nost i lič­ni ćar bi­li va­žni­ji od Hi­po­kra­to­ve za­kle­tve i le­kar­skog ko­dek­sa, na če­lo Bol­ni­ce, pla­ni­ra­no je da do­đu dva vr­hun­ska struč­nja­ka – dr Živ­ko Vr­celj kao di­rek­tor i dr Du­ško Ma­džić kao nje­gov za­me­nik. Bi­lo je ja­sno da pred no­vim ru­ko­vod­stvom bol­ni­ce sto­ji te­žak za­da­tak, jer ono što im osta­vlja­ju nji­ho­vi pret­hod­ni­ci iz Paj­ti­će­vog ka­dr­ov­skog ba­ga­ža, si­gur­no ih ne­će ob­ra­do­va­ti. To su ve­li­ki gu­bi­ci, na­sta­li zbog ne­sa­ve­snog po­slo­va­nja i pljač­ke, od­la­zak do­brih ka­dr­o­va, du­ge i vi­še­me­seč­ne li­ste če­ka­nja na pre­gled kod spe­ci­ja­li­ste iz raz­lo­ga što ti isti le­ka­ri ra­de pri­vat­no…
Iz­gle­da da će dr Du­ško Ma­džić mo­ra­ti da sa­če­ka, jer dr Dra­gan Ma­lo­ba­bić pr­ko­si na­pred­njač­koj vla­sti.
Op­šta bol­ni­ca u Srem­skoj Mi­tr­o­vi­ci je, kao što je po­zna­to, vi­še od de­ce­ni­je, do pre ne­ki dan, bi­la ka­dr­ov­sko upo­ri­šte De­mo­krat­ske stran­ke i nje­nih ve­li­kih lo­po­vlu­ka, ko­rup­ci­je i zlo­u­po­tre­ba. Dr Du­ško Ma­džić, ko­ji je po­čet­kom 2000-tih go­di­na, kao ne­stra­nač­ka lič­nost, jed­no vre­me bio di­rek­tor ta­da­šnjeg Zdrav­stve­nog cen­tra (ko­jem je po­red Op­šte bol­ni­ce pri­pa­dao i Dom zdra­vlja), raz­u­me­će o če­mu pi­sac ovih re­do­va go­vo­ri, jer je svo­je­vre­me­no kao funk­ci­o­ner na­gra­bu­sio i bio sme­njen sa me­sta di­rek­to­ra, po­što je od­bio da uče­stvu­je u pljač­ki ove usta­no­ve po uput­stvi­ma ko­ja su sti­za­la iz No­vog Sa­da, po na­lo­zi­ma funk­ci­o­ne­ra DS.
Ka­ko sa­zna­ju M no­vi­ne, za vre­me di­rek­to­ro­va­nja dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća i nje­go­vog za­me­ni­ka dr Dra­ga­na Ma­lo­ba­bi­ća, Op­šta bol­ni­ca ni­je us­pe­la da osta­ne sa­mo bez vr­snih le­ka­ra i neo­p­hod­nih le­kar­skih pro­fi­la, kao što je patolog (ko­ga ova usta­no­va ne­ma već du­že vre­me), već je iz­gu­bi­la i akre­di­ta­ci­ju, po­čev­ši da li­či na ne­po­u­zda­nu ka­sap­ni­cu u ko­joj lju­di umi­ru zbog či­stog le­kar­skog ne­ma­ra, pr­ljav­šti­ne i op­šteg ja­va­šlu­ka.
Ono što je za obič­ne gra­đa­ne va­žno, a što se mo­že ču­ti kao obe­ća­nje no­vog di­rek­to­ra dr Živ­ka Vr­ce­lja, ni­su la­žna „šmin­ka­nja“ bol­nič­kih ode­lje­nja ko­ja če­sto slu­že za kra­đu na jav­nim na­bav­ka­ma, bez stvar­ne prak­tič­ne svr­he. Ali sva­ka­ko je­su bez­o­bra­zno du­ge li­ste če­ka­nja onih ko­ji iz­dr­ža­va­ju me­di­cin­ske rad­ni­ke od ko­jih se mno­gi po­na­ša­ju kao pi­jač­ni ši­bi­ca­ri. Oni ko­ji u rad­no vre­me ra­de pri­vat­no, mo­ra­će da za­ra­de svo­ju pla­tu ili da tra­že dru­gi po­sao.
Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­ju M no­vi­ne, dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić je pri­stao da pod­ne­se ostav­ku, mo­žda uz po­god­bu da se pro­tiv nje­ga ne­će vo­di­ti sud­ski pro­ces (?), ali sva­ka­ko ne i uz mo­guć­nost da i da­lje uti­če na rad i pro­pa­da­nje mi­tr­o­vač­ke bol­ni­ce. Objek­tiv­no gle­da­ju­ći, nje­mu ni­je ni­šta dru­go ni pre­o­sta­lo, jer bi nje­gov man­dat i po kon­kur­su na ko­ji se dr Ma­lo­ba­bić po­zi­va, usko­ro is­te­kao. On bi sva­ka­ko ostao bez funk­ci­je, ali dr Dra­gan Ma­lo­ba­bić igra čud­nu igru, kao Ri­čard Gir u fil­mu Do po­sled­njeg da­ha.
Od­mah na­kon sme­ne vla­sti, po­če­lo pri­ča­ti da se dr Ma­lo­ba­bić, ko­ji je po­stao za­me­nik di­rek­to­ra Op­šte bol­ni­ce kao ka­dar DS, na­vod­no učla­nio u SNS, ali su te pri­če de­man­to­va­ne.
Ina­če, za ovog gi­ne­ko­lo­ga ple­tu se raz­ne pri­če, a naj­vi­še one u ve­zi sa ko­ji­ma ne že­li da od­go­va­ra na no­vi­nar­ska pi­ta­nja.
Na pri­mer: da li je tač­no da kao funk­ci­o­ner bol­ni­ce ra­di pri­vat­no, iako to po za­ko­nu ne bi smeo; da li je tač­no da je broj car­skih re­zo­va na gi­ne­ko­lo­gi­ji ne­nor­mal­no po­ve­ćan, a da po­je­di­ni le­ka­ri po jed­nom car­skom re­zu uzi­ma­ju na cr­no po 500 evra i za­što on kao funk­ci­o­ner ne re­a­gu­je na ova­kve po­ja­ve; da li je i ka­ko od skrom­ne le­kar­ske pla­te ku­pio deo stam­be­ne zgra­de u Do­si­te­je­voj uli­ci u Srem­skoj Mi­tr­o­vi­ci (u ko­joj na­vod­no že­li da vr­ši pri­vat­nu prak­su), i za ko­ju ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću i po­red po­ve­li­ke kva­dra­tu­re ni­je pla­ća­no čak ni od­no­še­nje sme­ća???
Ako je dr Ma­lo­ba­bić re­šio da po­gi­ne na bra­ni­ku svo­jih pri­vi­le­gi­ja, ne­će ga bi­ti la­ko sme­ni­ti, ka­žu ne­ki ko­ji su ube­đe­ni da to ni­ma­lo ne bi bi­lo čud­no ka­da je u pi­ta­nju ovaj prin­ci­pi­jel­ni gi­ne­ko­log i član stran­ke u ko­joj se tre­nut­no na­la­zi. Ima i onih ko­ji mi­sle dru­ga­či­je, kao ak­tu­el­ni po­kra­jin­ski funk­ci­o­ner Mi­lan Ko­va­če­vić, biv­ši šef mi­tr­o­vač­kog par­la­men­ta.
Ne­će ni pra­se u sva­to­ve, re­kao bi on.
Vla­di­mir Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.