11.08.2016.
Sport

Rukometaši boravili na pripremama u Rumi

Sprem­ni za Evrop­sko pr­ven­stvo

Deo svo­jih pri­pre­ma za Evrop­sko pr­ven­stvo, mu­ška ka­det­ska ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja (igra­či ro­đe­ni 1998. go­di­ne i mla­đi) ima­la je u Ru­mi i to od 29. ju­la do 3. av­gu­sta.
– Uslo­vi za pri­pre­me su nam od­lič­ni. Što se ti­če tak­mi­če­nja, pr­va utak­mi­ca će si­gur­no bi­ti naj­te­ža. Oče­ku­je nas du­el sa Po­lja­ci­ma i mo­ra­mo od­mah bi­ti na vi­si­ni za­dat­ka. Svi mom­ci ima­ju ve­ru u naš kva­li­tet i za­jed­no pri­želj­ku­je­mo me­da­lju. Me­đu­tim, mo­ra­mo kva­li­tet­no od­ra­di­ti tre­na­žni pro­ces i ov­de u Ru­mi i dru­gi deo pri­pre­ma u Be­o­gra­du. Sa­mo sto­pro­cent­no sprem­ni mo­že­mo do uspe­ha – ka­že ka­pi­ten ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je Mi­lan Jo­va­no­vić.
Na pri­pre­ma­ma u Ru­mi bo­ra­vi­lo je 18 igra­ča, a me­đu nji­ma će se bi­ra­ti put­ni­ci za Hr­vat­sku, gde se od 11. do 21. av­gu­sta odr­ža­va Evrop­sko pr­ven­stvo. Ka­ko sa­zna­je­mo od tre­ne­ra Ne­na­da Mak­si­ća na EP ide 17 igra­ča, a mo­že se de­si­ti i da svi ko­ji su sa­da na pri­pre­ma­ma bu­du i čla­no­vi re­pre­zen­ta­ci­je.
Mi smo pri­su­stvo­va­li jed­nom tre­nin­gu ovih mla­dih i per­spek­tiv­nih igra­ča me­đu ko­ji­ma je i Mar­ko Do­šen iz Hrt­ko­va­ca, do­sko­ra­šnji igrač RK „Slo­ga“ iz Hrt­ko­va­ca, ko­ji je sa­da član „Me­ta­lo­pla­sti­ke“ iz Šap­ca.
Tre­ner Sr­bi­je, biv­ši po­zna­ti re­pre­zen­ta­ti­vac Ne­nad Mak­sić ima re­či hva­le za uslo­ve tre­nin­ga, sme­štaj, lju­ba­znost do­ma­ći­na, ali i za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu ko­ja je i fi­nan­sij­ski po­dr­ža­la pri­pre­me ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je i za tu na­me­nu iz­dvo­ji­la 100.000 di­na­ra. Ovo je i pr­vi put da se fi­nan­sij­ski po­ma­že sport­sko udru­že­nje sa re­pu­blič­kog ni­voa, jer je do sa­da fi­nan­si­ran sa­mo rad sport­skih udru­že­nja u rum­skoj op­šti­ni.
– Ova ge­ne­ra­ci­ja igra­ča va­ži za jed­nu od ta­len­to­va­ni­jih, no ide­mo ko­rak po ko­rak. Cilj nam je da u Hr­vat­skoj pro­đe­mo u dru­gi krug, a za­tim će­mo stre­mi­ti ka ve­ćim us­pe­si­ma. Igra­či su zdra­vi, po­sto­je ne­ke ma­nje „ru­ko­met­ne“ po­vre­de, ali sve u sve­mu, zdra­vi smo i sprem­ni za pr­ven­stvo. Vo­di­će­mo na Evrop­sko pr­ven­stvo 17 igra­ča, ma­da po­sto­ji mo­guć­nost i da ode­mo sa svih 18 ru­ko­me­ta­ša, ko­li­ko ih je sa­da na pri­pre­ma­ma – re­kao je no­vi­na­ri­ma Ne­nad Mak­sić.
Ka­de­ti na Evrop­sko pr­ven­stvo pu­tu­ju 10. av­gu­sta, a igra­ju u gru­pi D sa Ne­mač­kom, Polj­skom i Por­tu­ga­li­jom.
Na­šu ru­ko­met­nu ka­det­sku re­pre­zen­ta­ci­ju pri­mio je 3. av­gu­sta u Grad­skoj ku­ći pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Sla­đan Man­čić. On je iz­ra­zio na­du da su do­bro oba­vi­li pri­pre­me i da će se to vi­de­ti i na nji­ho­vom na­stu­pu na pred­sto­je­ćem tak­mi­če­nju i re­zul­ta­ti­ma ko­je će ta­mo po­sti­ći.
– Mi po­ma­že­mo sve spor­to­ve, po­go­to­vo ove ko­ji uži­va­ju ve­li­ku po­pu­lar­nost, po­put ru­ko­me­ta. Ima­mo do­bru sa­rad­nju sa Ru­ko­met­nim sa­ve­zom Sr­bi­je, ta­ko će bi­ti i ubu­du­će i pru­ža­će­mo po­moć svim se­lek­ci­ja­ma. Že­lim vam uspeh u da­ljem tak­mi­če­nju i da za ko­ju go­di­nu bu­de­te čla­no­vi se­ni­or­ske re­pre­zen­ta­ci­je, jer bez kva­li­tet­nih mla­dih spor­ti­sta ne­ma ni do­brog se­ni­or­skog spor­ta – re­kao je ru­ko­me­ta­ši­ma Sla­đan Man­čić.
Vla­di­ca Spa­so­je­vić, ko­or­di­na­tor svih mla­đih se­lek­ci­ja Ru­ko­met­nog sa­ve­za Sr­bi­je je do­dao da ka­de­te če­ka va­žno tak­mi­če­nje na Evrop­skom pr­ven­stvu u Hr­vat­skoj.
– Pri­pre­me u Ru­mi su po­mo­gle u na­me­ra­ma da se po­stig­ne do­bar re­zul­tat na Evrop­skom tak­mi­če­nju. Na­še am­bi­ci­je ni­su ma­le i ve­ru­jem da će­mo po po­vrat­ku iz Hr­vat­ske svra­ti­ti u Ru­mu da pro­sla­vi­mo je­dan do­bar re­zul­tat – re­kao je Vla­di­ca Spa­so­je­vić.
On je pred­sed­ni­ku rum­ske op­šti­ne uru­čio pla­ke­tu u znak za­hval­no­sti na pru­že­noj po­mo­ći, kao i dre­so­ve Man­či­ću i Alek­san­dru Bun­da­lu, čla­nu Op­štin­skog ve­ća za­du­že­nom za sport.
S. Dža­ku­la

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.