11.08.2016.
Kultura

Leto u gradu: Jelena Janković

Besplatne predstave za vernu publiku

Jelena JankovicPozorišno leto u Sremskoj Mitrovici organizovano je ove godine po četvrti put, od 20. do 27. jula u organizaciji Po­zo­ri­šta „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“, a pod pokroviteljstvom Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu.
Di­rek­to­ri­ca Po­zo­ri­šta Je­le­na Jan­ko­vić is­ta­kla je da je upra­vo kroz bes­plat­ne pred­sta­ve ima­la ide­ju da se odu­ži pu­bli­ci ko­ja re­dov­no po­se­ću­je mi­tro­vač­ki te­a­tar.

M NOVINE: Od kada se nalazite na čelu mitrovačkog teatra, pozorišni život u Sremskoj Mitrovici je nikad življi. Zbog čega je gradu na Savi potrebno Pozorišno leto?
JELENA JANKOVIĆ: Že­le­li smo da za gra­đa­ne ko­ji nig­de ni­su ot­pu­to­va­li pri­re­di­mo bes­pla­tan pro­gram, kao i da na­gra­di­mo pu­bli­ku ko­ja nas ver­no pra­ti. Sve pred­sta­ve su bi­le ve­o­ma po­se­će­ne, bi­lo je do­sta mla­dih, što mi je ve­o­ma dra­go. Bi­ram pred­sta­ve po kva­li­te­tu, pro­ce­nju­ju­ći pri tom šta bi na­šu pu­bli­ku za­ni­ma­lo. Isto ta­ko se tru­dim da osta­nem na li­ni­ji pro­sve­ći­vač­kog ka­rak­te­ra po­zo­ri­šta. Imam raz­lo­ga da bu­dem za­do­volj­na. Da­nas je sve te­ško ili la­ko i sve je sa­mo stvar re­še­no­sti. Mi­slim da je ne­či­nje­nje greh jed­nak po­gre­šnom či­nje­nju.

Zbog čega baš Lapidarijum Muzeja Srema?
La­pi­da­ri­jum Mu­ze­ja Sre­ma je bi­ser u gra­du i ni­je slu­čaj­no iza­bran da bu­de me­sto de­ša­va­nja Po­zo­ri­šnog le­ta. Mi­tro­vi­ca je va­žan isto­rij­ski i ar­he­o­lo­ški cen­tar, a La­pi­da­ri­jum ima po­seb­nu ener­gi­ju. Svi glum­ci ko­ju su do­la­zi­li pret­hod­nih go­di­na su od­la­zi­li fa­sci­ni­ra­ni isto­ri­jom na­šeg gra­da i La­pi­da­ri­ju­mom kao pro­sto­rom u ko­jem su na­stu­pi­li. Zbog to­ga su to­ple let­nje no­ći pra­vo vre­me za pred­sta­ve na otvo­re­nom, stvo­ren je za ove stva­ri i svi na­ši go­sti su odu­še­vlje­ni pro­sto­rom u ko­jem su igra­li. Me­ni je ja­sno da ka­da do­đu ve­li­ka ime­na, a još je bes­pla­tan ulaz, da na­rod po­hr­li, što mi je dra­go. Mi­slim da svi ko­ji su su­štin­ski že­le­li da od­gle­da­ju od­re­đe­nu pred­sta­vu, da su us­pe­li da pro­na­đu ne­ki ku­tak u La­pi­da­ri­ju­mu. Po­zo­ri­šte je za sve lju­de, za sve sta­le­že, za sva­kog. Bi­li smo epi­cen­tar jed­nog umet­nič­kog i kul­tur­nog ži­vo­ta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Na re­per­to­a­ru Po­zo­ri­šnog le­ta – Tra­go­vi 2016. na­šle su se pred­sta­ve „Kao u snu let­nje no­ći“, „U Ede­nu na is­to­ku“, „Pe­pe­lju­ga u Ze­mlji ču­de­sa“, „Taj­na za­bo­ra­vlje­ne do­li­ne“, „Oža­lo­šće­na po­ro­di­ca“, „Glu­mac, ka­ži ne­što sme­šno“, „Do­bro­do­šli u ka­ba­re“ i „Srem na­ša ku­ća“.
Iz­u­zet­no mi je dra­go što smo ima­li pri­li­ku da po­gle­da­mo jed­nog Pe­ki­ća, za šta je bi­lo ve­li­ko in­te­re­so­va­nje. Ni­ko­la Đu­rič­ko i Vo­jin Ćet­ko­vić su bi­li ja­ko do­bri u pred­sta­vi „U Ede­nu na is­to­ku“. Pe­kić je naš ve­li­kan i dra­go mi je što sam us­pe­la tu pred­sta­vu da do­ve­dem za mi­tro­vač­ku pu­bli­ku. Isto ta­ko mi je iz­u­zet­no dra­go zbog Ir­fa­na Men­su­ra, on je zve­zda eks Ju pro­sto­ra, in­sti­tu­ci­ja u smi­slu uni­ver­zi­tet­skog pro­fe­so­ra, re­di­te­lja i glum­ca sa jed­nim od­re­đe­nim sen­zi­bi­li­te­tom, ko­ji ni­ka­ko ne po­di­la­zi. Ka­ba­re Ra­de­ta Mar­ja­no­vi­ća, sa go­šćom Ta­njom Bo­ško­vić je bio u skla­du sa le­tom i let­njim ras­po­lo­že­njem. Ra­de je vr­lo žo­vi­ja­lan, in­te­re­san­tan, du­ho­vit, sa sve go­šćom Ta­njom Bo­ško­vić, ko­ja je ve­li­ka in­sti­tu­ci­ja. Jed­na­ko mi je dra­go što su i na­še pred­sta­ve bi­le ja­ko po­se­će­ne i što ži­ve.

Pozorišno leto je gotovo, šta vernu pozorišnu publiku očekuje od oktobra, u novoj sezoni?
Vred­no pri­pre­mamo no­vu po­zo­ri­šnu se­zo­nu. Na­sta­vićemo sa iz­vo­đe­njem dve no­ve pred­sta­ve „Lju­ba­vi Džor­dža Va­šing­to­na“ i „One i on“, ko­je su ima­le pre­mi­je­re u ju­nu. Pu­no smo ra­di­li i ima pro­sto­ra da bu­de­mo za­do­volj­ni. Naj­va­žni­je je da pu­bli­ka pre­po­zna­je ono što ra­di­mo i ra­do do­la­zi da gle­da na­še pred­sta­ve. Mi­tro­vi­ca ima kva­li­tet­nu po­zo­ri­šnu pu­bli­ku.
B. Selaković

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.