Kultura

Leto u gradu: Jelena Janković

Besplatne predstave za vernu publiku

Jelena JankovicПозоришно лето у Сремској Митровици организовано је ове године по четврти пут, од 20. до 27. јула у организацији По­зо­ри­шта „До­бри­ца Ми­лу­ти­но­вић“, а под покровитељством Градске управе за културу, спорт и омладину.
Ди­рек­то­ри­ца По­зо­ри­шта Је­ле­на Јан­ко­вић ис­та­кла је да је упра­во кроз бес­плат­не пред­ста­ве има­ла иде­ју да се оду­жи пу­бли­ци ко­ја ре­дов­но по­се­ћу­је ми­тро­вач­ки те­а­тар.

М НОВИНЕ: Од када се налазите на челу митровачког театра, позоришни живот у Сремској Митровици је никад живљи. Због чега је граду на Сави потребно Позоришно лето?
ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ: Же­ле­ли смо да за гра­ђа­не ко­ји ниг­де ни­су от­пу­то­ва­ли при­ре­ди­мо бес­пла­тан про­грам, као и да на­гра­ди­мо пу­бли­ку ко­ја нас вер­но пра­ти. Све пред­ста­ве су би­ле ве­о­ма по­се­ће­не, би­ло је до­ста мла­дих, што ми је ве­о­ма дра­го. Би­рам пред­ста­ве по ква­ли­те­ту, про­це­њу­ју­ћи при том шта би на­шу пу­бли­ку за­ни­ма­ло. Исто та­ко се тру­дим да оста­нем на ли­ни­ји про­све­ћи­вач­ког ка­рак­те­ра по­зо­ри­шта. Имам раз­ло­га да бу­дем за­до­вољ­на. Да­нас је све те­шко или ла­ко и све је са­мо ствар ре­ше­но­сти. Ми­слим да је не­чи­ње­ње грех јед­нак по­гре­шном чи­ње­њу.

Због чега баш Лапидаријум Музеја Срема?
Ла­пи­да­ри­јум Му­зе­ја Сре­ма је би­сер у гра­ду и ни­је слу­чај­но иза­бран да бу­де ме­сто де­ша­ва­ња По­зо­ри­шног ле­та. Ми­тро­ви­ца је ва­жан исто­риј­ски и ар­хе­о­ло­шки цен­тар, а Ла­пи­да­ри­јум има по­себ­ну енер­ги­ју. Сви глум­ци ко­ју су до­ла­зи­ли прет­ход­них го­ди­на су од­ла­зи­ли фа­сци­ни­ра­ни исто­ри­јом на­шег гра­да и Ла­пи­да­ри­ју­мом као про­сто­ром у ко­јем су на­сту­пи­ли. Због то­га су то­пле лет­ње но­ћи пра­во вре­ме за пред­ста­ве на отво­ре­ном, ство­рен је за ове ства­ри и сви на­ши го­сти су оду­ше­вље­ни про­сто­ром у ко­јем су игра­ли. Ме­ни је ја­сно да ка­да до­ђу ве­ли­ка име­на, а још је бес­пла­тан улаз, да на­род по­хр­ли, што ми је дра­го. Ми­слим да сви ко­ји су су­штин­ски же­ле­ли да од­гле­да­ју од­ре­ђе­ну пред­ста­ву, да су ус­пе­ли да про­на­ђу не­ки ку­так у Ла­пи­да­ри­ју­му. По­зо­ри­ште је за све љу­де, за све ста­ле­же, за сва­ког. Би­ли смо епи­цен­тар јед­ног умет­нич­ког и кул­тур­ног жи­во­та у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.

На ре­пер­то­а­ру По­зо­ри­шног ле­та – Тра­го­ви 2016. на­шле су се пред­ста­ве „Као у сну лет­ње но­ћи“, „У Еде­ну на ис­то­ку“, „Пе­пе­љу­га у Зе­мљи чу­де­са“, „Тај­на за­бо­ра­вље­не до­ли­не“, „Ожа­ло­шће­на по­ро­ди­ца“, „Глу­мац, ка­жи не­што сме­шно“, „До­бро­до­шли у ка­ба­ре“ и „Срем на­ша ку­ћа“.
Из­у­зет­но ми је дра­го што смо има­ли при­ли­ку да по­гле­да­мо јед­ног Пе­ки­ћа, за шта је би­ло ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње. Ни­ко­ла Ђу­рич­ко и Во­јин Ћет­ко­вић су би­ли ја­ко до­бри у пред­ста­ви „У Еде­ну на ис­то­ку“. Пе­кић је наш ве­ли­кан и дра­го ми је што сам ус­пе­ла ту пред­ста­ву да до­ве­дем за ми­тро­вач­ку пу­бли­ку. Исто та­ко ми је из­у­зет­но дра­го због Ир­фа­на Мен­су­ра, он је зве­зда екс Ју про­сто­ра, ин­сти­ту­ци­ја у сми­слу уни­вер­зи­тет­ског про­фе­со­ра, ре­ди­те­ља и глум­ца са јед­ним од­ре­ђе­ним сен­зи­би­ли­те­том, ко­ји ни­ка­ко не по­ди­ла­зи. Ка­ба­ре Ра­де­та Мар­ја­но­ви­ћа, са го­шћом Та­њом Бо­шко­вић је био у скла­ду са ле­том и лет­њим рас­по­ло­же­њем. Ра­де је вр­ло жо­ви­ја­лан, ин­те­ре­сан­тан, ду­хо­вит, са све го­шћом Та­њом Бо­шко­вић, ко­ја је ве­ли­ка ин­сти­ту­ци­ја. Јед­на­ко ми је дра­го што су и на­ше пред­ста­ве би­ле ја­ко по­се­ће­не и што жи­ве.

Позоришно лето је готово, шта верну позоришну публику очекује од октобра, у новој сезони?
Вред­но при­пре­мамо но­ву по­зо­ри­шну се­зо­ну. На­ста­вићемо са из­во­ђе­њем две но­ве пред­ста­ве „Љу­ба­ви Џор­џа Ва­шинг­то­на“ и „Оне и он“, ко­је су има­ле пре­ми­је­ре у ју­ну. Пу­но смо ра­ди­ли и има про­сто­ра да бу­де­мо за­до­вољ­ни. Нај­ва­жни­је је да пу­бли­ка пре­по­зна­је оно што ра­ди­мо и ра­до до­ла­зи да гле­да на­ше пред­ста­ве. Ми­тро­ви­ца има ква­ли­тет­ну по­зо­ри­шну пу­бли­ку.
Б. Селаковић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.