06.07.2016.
Poljoprivreda

Jako nevreme pogodilo Klenak

Grad na­pra­vio ve­li­ku šte­tu

Ja­ko ne­vre­me, ka­ko me­šta­ni ka­žu ne­za­pam­će­no do sa­da, oluj­ni ve­tar i grad za­hva­ti­li su 27. ju­na u po­po­dnev­nim sa­ti­ma Kle­nak. Iako je grad pa­dao krat­ko, na­pra­vio je iz­u­zet­no ve­li­ku šte­tu na oko 300 hek­ta­ra pod bo­sta­nom, vo­ćem, ku­ku­ru­zom, pše­ni­com, so­jom, ma­li­na­ma i po­vr­tar­skim kul­tu­ra­ma.
Na ve­ći­ni po­me­nu­tih po­vr­ši­na šte­ta je sto­pro­cent­na, a po­go­to­vo u naj­plod­ni­jim po­te­si­ma Braj­lo­vo i Še­star. Kod ne­kih po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji su ima­li bo­stan, šte­ta se kre­će i pre­ko 60.000 evra. Pro­blem je što ve­ći­na njih ni­je osi­gu­ra­la use­ve, a i oni ko­ji je­su, ni­su sve po­vr­ši­ne.
Ima­ju­ći u vi­du za­hvat ovog ne­vre­me­na, go­to­vo sva­ko od oko 1.000 do­ma­ćin­stva u Klen­ku je pre­tr­pe­lo ve­ću ili ma­nju šte­tu. Ve­tar je po­ru­šio i do­sta sta­ba­la, ali ljud­skih žr­ta­va ne­ma.
Pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Sla­đan Man­čić je ob­i­šao uni­šte­ne use­ve i raz­go­va­rao sa pro­iz­vo­đa­či­ma, na­rav­no, na­ja­vlju­ju­ći da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va br­zo re­a­go­va­ti i po­mo­ći ko­li­ko god mo­že, a po­moć će se tra­ži­ti i od Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za po­ljo­pri­vre­du, vo­do­pri­vre­du i šu­mar­stvo i Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne.
– Pri­či­nje­na je ogrom­na ma­te­ri­jal­na šte­ta ko­ja iz­no­si ve­ro­vat­no ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da evra. Use­vi ja­ko lo­še iz­gle­da­ju i mo­ra­mo na­ći na­čin da po­mog­ne­mo po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma ko­ji su ulo­ži­li sve što su ima­li, a mno­gi su se i za­du­ži­va­li. Odvo­ji­će­mo iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve je­dan deo sred­sta­va, ali to ne­će bi­ti do­volj­no. Po­moć ima za cilj da ubla­ži pre­tr­plje­ne ma­te­ri­jal­ne gu­bit­ke, ali za­ra­de ne­će ima­ti, ni­ti se ona mo­že na­dok­na­di­ti – re­kao je Man­čić.
Sla­đan Man­čić je is­ta­kao i da će se što pre for­mi­ra­ti Ko­mi­si­ja za pro­ce­nu šte­te.
– Po­zva­će­mo struč­nja­ke da pro­ce­ne šte­tu, da usta­no­ve ko je osi­gu­rao use­ve i na ko­li­ki iz­nos i to u što kra­ćem ro­ku. Još jed­nom se u prak­si po­ka­za­lo ko­li­ko je bit­no osi­gu­ra­ti se u slu­ča­ju ele­men­tar­ne ne­po­go­de. Pro­tiv­grad­ni strel­ci su dej­stvo­va­li i u Klen­ku i sa dru­ge stra­ne Sa­ve iz Šap­ca, ali i iz Vi­to­je­va­ca i Pla­ti­če­va, ali je pa­la ogrom­na ko­li­či­na le­da i na te­re­nu vi­di­mo da se na­ža­lost, vi­še ni­je mo­glo uči­ni­ti – kon­sta­to­vao je Man­čić.
Ni­ko­la Vu­lić, je­dan od na­ših sa­go­vor­ni­ka ka­že da je osi­gu­rao use­ve, ali na ne­ki mi­ni­ma­lan iz­nos.
– Tri­de­se­tak ju­ta­ra mi je stra­da­lo u ne­vre­me­nu, od to­ga 20 ju­ta­ra pod bo­sta­nom je pot­pu­no uni­šte­no. Uni­šte­no mi je 66.000 stru­ka lu­be­ni­ca, a ma­hom su bi­le zre­le i za bra­nje, po 12,13 ki­la te­ške, pa ra­ču­naj­te ko­li­ka je šte­ta. I ra­ni­je je pa­dao led, ali ja ne pam­tim da je to bi­lo ika­da kao ju­če. Led je bio ve­ći od ja­je­ta, ali u for­mi upa­lja­ča i se­kao je ku­ku­ruz na­po­la, što je ov­de ne­za­be­le­že­no. Mi­slio sam da ću usko­ro osi­gu­ra­ti, ali ne­vre­me me je pred­u­hi­tri­lo – ka­že Ni­ko­la.
Mi­len­ko Je­zdić ka­že da ži­vi 50 go­di­na u Klen­ku i da ova­kvo ne­vre­me ni­je do sa­da do­ži­veo.
– Stra­da­la su mi u ko­ma­du če­ti­ri ju­tra pše­ni­ce, na pr­vi po­gled re­kao bih da je uni­šte­no pre­ko 80 od­sto use­va na mo­joj nji­vi. Ni­sam osi­gu­rao use­ve, ni sam ne znam šta ću ra­di­ti – re­kao je Mi­len­ko Je­zdić.
Sa me­šta­ni­ma su u nji­ve kre­nu­li pred­sed­nik Man­čić i no­vi­na­ri ka­ko bi se na li­cu me­sta vi­de­la sva uči­nje­na šte­ta. Pše­ni­ca je po­le­gla, ku­ku­ruz iz­lo­mljen, so­ja uni­šte­na, vo­će – ja­bu­ke i kru­ške omla­će­ne su le­ža­le na ze­mlji, a lu­be­ni­ca su ili na­pu­kle ili pot­pu­no uništene.
Ra­do­slav Raj­če­vić ima 12 hek­ta­ra kru­ške či­ji je rod uni­štio grad.
– Po­red plo­da ko­ji je zbog le­da za­vr­šio na ze­mlji, sta­bla su ta­ko­đe ošte­će­na. To je pro­ble­ma­tič­no za sle­de­ći rod, jer „ra­ne“ na sta­blu do­no­se ri­zik bo­le­sti, ta­ko da je ve­li­ko pi­ta­nje da li je šte­ta uop­šte na­dok­na­di­va. I sle­de­će go­di­ne bi­će zbog to­ga ve­li­kih pro­ble­ma. Vo­će sam osi­gu­rao na jed­nu mi­ni­mal­nu su­mu, a to ni­je ni pe­ti deo vred­no­sti vo­ća. Imam i ku­ku­ruz i bo­stan ko­ji su pot­pu­no uni­šte­ni. Za de­se­tak mi­nu­ta uni­šten je ceo naš trud – raz­o­ča­ra­no kon­sta­tu­je Ra­do­slav.
I Ra­do­van Mar­ko­vić i nje­gov brat su pre­tr­pe­li ve­li­ki šte­tu na so­ji.
– So­ja je uni­šte­na pot­pu­no, a ni­šta dru­go se sad ne mo­že po­se­ja­ti. Pre 15-20 go­di­na je bi­la po­sled­nja ele­men­tar­na ne­po­go­da ovog ti­pa, ali su po­sle­di­ce bi­le da­le­ko ma­nje – is­ti­če Ra­do­van.
Rat­ko Tri­fu­no­vić pak be­le­ži ve­li­ku šte­tu na ma­li­na­ma, po­tom bo­sta­nu i ku­ku­ru­zu.
– Fi­nan­sij­ski gu­bi­tak je stra­šan, a o ulo­že­nom tru­du i ra­du i da ne go­vo­ri­mo. Iz­gu­bi­li smo za­sa­de ma­li­na du­ge od oko 1,6 ki­lo­me­ta­ra. Ni­smo se osi­gu­ra­li, jer je prak­sa po­ka­za­la ve­li­ke pro­ble­me sa osi­gu­ra­va­ju­ćim ku­ća­ma ka­da je u pi­ta­nju pro­ce­na šte­te. Sa dru­ge stra­ne ve­ru­jem da i ovo ne­vre­me ni­je slu­čaj­no, već da je reč ve­štač­ki iza­zva­nim vre­men­skim pro­me­na­ma – ima svo­ju te­o­ri­ju o ovom ne­vre­me­nu Rat­ko Tri­fu­no­vić.
Bi­lo ka­ko bi­lo, pet­na­e­stak mi­nu­ta ne­za­pam­će­nog ne­vre­me­na uni­šti­lo je rad i ula­ga­nja ve­ći­ne Klen­ča­na i one­mo­gu­ći­lo im da od to­ga za­ra­de za se­be i svo­je po­ro­di­ce. Ta­ko se opet po­sta­vlja pi­ta­nje i pro­tiv­grad­ne od­bra­ne, po­sta­vlja­nje pro­tiv­grad­nih mre­ža, kao i osi­gu­ra­nja use­va ka­ko bi se pred­u­pre­di­la ili bar na­pla­ti­la uči­nje­na šte­ta.
Smi­lja Dža­ku­la

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.