Aktuelno

Ministar Aleksandar Vulin u Sremskoj Mitrovici

Po­dr­ška oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom

Mi­ni­star za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja Alek­san­dar Vu­lin po­se­tio je u ne­de­lju, 29. ma­ja Udru­že­nje za po­moć men­tal­no ne­do­volj­no raz­vi­je­nim oso­ba­ma (MNRO) u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Po­vod za po­se­tu je do­na­ci­ja Mi­ni­star­stva u vi­du raz­bo­ja za tka­nje, ko­ji će čla­no­vi Udru­že­nja ko­ri­sti­ti u okvi­ru jed­ne od svo­jih ra­di­o­ni­ca.
Mi­ni­star Vu­lin je pru­žio po­dr­šku Udru­že­nju, či­ja je pro­dav­ni­ca po­kra­de­na na Us­krs, i is­ta­kao da je „po­treb­no pro­na­ći kriv­ca, ne da bi ga ka­zni­li ne­go da bi do­bi­li jed­no ljud­sko iz­vi­ni“. Na­i­me, u no­ći iz­me­đu 1. i 2. ma­ja, u Na­se­lju Sta­ri Most u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ne­po­zna­ti pro­val­ni­ci upa­li su u ki­osk pro­dav­ni­cu sa ruč­nim ra­do­vi­ma de­ce i oso­ba ome­te­nih u raz­vo­ju, i ukra­li broj­ne pred­me­te kao što su ja­stu­či­ći, kr­pe za bri­sa­nje po­su­đa, ke­ce­lje, kr­pa­re, raz­ne fi­gu­re iz­li­ve­ne od gip­sa, ukra­sne ku­ti­je za na­kit, sli­ke, go­ble­ni, kor­pi­ce od pa­pi­ra, ko­je su čla­no­vi Udru­že­nja iz­ra­đi­va­li sa svo­jim ro­di­te­lji­ma.
– Ka­da su opljač­ka­ne pro­sto­ri­je Udru­že­nja za po­moć MNRO, čo­vek mo­ra da se za­pi­ta ka­kvi su to lju­di ko­ji su mo­gli ta­ko ne­što da ura­di. Po­treb­no je pro­na­ći kriv­ca, ne da bi ga ka­zni­li ne­go da bi do­bi­li jed­no ljud­sko iz­vi­ni. Dok se to ne de­si, dr­ža­va je tu da po­mog­ne ovoj de­ci i nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma. Na­dok­na­di­li smo ma­te­ri­jal­nu šte­tu, a ov­de smo da im ka­že­mo da ih vo­li­mo, da ih po­štu­je­mo, da su oni deo na­še za­jed­ni­ce i da ni­ko ne tre­ba da okre­će gla­vu od njih – na­gla­sio je mi­ni­star Vu­lin.
Na po­dr­šci i po­mo­ći Mi­ni­star­stva za­hva­li­li su se u ime Udru­že­nja Ra­din­ka Či­pan, se­kre­tar­ka Udru­že­nja i pred­sed­nik Sla­vo­ljub Po­po­vić. Oni su is­ta­kli da im po­red ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći, u vi­du ma­te­ri­ja­la za ra­di­o­ni­ce ko­ji je po­kra­den i raz­bo­ja za tka­nje, pu­no zna­či i mo­ral­na po­dr­ška mi­ni­stra Vu­li­na.
Udru­že­nje za po­moć men­tal­no ne­do­volj­no raz­vi­je­nim oso­ba­ma po­se­ti­li su tog da­na i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, na­čel­nik Grad­ske upra­ve za zdrav­stve­nu, so­ci­jal­nu i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Želj­ko No­va­ko­vić i za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka To­mi­slav Jan­ko­vić.
– Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je sa Mi­ni­star­stvom za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja pot­pi­sao ugo­vor u vred­no­sti od 7.951.000 di­na­ra za uslu­ge u za­jed­ni­ci, za šta su pla­ni­ra­na i sred­stva iz grad­skog bu­dže­ta. Na­sta­vi­će­mo da pru­ža­mo po­moć ovom udru­že­nju i svim osta­lim udru­že­nji­ma na te­ri­to­ri­ji Gra­da – re­kao je Jan­ko­vić.
Mi­ni­star Vu­lin je još is­ta­kao da je mi­tro­vač­ki Cen­tar za so­ci­jal­ni rad do­bio 2,4 mi­li­o­na di­na­ra u pret­hod­ne dve go­di­ne, a da će Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca ove go­di­ne bi­ti na ras­po­la­ga­nju 7.951.000 di­na­ra za spro­vo­đe­nje odr­ži­vih uslu­ga u za­jed­ni­ci.
– Ve­ru­jem da so­ci­jal­na za­šti­ta mo­ra da bu­de do­bra, or­ga­ni­zo­va­na, pri­stu­pač­na svi­ma i do­sto­jan­stve­na. Sva­ki naš ko­ri­snik mo­ra da ima isti kva­li­tet uslu­ga bez ob­zi­ra gde ži­vi – na­gla­sio je Vu­lin.
Ina­če, Udru­že­nje za po­moć MNRO dva pu­ta ne­delj­no or­ga­ni­zu­je rad­no – oku­pa­ci­o­ne ra­di­o­ni­ce kro­je­nja, ši­ve­nja, tka­nja, kao i kre­a­tiv­ne ra­di­o­ni­ce u ko­ji­ma iz­ra­đu­ju raz­li­či­te upo­treb­ne i ukra­sne pred­me­te. Mi­ni­star­stvo za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja je u 2014, 2015. i 2016. go­di­ni za rad ovog Udru­že­nja opre­de­li­lo ukup­no 750.500 di­na­ra. U okvi­ru pro­gram­skog kon­kur­sa u 2016. go­di­ni Mi­ni­star­stvo je za rad Udru­že­nja iz­dvo­ji­lo 223.500 di­na­ra i 60.000 di­na­ra za raz­boj i ma­te­ri­jal, pre­ko Sa­ve­za MNRO Sr­bi­je.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.