01.06.2016.
Aktuelno

15 godina M novina

U bor­bi za istinu

Pro­šlog pet­ka, 27. ma­ja u Ho­te­lu „Srem“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci M no­vi­ne pro­sla­vi­le su 15 go­di­na po­sto­ja­nja. Ovaj zna­ča­jan ju­bi­lej za­po­sle­ni u M no­vi­na obe­le­ži­li su u dru­štvu pri­ja­te­lja, ko­le­ga i sa­rad­ni­ka, me­đu ko­ji­ma su bi­li i pred­stav­ni­ci srem­skih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, ugled­ni pri­vred­ni­ci iz Sre­ma, kao i no­vi­na­ri iz dru­gih re­dak­ci­ja. U pri­jat­noj at­mos­fe­ri i uz mu­zi­ku Alek­san­dra Ste­fa­na Ra­di­še­vi­ća i nje­go­vog ben­da, zaposleni u M novinama su se pri­se­ti­li po­če­ta­ka, iza­zo­va ko­ji su sta­vlja­ni pred njih, le­pih i onih ma­nje le­pih tre­nu­ta­ka u ka­ri­je­ri sva­kog no­vi­na­ra.
Na sve­ča­no­sti u ka­pe­dom­skom Ho­te­lu „Srem“ osni­vač i je­dan od ured­ni­ka M no­vi­na Vla­di­mir Ćo­sić je po­vo­dom de­ce­ni­je ra­da u M no­vi­na­ma uru­čio sli­ku no­vi­nar­ki M novina Smi­lji Dža­ku­li, ko­ja iz­ve­šta­va či­ta­o­ce M no­vi­na već de­set go­di­na o de­ša­va­nji­ma iz rum­ske op­šti­ne. Tom pri­li­kom Vla­di­mir Ćo­sić je po­ma­lo u ša­li, a po ma­lo u zbi­lji, re­kao da ka­ko ni­smo ovla­šće­ni da de­li­mo or­de­nje, sli­kom na­gra­đu­je­mo pro­fe­si­o­na­lan de­ce­nij­ski rad ko­le­gi­ni­ce Smi­lje Dža­ku­le u M no­vi­na­ma.
Po­vo­dom ju­bi­le­ja štam­pa­na je i knji­ga re­por­ta­ža Želj­ka Mar­ko­vi­ća „Si­gur­na ku­ća za mu­ške du­še“, iza­bra­ne i no­ve pri­če iz srem­skog ka­fan­skog ži­vo­ta, či­ji su iz­da­vač upra­vo M no­vi­ne. Svi go­sti su na po­klon do­bi­li po pri­me­rak ove knji­ge.
Mi­tro­vač­ke M no­vi­ne osno­va­ne su u le­to 2001. go­di­ne na ini­ci­ja­ti­vu no­vi­na­ra i da­na­šnjeg ured­ni­ka ovog li­sta Vla­di­mi­ra Ćo­si­ća. Ide­ja o osni­va­nju M no­vi­na po­te­kla je iz po­tre­be da cen­tar Srem­skog okru­ga do­bi­je in­for­ma­tiv­no gla­si­lo ka­kvo do ta­da ni­je ima­lo, dru­štve­no an­ga­žo­va­no, ali ne po­da­nič­ko, već otvo­re­no za sva­ku ume­snu kri­ti­ku i pod­sti­caj u raz­vo­ju sre­di­ne ko­ja se raz­vi­ja u skla­du sa de­mo­krat­skim stan­dar­di­ma.
– Na­rav­no, po­če­tak nam ni­je bio lak, jer tre­ba­lo je vre­me­na da se i no­si­o­ci od­go­vor­nih funk­ci­ja, ali i ce­lo dru­štvo na­vik­nu da je jav­no in­for­mi­sa­nje jed­no od stu­bo­va de­mo­kra­ti­je i da se jav­ni po­slo­vi mo­ra­ju vo­di­ti – za­i­sta jav­no. Upra­vo pe­ri­od pri­hva­ta­nja či­nje­ni­ce da su M no­vi­ne slu­ga jav­no­sti, a ne slu­ga po­je­di­na­ca ko­ji zlo­u­po­tre­blja­va­ju jav­ne funk­ci­je, bio je naj­te­ži pe­ri­od u ži­vo­tu i ra­du Re­dak­ci­je. Či­nje­ni­ca da smo kao ta­kvi op­sta­li pu­nih 15 go­di­na, go­vo­ri o to­me da ima­mo raz­lo­ga da bu­de­mo po­no­sni. Da­nas, ka­da se mno­gi me­di­ji sva­ko­dnev­no ga­se i otva­ra­ju, mi ni­smo to­li­ko po­no­sni sa­mo na či­nje­ni­cu da op­sta­je­mo, već smo pre sve­ga po­no­sni na či­nje­ni­cu da smo sa­ču­va­li čist obraz u ovoj pro­fe­si­ji, ko­ja je na ža­lost sve ma­nje pro­fe­si­ja. Ima i da­nas onih po­je­di­na­ca ko­ji po­ku­ša­va­ju da vr­še pri­ti­sak na ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku M no­vi­na, ali ti pri­ti­sci su mno­go ma­nji ne­go na po­čet­ku na­šeg pu­ta. Ne zna­mo da li smo u svo­joj bor­bi za otvo­re­ni­je dru­štvo i de­mo­kra­ti­ju ura­di­li do­volj­no, ali sve­do­ci smo i uče­sni­ci vre­me­na ko­je me­nja naš ži­vot na bo­lje – sma­tra Vla­di­mir Ćo­sić, osni­vač M no­vi­na.
Me­di­ji na re­gi­o­nal­nom i lo­kal­nom ni­vou da­nas sve te­že op­sta­ju, po­seb­no štam­pa od­no­sno no­vi­ne. Ne po­sto­ji ča­rob­na for­mu­la op­stan­ka za one ko­ji že­le da se ba­ve jav­nim in­for­mi­sa­njem, a ne pri­sta­ju da bu­du slu­ge po­je­di­nač­nih uti­ca­ja mo­ći. M no­vi­ne su u jed­nom pe­ri­o­du pro­šle kroz „to­plog ze­ca“, upra­vo u gra­du u kom su osno­va­ne, ali na­da­mo se da je to vre­me sa­da iza nas. Vre­me se ipak me­nja, ka­že Ćo­sić.
– Ka­da smo osni­va­li M no­vi­ne, od­lu­či­li smo da ne bu­de­mo ser­vil­ni „ko­no­ba­ri“ na uslu­zi ba­ha­tih po­je­di­na­ca ko­ji vr­še jav­ne funk­ci­je i ako u to­me bu­de­mo uspe­va­li i u na­red­nih 15 go­di­na, zna­či da se dru­štvo kre­će u pra­vom sme­ru – za­klju­ču­je osni­vač i ured­nik M no­vi­na Vla­di­mir Ćo­sić.
Da­na­šnje M no­vi­ne, sa svo­jih 12 za­po­sle­nih iz­da­ju i ne­ko­li­ko lo­kal­nih štam­pa­nih iz­da­nja, kao što su Rum­ske no­vi­ne, Šid­ske no­vi­ne, Irig In­fo, M hro­ni­ku, ko­ja iz­la­ze pe­ri­o­dič­no, kao i por­tal M no­vi­ne.
Sva­ke sre­de već pu­nih 15 go­di­na M no­vi­ne na­la­ze se na ki­o­sci­ma ši­rom Sre­ma, a u go­di­na­ma ko­je do­la­ze, na­ši či­ta­o­ci od nas mo­gu i da­lje oče­ki­va­ti objek­tiv­no i pro­fe­si­o­nal­no iz­ve­šta­va­nje o svim te­ma­ma ko­je su od zna­ča­ja pre sve­ga za gra­đa­ne Sre­ma.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.