Društvo

Nova stara vlast u Staroj Pazovi

Go­ran Jo­vić jedino iz­ne­na­đe­nje?!

Od šest srem­skih op­šti­na, gde su odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri, u tri su do­sad for­mi­ra­ne lo­kal­ne vla­sti, a po­sled­nja će bi­ti Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u ko­joj još ni­je po­znat da­tum za kon­sti­tu­i­sa­nje grad­ske skup­šti­ne.
Kon­sti­tu­tiv­na sed­ni­ca SO Sta­ra Pa­zo­va odr­ža­na je pro­šle sre­de, 18. ma­ja i na njoj je za pred­sed­ni­ka Op­šti­ne po­no­vo iza­bran Đor­đe Ra­di­no­vić iz Srp­ske na­pred­ne stran­ke.
Iako su pa­zo­vač­ki na­pred­nja­ci ima­li mo­guć­nost sa­mi da for­mi­ra­ju vlast, sa 29 od­bor­ni­ka, od ukup­nih 48, oni su po­zva­li u ko­a­li­ci­ju i pred­stav­ni­ke sa li­ste „Go­ran Jo­vić uz Pa­zo­vač­ki po­kret do po­be­de – SDS – LDP – LSV“, ko­ja ima tri od­bor­ni­ka, ko­li­ko i so­ci­ja­li­sti. Me­sto pred­sed­ni­ka SO pri­pa­lo je Go­ra­nu Jo­vi­ću, ko­ji je od 2008. do 2012. bio na če­lu op­šti­ne, is­pred De­mo­krat­ske stran­ke.
Ži­vo­jin Ga­vrić (SNS) ime­no­van je za za­me­ni­ka pred­sed­ni­ka SO Sta­ra Pa­zo­va, dok će du­žnost se­kre­ta­ra i da­lje oba­vlja­ti Ve­sna Jo­va­no­vić. Istoga da­na od­bor­ni­ci su iza­bra­li Op­štin­sko ve­će od 11 čla­no­va.
U pr­voj iz­ja­vi za me­di­je u no­vom man­da­tu, Ra­di­no­vić je kao pri­o­ri­tet­ne za­dat­ke na­veo iz­grad­nju ka­na­li­za­ci­je u se­li­ma, kao i da­lja ula­ga­nja u in­fra­struk­tu­ru, u ci­lju kva­li­tet­ni­jeg ži­vo­ta gra­đa­na.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.