Kultura

Aleksandar Radišević, vokalni solista

Lo­kal­na pu­bli­ka je uvek iza­zov

Dav­no je pro­šlo vre­me ka­da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca ima­la umet­nič­ki an­sambl sa pa­žlji­vo se­lek­to­va­nim umet­ni­ci­ma u okvi­ru grad­skog po­zo­ri­šta. Ka­ko se go­di­na­ma kva­li­tet osi­pao, mi­tro­vač­ki umet­ni­ci su tra­ži­li van­lo­kal­ne an­ga­žma­ne i ne­ret­ko ino­stra­ne, a je­dan od naj­bo­ljih pri­me­ra za to je Alek­san­dar Ra­di­še­vić, vo­kal­ni so­li­sta i već de­ce­ni­ja­ma pr­vi glas Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
Ra­di­še­vić je jed­no vre­me ra­dio u Mu­zič­koj ško­li „Pe­tar Kran­če­vić“, a da­nas u Be­o­gra­du vo­di ško­lu so­lo pe­va­nja.
– Ra­dio sam šest go­di­na kao pre­da­vač u Mu­zič­koj ško­li „Pe­tar Kran­če­vić“, a po­tom sam od­lu­čio da na­pra­vim ne­što za se­be. Već sed­mu go­di­nu uspe­šno vo­dim svoj vo­kal­ni stu­dio. Ra­dim i kao vo­kal­ni pe­da­gog u pr­voj ško­li mu­zič­kog te­a­tra Bu­le­var 77 u Usta­no­vi kul­tu­re „Vuk Ka­ra­džić“, za­jed­no sa Sve­ti­sla­vom Bu­le­tom Gon­ci­ćem – ka­že Ra­di­še­vić.
Alek­san­dar Ra­di­še­vić, ba­ri­ton, stu­dent Mu­zič­ke aka­de­mi­je u No­vom Sa­du u kla­si ču­ve­ne Bi­ser­ke Cve­jić ima vi­še de­se­ti­na sa­mo­stal­nih na­stu­pa, a nje­go­vi ino­stra­ni an­ga­žma­ni naj­bo­lje sve­do­če o to­me.
– Kao ak­tiv­ni kon­cert­ni mu­zi­čar imam pre­ko 50 so­li­stič­kih kon­ce­ra­ta. Po­sled­nja dva go­sto­va­nja na Mal­ti i u Slo­ve­ni­ji bi­la su na­ro­či­to uspe­šna, pa mi je sti­gao pred­log da se vra­tim na Mal­tu i da ta­mo u to­ku le­ta otvo­rim kamp za mla­de pe­va­če, ali o tom po­tom – re­kao je Alek­san­dar.
Kao odav­no afir­mi­sa­nom pe­va­ču i umet­ni­ku, pravom pro­fe­si­o­nal­cu, iako je na­stu­pao ši­rom Evro­pe i ve­ću sla­vu do­ži­veo u ino­stran­stvu ne­go u ro­đe­noj ze­mlji, po­seb­nu čast i in­spi­ra­ci­ju pred­sta­vlja mu na­stup u rod­nom gra­du.
– Za­i­sta je po­seb­no uz­bu­đe­nje ka­da pe­vam u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, svom rod­nom gra­du. Jed­no­stav­no je, u pu­bli­ci su dra­gi lju­di i ta­da se bu­di još ve­ća in­spi­ra­ci­ja, a kre­a­tiv­na ener­gi­ja je na vr­hun­cu – ka­že Ra­di­še­vić.
U pe­tak, 27. ma­ja, Alek­san­dar Ra­di­še­vić biće gost na svečanosti povodom 15 godina izlaženja sremskog nedeljnika M NOVINE.

Alek­san­dar Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.