Poljoprivreda

Stanje useva

Vi­še ko­ro­va

U ma­ju je na pod­ruč­ju rum­ske op­šti­ne pa­lo vi­še od 100 li­ta­ra ki­še po kva­drat­nom me­tru, ta­ko da je ovo u po­sled­nje tri go­di­ne naj­ki­šo­vi­ti­ji me­sec na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne.
– Pa­da­vi­ne će sva­ka­ko do­bro do­ći zbog po­ve­ća­nja za­li­ha vla­ge za na­sta­vak ve­ge­ta­ci­je, ali će isto­vre­me­no, bi­ti stvo­re­ni i uslo­vi za ja­či raz­voj bo­le­sti i po­ve­ća­nje pri­su­stva ko­ro­va na par­ce­la­ma. Pše­ni­ca iz ka­sni­jih ro­ko­va se­tve se tre­nut­no na­la­zi u fa­zi cve­ta­nja što je fa­za u ko­joj tre­ba oba­vi­ti za­šti­tu kla­sa od bo­le­sti fu­sa­ri­u­ma. Po­red za­šti­te kla­sa, za­šti­ti­će se i list za­sta­vi­čar ko­ji je naj­od­go­vor­ni­ji za ostva­ri­va­nje vi­so­kog pri­no­sa – ka­že struč­ni sa­rad­nik Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe Ru­ma Go­ran Drob­njak.
Pri­me­će­no je i pri­su­stvo šte­to­či­na – pre sve­ga, bilj­nih va­ši­ju i žit­ne pi­ja­vi­ce. Na ovim po­vr­ši­na­ma, uz pri­me­nu fun­gi­ci­da, tre­ba­lo bi do­da­ti i in­sek­ti­cid da bi za­šti­ta bi­la kom­plet­na, sa­ve­tu­je Drob­njak.
Pa­da­vi­ne su pre­ki­nu­le iz­vo­đe­nje ra­do­va na bor­bi pro­tiv ko­ro­va na ja­rim kul­tu­ra­ma – ku­ku­ruz, so­ja, sun­co­kret… Ni­ske tem­pe­ra­tu­re su i us­po­ri­le raz­voj ovih kul­tu­ra.
– Po­sle ve­li­kih ko­li­či­na pa­da­vi­na na zna­ča­ju do­bi­ja i me­đu­red­na kul­ti­va­ci­ja ko­jom se po­sti­že su­zbi­ja­nje po­ni­klih ko­ro­va, uni­šta­va­nje po­ko­ri­ce, po­pra­vlja­nje aera­ci­je ze­mlji­šta, spre­ča­va­nje is­pa­ra­va­nja vla­ge iz ze­mlji­šta, ak­ti­vi­ra­nje mi­kro­bi­o­lo­ških pro­ce­sa u ze­mlji­štu i uno­še­nje azot­nih mi­ne­ral­nih đu­bri­va, po po­tre­bi. Pri­me­nom he­mij­skih me­ra bor­be i me­đu­red­ne kul­ti­va­ci­je su­zbi­će se ko­ro­vi i iz­vr­ši­ti aera­ci­ja ze­mlji­šta što bi, uz po­ve­ća­nje za­li­he vla­ge, tre­ba­lo da stvo­ri uslo­ve za do­bar raz­voj use­va u na­red­nom pe­ri­o­du – re­kao je Drob­njak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.