Aktuelno

KOnstituisana vlast u Opštini Irig

Stevan Kazimirović ponovo na čelu Iriga

Op­šti­na Irig u sre­du, 18. ma­ja do­bi­la je no­vo ru­ko­vod­stvo, po­sle odr­ža­nih lo­kal­nih iz­bo­ra. No­va vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja ko­ju či­ni 14 od­bor­ni­ka, iza­bra­la je Ste­va­na Ka­zi­mi­ro­vi­ća (SNS) za pred­sed­ni­ka Op­šti­ne, a Vla­di­sla­va Il­ki­ća (LSV) za pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Irig. Sma­nji­va­nje ne­za­po­sle­no­sti i po­kre­ta­nje in­du­stri­je glav­ni su ci­lje­vi no­ve vla­sti.
Kon­sti­tu­tiv­nu sed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne Irig, otvo­rio je naj­sta­ri­ji od­bor­nik Mi­lan Mar­ko­vić (SPS), kao i naj­mla­đi od­bor­ni­ci Mar­ko Gra­o­ra (SNS), i Đor­đe Ka­le­na­tić (Ze­le­na stran­ka).
Po­sle iz­ve­šta­ja, ko­ji je na sed­ni­ci pod­ne­la Oli­ve­ra Fi­li­po­vić – Pro­tić, pred­sed­ni­ca Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je, ve­ri­fi­ko­va­ni su man­da­ti od­bor­ni­ci­ma.
Ta­nja Jo­va­no­vić, od­bor­ni­ca (SNS) iz­ve­sti­la je od­bor­ni­ke, da ko­a­li­ci­ja oku­plje­na oko Srp­ske na­pred­ne stran­ke, Li­ge so­ci­jal­de­mo­kra­ta Vo­jo­di­ne, Po­kre­ta so­ci­ja­li­sta i Gru­pe gra­đa­na Zo­ran Kne­že­vić, ko­ja je i for­mi­ra­la lo­kal­nu vlast, za pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne pred­la­že Vla­di­sla­va Il­ki­ća.
– Ima­ju­ći u vi­du do­sa­da­šnje po­li­tič­ko is­ku­stvo, struč­nost, od­go­vor­nost i pre­da­nost pred­lo­že­nog kan­di­da­ta, pod­no­si­o­ci pred­lo­ga sma­tra­ju da će Il­kić ovu od­go­vor­nu funk­ci­ju oba­vlja­ti za­ko­ni­to, sa­ve­sno, od­go­vor­no i u naj­bo­ljem in­te­re­su gra­đa­na ove op­šti­ne – is­ta­kla je iz­me­đu osta­log Jo­va­no­vić­ka, a on­da je na­stu­pi­lo taj­no gla­sa­nje, u ko­jem je Il­kić do­bio 16 gla­so­va, od ukup­no 20 od­bor­ni­ka. Il­ki­ću je ovo pe­ti man­dat, na ovoj funk­ci­ji.
Na nje­gov pred­log za za­me­ni­ka pred­sed­ni­ka SO Irig ime­no­van je To­mi­slav Sta­noj­čev (SNS), ko­ji ujed­no oba­vlja i funk­ci­ju pred­sed­ni­ka Sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce u Iri­gu. Se­kre­tar­ka Skup­šti­ne je i u no­vom sa­zi­vu osta­la Ma­ri­ja Ma­tić, a on­da se kre­nu­lo za taj­nim gla­sa­njem za pred­sed­ni­ka Op­šti­ne, nje­go­vog za­me­ni­ka i čla­no­ve Op­štin­skog ve­ća.
Od­bor­ni­ci su iz­gla­sa­li da i u dru­gom man­da­tu na če­lu Op­šti­ne osta­ne Ste­van Ka­zi­mi­ro­vić, dok je nje­gov za­me­nik Mi­o­drag Be­bić (SNS).
– Mi smo po­sle iz­bo­ra od­mah po­če­li da ra­di­mo. Pri­pre­mi­li smo ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta i sa­da če­ka­mo da se for­mi­ra po­kra­jin­ska i re­pu­blič­ka vlast, ka­ko bi mo­gli sa nji­ma da apli­ci­ra­mo na ovim ni­vo­i­ma vla­sti. Sma­nji­va­nje ne­za­po­sle­no­sti, otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, glav­ni su pri­o­ri­te­ti for­mi­ra­ne vla­sti. Svi ko­ji že­le da po­dr­že naš pro­gram, do­bro­do­šli su – re­kao je Ka­zi­mi­ro­vić.
Na ovoj sed­ni­ci iza­bra­ni su i čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća i to: Jo­van Jo­cić (SNS), Ni­ko­la Ne­ško­vić (SNS), Ava­kum Kvas (PUPS), Sa­nja Ta­din (SNS), Go­ran Vu­ko­vić (SNS), Vla­di­mir Vu­ka­nac (Po­kret so­ci­ja­li­sta ) i Sta­ni­mir Ra­du­lo­vić (LSV).
Pod­se­ća­nja ra­di, po­red de­set na­pred­nja­ka, ko­a­li­ci­ja oku­plje­na oko DS-a osvo­ji­la je tri man­da­ta, LSV dva, i po je­dan man­dat je pri­pao So­ci­ja­li­stič­koj par­ti­ji Sr­bi­je, Po me­ri le­vi­ce Po­kret so­ci­ja­li­sta – Alek­san­dar Vu­lin, Srp­skoj ra­di­kal­noj stran­ci, Ze­le­noj stran­ci i Gra­đan­skoj li­sti – Zo­ran Kne­že­vić.

Smilj­ka Ko­stić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.