Društvo

Maja Gojković u Rumi

Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va vo­di ra­ču­na o zdra­vlju že­na

Pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne Sr­bi­je Ma­ja Goj­ko­vić po­se­ti­la je na Svet­ski dan zdra­vlja, 7. april, rum­ski Dom zdra­vlja i pri tom ob­i­šla no­vo­o­tvo­re­ni Cen­tar za pre­ven­ci­ju, ko­ji je, uglav­nom, na­me­njen že­na­ma, trud­ni­ca­ma, ro­di­telj­stvu, de­ci, ali i di­ja­be­ti­ča­ri­ma. Nju je kroz Dom zdra­vlja pro­ve­la i sa ra­dom Cen­tra za pre­ven­ci­ju upo­zna­la dr Sne­ža­na Bo­ja­nić Sto­jić, di­rek­tor­ka ove zdrav­stve­ne usta­no­ve.
Ma­ja Goj­ko­vić je iz­ra­zi­la za­do­volj­stvo što je po­se­ti­la jed­nu ova­ko do­bro ure­đe­nu i opre­mlje­nu zdrav­stve­nu usta­no­vu.
– Ovaj Dom zdra­vlja je pri­mer do­bre prak­se i sa­rad­nje sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom i je­di­ni Dom zdra­vlja ko­ji ima je­dan ode­ljak ko­ji je do­bro or­ga­ni­zo­van i na­me­njen pre­ven­ci­ji zdra­vlja že­na. Za­do­volj­na sam onim što sam vi­de­la, a po­seb­no mi je dra­go i što lo­kal­na sa­mo­u­pra­va vo­di ra­ču­na o zdra­vlju že­na i vi­dim da tu po­sto­ji do­bra sa­rad­nja. Po­go­to­vo kod na­bav­ke sa­vre­me­ne opre­me za di­jag­no­sti­ko­va­nje naj­te­žih obo­lje­nja. To mo­že bi­ti pri­mer da ta­kva ode­lje­nja bu­du otvo­re­na i u dru­gim Do­mo­vi­ma zdra­vlja. Vi­dim da je do­bro opre­mlje­no i sa­ve­to­va­li­šte za me­no­pa­u­zu i na­ša dr­ža­va i ubu­du­će tre­ba da po­sve­će­no ra­di na una­pre­đe­nju zdrav­stve­ne za­šti­te, ku­po­vi­na opre­me, ure­đe­nja Do­mo­va zdra­vlja i bol­ni­ca ka­ko bi za ne­ko­li­ko go­di­na ima­li iste stan­dar­de u zdrav­stvu, kao i raz­vi­je­ni­je ze­mlje u na­šem okru­že­nju – re­kla je Ma­ja Goj­ko­vić i po­no­vo pod­vu­kla zna­čaj sa­rad­nje zdrav­stve­nih usta­no­va sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, ali i vla­sti­ma na po­kra­jin­skom i re­pu­blič­kom ni­vou.
Dr Sne­ža­na Bo­ja­nić Sto­jić je uka­za­la da i u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja do­sta pa­žnje se po­kla­nja pre­ven­ci­ji, po­go­to­vo ra­nom ot­kri­va­nju ra­ka doj­ke ko­ji bi tre­ba­lo da bu­de naj­va­žni­ji po­sao u okvi­ru pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te.
– Pod­stak­nu­ti ti­me, mi smo u sa­rad­nji sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom otvo­ri­li ovaj Cen­tar za pre­ven­ci­ju, a ova po­se­ta Ma­je Goj­ko­vić je na­ma i pri­zna­nje, ali i pod­strek za da­lji rad – re­kla je dr Sne­ža­na Bo­ja­nić Sto­jić.
Ona je do­da­la da je, od otva­ra­nja Cen­tra za pre­ven­ci­ju na­ba­vljen i no­vi gi­ne­ko­lo­ški sto, za­hva­lju­ju­ći po­mo­ći lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve či­ja je vred­nost 320.000 di­na­ra. Za­ni­mlji­vo je da u Cen­tru do­mi­ni­ra pink bo­ja ko­ja je i sim­bol bor­be pro­tiv kar­ci­no­ma doj­ke.
Pre Do­ma zdra­vlja Ma­ja Goj­ko­vić je po­se­ti­la i Fa­bri­ku obu­će „Sa­ra“ u Pla­ti­če­vu u ko­joj ra­di 30 že­na, a na­kon po­se­te Do­mu zdra­vlja u stra­nač­kim pro­sto­ri­ja­ma Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Ru­mi je raz­go­va­ra­la sa čla­ni­ca­ma ove stran­ke.

S. Džakula

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.