16.03.2016.
Sport

OK „MLA­DOST 07“ PE­ĆIN­CI – Prva pobeda na svom te­re­nu

Od­boj­ka­ški klub „Mla­dost 07“ iz Pe­ći­na­ca od­i­grao je pro­te­klog vi­ken­da pr­vu utak­mi­cu na do­ma­ćem te­re­nu. Pe­ći­nač­ke od­boj­ka­ši­ce se tak­mi­če u Dru­goj voj­vo­đan­skoj li­gi za se­ni­or­ke, gde za­u­zi­ma­ju dru­go me­sto na ta­be­li, i pr­vi su od­boj­ka­ški klub iz op­šti­ne Pe­ćin­ci ko­ji se ika­da tak­mi­čio u zva­nič­noj kon­ku­ren­ci­ji, a do iz­grad­nje sport­ske ha­le u Do­njem To­var­ni­ku kao do­ma­ćin su igra­le u iz­najm­lje­nim ha­la­ma po okol­nim op­šti­na­ma. Pr­vi na­stup pred do­ma­ćom pu­bli­kom su okru­ni­le ube­dlji­vom po­be­dom od 3:0 u se­to­vi­ma pro­tiv in­đij­ske „Mla­do­sti“.
Bo­jan Alek­sov, tre­ner pe­ći­nač­kih od­boj­ka­ši­ca, re­kao ka­že da je Mla­dost 07 de­vet go­di­na tre­ni­ra­la u sa­li za fi­zič­ko osnov­ne ško­le u Pe­ćin­ci­ma, ko­ja ni­je is­pu­nja­va­la uslo­ve za ba­vlje­nje od­boj­kom.
– Ko­nač­no smo do­če­ka­li tre­nu­tak da igra­mo u pra­voj sport­skoj ha­li, a od Sport­skog sa­ve­za „Raz­voj spor­to­va“ do­bi­li smo ter­mi­ne za tre­ning ko­ji nam od­go­va­ra­ju. Ja­ko je te­ško igra­ti pred tu­đom pu­bli­kom i za­to je vr­lo zna­čaj­no što će­mo ubu­du­će ima­ti po­dr­šku svo­je pu­bli­ke, ko­ja će nam po­mo­ći da po­be­đu­je­mo – ni­je krio za­do­volj­stvo Alek­sov.
Po­čet­ni ser­vis na utak­mi­ci iz­ve­la je pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki, ko­ja je do­šla da po­dr­ži mla­de spor­tist­ki­nje, a ka­pi­ten do­ma­će eki­pe Jo­va­na Sav­ko­vić joj je, u znak za­hval­no­sti, na po­klon uru­či­la dres Mla­do­sti 07.
– Dra­go mi je što su na­še od­boj­ka­ši­ce ko­nač­no do­bi­le ade­kva­tan pro­stor za tre­ning i za odr­ža­va­nje utak­mi­ca. Sport­sku ha­lu smo i iz­gra­di­li sa ci­ljem da klu­bo­vi­ma iz na­še op­šti­ne obez­be­di­mo od­go­va­ra­ju­ći pro­stor za tre­ni­ra­nje i tak­mi­če­nje. Si­gur­na sam da će na­kon ovo­ga od­boj­ka u na­šoj op­šti­ni do­bi­ti na po­pu­lar­no­sti i da će vi­še mla­dih lju­di bi­ti za­in­te­re­so­va­no da se ba­vi ovim spor­tom – re­kla je pr­va že­na pe­ći­nač­ke op­šti­ne.

D. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.